Home

In welk jaar werd de wielreflectie verplicht.

De regelgeving werd versoepeld: aan de sinds 1935 geldende verplichting dat de onderste dertig centimeter van het achterspatbord wit moest zijn kwam in 1995 een einde. Sinds 1990 heeft Nederland een Nationaal Fietsmuseum: Velorama aan de Waalkade in Nijmegen. Met name de verzameling rijwielen van voor 1900 is internationaal vermaard 1906. Nederland kent sinds 1 januari 1906 een officieel landelijk geldend rijbewijs. Voor die tijd gaf het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid vergunningen af. Zo'n vergunning was nodig voor het berijden van de wegen met een voertuig, voortbewogen door mechanische kracht en van een groter gewicht dan 150 kg Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet. Dit betekend dat kinderen tussen de 5 en 16 jaar oud leerplichtig zijn. Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn jongeren moeten aan deze startkwalificatie voldoen. Ze voldoen hieraan als ze een diploma op minimaal mbo-niveau 2 of minimaal havo of vwo hebben gehaald

Geschiedenis van het fietsen in Nederland - Wikipedi

Er wordt gezegd dat dit in het vijfde, zesde, negende of tiende Islamitische jaar is geweest. Het meest aannemelijke is waarschijnlijk één van de laatste twee meningen, namelijk dat de verplichting werd geopenbaard in het negende of tiende Islamitische jaar De Internationale Wielerunie (UCI) pleitte er in 1991 al voor om het gebruik van een helm verplicht te stellen, maar stuitte destijds op een massaal protest van de wielrenners. Zij waren van mening dat de helmen te zwaar en te warm waren

Bouwjaar na 1-1-1971: verplicht autogordels op de plaats van bestuurder en alle zitplaatsen naast de bestuurder als die aan een portier grenzen Bouwjaar na 31-12-1989: op alle naar voren gerichte zitplaatsen moet een autogordel aanwezig zijn, dus ook op de achterbank (heeft een plaats geen autogordel, dan is dit geen zitplaats In 1959 werd de moderne driepuntsgordel uitgevonden door Nils Bohlin en gestandaardiseerd door Volvo. Volvo registreerde een open patent, waardoor andere constructeurs gebruik konden maken van de uitvinding. De driepuntsgordel is vandaag de dag in de meeste landen verplicht. Na een zeer intensieve mediacampagne werden in 2017 in slechts 6 weken tijd (tussen het uitbreken van de mazelen en de mededeling in de media) 12 vaccins verplicht gesteld. Ruim twee maanden lang zijn in alle grote steden in Italië honderden duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de verplichting

Dit kostuum werd gedragen door onze postbodes aan het begin van de 'Administratie der Posterijen en Telegrafie'. Het statige geheel van dit kostuum sluit aan bij de overheid van de 19e eeuw. De vormgeving, typografie, architectuur en decoraties zijn afgeleid uit de volgende perioden van de geschiedenis: classicisme, de barok en renaissance In oktober 1943 is de capaciteit teruggebracht naar 478 arbeiders. De meeste mannen hier werkten voor het (nog altijd bestaande) Duitse bedrijf Ways und Freytag. De leider van het kamp was de Truppführer (sergeant) Fritz Wingerter. Onder hem waren negen vrouwen en zestien mannen, allen Nederlanders, werkzaam om de boel draaiende te houden Antwoord. Voor de griepprik geldt: mensen worden uitgenodigd die 60 jaar zijn en mensen die voor 1 mei van volgende jaar 60 worden. Bijvoorbeeld: in 2021 krijgt iedereen die voor 1 mei 2022 60 is of wordt, een uitnodiging voor de griepprik Antwoord: De geleerden houden er verschillende meningen op na betreffende het jaar waarin de Hadj verplicht werd gesteld. Er is gezegd dat het in het vijfde jaar was. Er is gezegd [door anderen] dat het in het zesde jaar was Een gasketel verdient om de twee jaar een inspectie als hij een vermogen heeft van meer dan 100 kW, en om de drie jaar bij een vermogen kleiner dan of gelijk aan 100 kW. Door wie? De controle moet worden uitgevoerd door een erkend technicus. De eigenaar van de cv-installatie draagt de verantwoordelijkheid voor de goede en veilige werking ervan

1906 tot 1984 Rijbewijs

 1. Wilt u weten welk bedrag u in een jaar maximaal mag aftrekken voor lijfrentepremies of stortingen op een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht? Gebruik dan het Hulpmiddel lijfrentepremie vanaf 2016. Of voor de vorige/oude jaren de Hulpmiddel lijfrentepremie 2015 en eerder. Maximumbedrag voor alle lijfrenteproducten same
 2. In de geschiedenisboeken staat 1 juli 1863 als de datum waarop de slavernij wettelijk werd afgeschaft. Dat was dus zeven jaar terug al 150 jaar geleden. Toen is er ook uitgebreid bij stilgestaan
 3. Antwoord: Alle lof zij Allah. Het vasten in de maand Ramadan werd verplicht gesteld in het tweede jaar na de Hidjrah. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vastte negen Ramadan maanden. Imam an-Nawawie zei in al-Madjmoe ʿ: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vastte negen jaar lang de Ramadan
 4. Dit geluid komt dan meestal niet alleen achter uit de uitlaatpijp, maar ook tussen de voorstoelen van onder de auto naar boven.Dit is op te lossen door toepassing van een dempertje op de originele plaats van de kat. KAT VERPLICHTINGEN Geel kenteken: Algemeen gesteld is de kat bij benzine en lpg wagens NIET VERPLICHT tot het eind van 1992
 5. Kinderen tot 3 jaar mogen dit niet. Wil je 3 kinderen op de achterbank vervoeren, maar is er maar plaats voor 2 autostoeltjes? Dan mag een derde kind in de autogordel meerijden, als hij ouder is dan 3 jaar. Neem je soms kinderen mee in de auto, dan mag je kinderen ouder dan 3 in de autogordel op de achterbank zekeren, dus zonder autostoeltje of zittingverhoger. Dit geldt alleen voor korte ritjes, geen vakanties. Eigen kinderen moeten altijd in een zitje

Sinds 1 juli 1993 is de verkoop en het beroepsmatig toepassen van asbest verboden. Heb je een woning die gebouwd is na 1993, dan is de kans klein dat je asbesthoudende materialen tegenkomt. Hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbestvezels zitten stevig vast in ander materiaal. Hierdoor is de kans dat deze vezels in de lucht komen klein Dit resulteerde in 1948 tot de Wet op de organisatie van het bedrijfsleven, waarin de oprichting werd voorzien van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB, opgericht in 1948) en de Nationale Arbeidsraad (NAR, opgericht in 1952) Vanaf 1 november 2021 wordt gebruik van de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) verplicht voor geneesmiddelenonderzoek. De VGO is onderdeel van de nieuwe procedure lokale haalbaarheid die de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) samen met haar aangesloten partners en de CCMO heeft ontwikkeld. Deze procedure zorgt ervoor dat de procedures voor de lokale haalbaarheid in de. Bent ú RI&E-plichtig? Waarschijnlijk wel De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP'ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook [

Een terugblik op de militaire dienstplicht . Door dr. mr. S. Meuwese 1. De auteur zou het zeer op prijs stellen als MRT-lezers in een e-mailbericht hun mening (eens/oneens/geen mening) over de tien stelllingen zouden willen geven, al dan niet vergezeld met opmerkingen en argumenten Voor de meeste zorg in het basispakket geldt het eigen risico. De overheid bepaalt de hoogte van het verplichte eigen risico. Dit geldt per jaar en per persoon vanaf 18 jaar. Er kan ook een eigen bijdrage gelden. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is Dit zijn de documenten over de re-integratie en de medische informatie van de bedrijfsarts. Bij elkaar is dit het re-integratieverslag. Op verzoek van uw werknemer kunt u ook zelf documenten online naar ons opsturen via uwv.nl/RIVuploaden. Doe dit uiterlijk 1 dag nadat uw werknemer de WIA-uitkering heeft aangevraagd De werkgeversbijdrage is apart, omdat deze gezien de hoogte niet verrekend kan worden in de premie voor de basisverzekering. Inhouden werkgeversbijdrage gewijzigd. Vroeger werd het werkgeversdeel ziektekosten vermeld op je loonstrook. Door de Wet uniformering loonbegrip komt de bijdrage niet meer voor op de loonstrook De wereldproductie van koffie bereikt ongeveer 150 miljoen zakken per jaar, waarbij Brazilië meer dan 1/3 van de productie op de eerste plaats komt. Het thuis branden van koffie werd definitief vervangen door het kant-en-klare fabrieksproduct. In 1901 presenteerde de Japanner dr. Sartori Kato de eerste oplosbare koffiepoeder

Leerplicht en kwalificatieplicht - Rijksoverheid

Bus: in de bus is het gebruik van een kinderbeveiligingssysteem niet verplicht. Kinderen vanaf 3 jaar moeten wel gebruik maken van de gordels, voor zover beschikbaar. Echter, als de bus staanplaatsen heeft of gebruikt wordt voor openbaar vervoer volgens een dienstregeling binnen de bebouwde kom, hoeven de aanwezige gordels niet gebruikt te worden Kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit begaan, worden in beginsel berecht volgens het jeugdstrafrecht.. Als uw kind door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht wordt van een strafbaar feit en het OM de zaak voor de rechter brengt, zijn de regels van het jeugdstrafrecht van toepassing. Deze regels wijken op bepaalde onderdelen af van de regels van het gewone strafrecht en gaan. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal eenieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap Bijvoorbeeld dat de sterfte aan de mazelen in Nederland van 1900 tot 1975 (het jaar vóór de introductie van het mazelen vaccin) al gedaald was van 4,3% in 1900 tot 0.02% van het totale aantal sterfgevallen in 1975. 7 Moet u zich voorstellen: 99,98 procent van alle kindersterfte had een andere oorzaak dan de mazelen - en soortgelijke cijfers zien we ook in andere welvarende landen

Leerplicht - Wikipedi

De twee grote aandachtspunten zijn: het rendement en de grootte van de ketel (of die past bij de verwarmingsbehoeften van het gebouw). Zo'n audit is nuttig voor eigenaars van een verwarmingsinstallatie die ouder is dan vijf jaar en die bestaat uit een ketel met een vermogen van 20 kW of meer - niet alleen voor stooktoestellen die een woning verwarmen, maar ook in kantoren en niet-woongebouwen Hij werd verplicht om liters alcohol te drinken, De zaak Sanda Dia haalde vorig jaar ook de voorpagina van The New York Times. Bepaal zelf welk nieuws u ontvangt De rechtbank in Lelystad heeft de 21-jarige Fokke V. uit Urk dinsdag veroordeeld tot een jaar cel (waarvan de helft voorwaardelijk) voor brandstichting in een GGD-teststraat in zijn woonplaats

Wanneer werd de bedevaart verplicht gesteld? - Al-Yaqee

Dit kostuum werd gedragen door onze postbodes aan het begin van de 'Administratie der Posterijen en Telegrafie'. Het statige geheel van dit kostuum sluit aan bij de overheid van de 19e eeuw. De vormgeving, typografie, architectuur en decoraties zijn afgeleid uit de volgende perioden van de geschiedenis: classicisme, de barok en renaissance

Het gebruik van hoofdbescherming in sport Sport: Diverse

Verplichting tot het inzaaien van vanggewassen. MAP 6 bepaalt dat er meer vanggewassen moeten worden ingezaaid, om directe verliezen van nutriënten tegen te gaan. Ook de verplichting tot het inzaaien van vanggewassen onder MAP 5 maakt hier deel van uit. We hebben alle relevante info gebundeld in de fiche vanggewassen U hebt in 2021 € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering. U mag in 2021 € 1.500 aan premies aftrekken. De € 55 die u over hebt, neemt u mee in de berekening van uw reserveringsruimte over een later jaar. Voor de reserveringsruimte geldt een maximum. U mag nooit meer aftrekken dan dit maximum De AOW is de Algemene Ouderdomswet. De AOW-uitkering is een soort basispensioen. Het wordt vanuit de overheid geregeld en is er voor iedereen die in Nederland woont of werkt. De opbouw begint 50 jaar voordat je AOW-leeftijd ingaat en je AOW-uitkering wordt uitbetaald. De AOW-leeftijd ligt niet vast De Britse variant, die zich vanaf de jaarwisseling snel door Nederland verspreidt, mag de duur van de in december verzwaarde lockdown dan verlengd hebben, het einde van de crisis gloort In Nederland kent men de basisverzekering, dit is een zorgverzekering die iedere Nederlander verplicht moet afsluiten en waarvoor men zorgpremie betaalt. De basisverzekering dekt de meest essentiële zorg, zoals bezoek aan de huisarts, medicijnen en medisch specialistische zorg in het ziekenhuis. Voor een volledig overzicht van de dekking in het basispakket kun je hier terecht. [

Al 25 jaar geen verplichte legerdienst meer ! Gepubliceerd op. dinsdag 19 december 2017 - 05:42. Antwerpen. Op 31 december 1992 kwam er een wet waardoor jongeren niet meer verplicht werden om in het leger te gaan. Die gold vanaf de lichting van 1994. Ivo Mechels, nu CEO van Test-Aankoop, heeft de wetteksten destijds geschreven Grondwettelijk Hof: geen terugdraaiende teller voor eigenaars zonnepanelen, morgen bekijken welke opties er nog zijn Het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse regeling rond de terugdraaiende. 30 april 2021. Op 4 mei vindt vanaf 11.00 uur de jaarlijkse herdenking bij de Erelijst van Gevallenen plaats in de Tweede Kamer. Voorzitter Vera Bergkamp houdt een toespraak en legt samen met Jan Anthonie Bruijn, Voorzitter van de Eerste Kamer, namens de Staten-Generaal een krans bij dit nationaal monument. Minister-president Mark Rutte en Paul. Op welke datum in het jaar de indexering wordt toegepast; Op welke maand, Als het toch noodzakelijk is een code te gebruiken, moet in het contract worden aangegeven in welk jaar die code werd gehanteerd, zodat hierover later geen misverstanden kunnen ontstaan In het ov-protocol dat vorig jaar werd gemaakt door de ov-sector en Rijksoverheid, staat dat 1,5 meter afstand houden in het openbaar vervoer niet hoeft. Daarom is een mondkapje verplicht.

Laatst gewijzigd op: 19-07-2021 | Vandaag nog steeds geldig Je vakantie naar Bulgarije ziet er vanwege corona iets anders uit dan je bent gewend. Op deze pagina lees je welke coronamaatregelen Bulgarije hanteert. Zo kun je je goed voorbereiden, en kunnen we samen weer op vakantie met een grote glimlach! Snel op deze pagina naar: belangrijkste informatie, regelen voor vertrek, reizen naar en in. Stop de anderhalve meter-maatregelen en het verplicht dragen van mondkapjes: er is onvoldoende evidence en draagt niet bij aan een betere gezondheid en economi Ook voor het vaccin van AstraZeneca werd in april de leeftijdsgrens verlaagd van 56 naar 41 jaar in ons land. Die 40 jaar is een duidelijke scharnierleeftijd, verduidelijkt professor Van Damme. We zien dat de vaccinatie vanaf dan duidelijk opweegt tegen de zeldzame risico's van die stoornissen (tromboses en bloedplaatjes) • De perioden vanaf het jaar van de 18e verjaardag waarin een leerovereenkomst liep en die niet in aanmerking komen voor het berekenen van een pensioen in een van de Belgische of buitenlandse stelsels van sociale zekerheid. • De volledige perioden van 1 jaar waarin studiejaren van secundair onderwijs volgend op het 6e jaar secundair worden. Werknemers. Ambtenaren. Elk afgekocht studiejaar verhoogt het brutopensioenbedrag. Voorbeeld: een studieperiode van 12 maanden waarvoor de afkoop werd aangevraagd in december 2018, en die daadwerkelijk geregulariseerd werd als werknemer, levert aan de huidige index 147,31 een extra brutopensioen op van:. 277,44 EUR bruto per jaar aan het bedrag als alleenstaande

Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. 'Regelmatig' wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Op basis van de informatie over terugbetalingen gedurende het. Om zeker te zijn dat de staalname effectief wordt uitgevoerd, moet u in SNapp nakijken of uw aanvraag werd aanvaard of geweigerd door het gekozen labo. Nadat het labo het analyseresultaat en het bemestingsadvies aan u heeft bezorgd, geeft het labo aan de Mestbank door wanneer de verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies werd uitgevoerd Welke opleiding moet men volgen om de handelingen van de lijst van 1 september 2019 te mogen Zijn de zorgkundigen verplicht om tijdens het jaar dat ze de 150 uren bijkomende opleiding volgen, zal men wel in staat moeten zijn om het bewijs dat de opleiding met succes werd afgerond voor te leggen. 10 Het is verplicht om de plaatsbeschrijving die bij het begin van de huur wordt opgesteld, Hij heeft daar twee maanden de tijd voor nadat de huurovereenkomst werd getekend. Hij kan de ondertekende documenten samen met een standaardformulier Het is aan de verhuurder en de huurder om te bepalen welke formule ze verkiezen

Autostoeltjes: de regels - ANW

Geschiedenis van de auto (1949-1979) - Wikipedi

 1. der.
 2. De periodieke keuring voor oldtimers is verplicht voor voertuigen. van de categorie M, N, O, T (Txb of T5 > 40 km/h) die al meer dan 25 jaar in gebruik genomen zijn én die ingeschreven zijn onder. een O-nummerplaat; of een gepersonaliseerde nummerplaat met een O-vignet
 3. Controle vóór de stookolietank in gebruik genomen wordt. Elke tank voor stookolie moet na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gecontroleerd worden.. Als er in de stookolietank(s) bij uw woning 5000 kg stookolie of meer (6000 liter) kan, dan moet u dat ook melden bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente. U moet een omgevingsvergunning aanvragen vóór de tank.
 4. De verplichte vaccinatie geldt per direct in Moskou en in de provincie waarin de hoofdstad ligt. Werkgevers moeten zorgen dat 60 procent van hun werknemers een eerste prik heeft gehaald voor 15 juli. Een maand later moeten die werknemers hun tweede prik hebben gehad
 5. De directeur van het werkloosheidsbureau zal o.a. rekening houden met het al dan niet repetitief karakter van de aanvraag. Een aanvraag wordt beschouwd als repetitief als er in de loop van het jaar voorafgaand aan de nieuwe aanvraag voor afwijking reeds een afwijking werd toegestaan. Waar kunt u blanco formulieren C3.2A bekomen
 6. Moet voor de transitievergoeding me huidige werkgever rekening houden met alleen het jaar welke ze mij hebben ingeleend of met de begrijp dat het voor het basis salaris zo is echter ik heb tijdens de twee jaar ziekte geen overuren gedraaid maar in de 3 jaar voor ik ziek werd De werkgever is namelijk ook na 2 jaar ziekte verplicht om de.

De voorbije jaren werd al een dergelijke proef afgenomen, maar die was nog niet verplicht. De verplichte niet-bindende toelatingsproeven zijn bedoeld om de studiekeuze te versterken en vormen een tweede stap in het studiekeuzeproces na de oriënteringsproef Columbus op het einde van het secundair onderwijs Een mondkapje is verplicht. Het startpunt van het bezoek is de Groenplaats in Oud-Rekem. Vrije bezoekmomenten zijn er op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur en zondag van 14.00 tot 18.00 uur

Overzicht van de toename, en de reden voor verplicht

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering te hebben. Lees meer over de basisverzekering, aanvullende verzekeringen, vergoedingen en uw eigen bijdrage De doorgevoerde wijziging heeft twee facetten:. Vooreerst worden hier de straffen bepaald voor de gevallen waarin iemand die veroordeeld werd voor één van de overtredingen opgesomd in paragraaf 6, binnen de drie jaar na het in kracht van gewijsde treden van het veroordelend vonnis opnieuw één, respectievelijk twee, drie of meer van deze overtredingen begaat Veroordeling tot een alcoholslot Rechters hebben de mogelijkheid om gedurende één tot drie jaar of zelfs levenslang een alcoholslot op te leggen aan bestuurders die betrapt werden met een alcoholconcentratie van meer dan 0,8 promille, aan bestuurders in staat van dronkenschap of in staat van herhaling (artikel 37/1 wegverkeerswet en koninklijke besluiten van 26 november 2010) De oplossing moet dan ook in de eerste plaats komen van de overheid en bedrijven. Wil je toch zelf proberen een steentje bij te dragen? Bekijk dan eens de ingrediëntenlijst van je favoriete producten. Fabrikanten van voedsel zijn verplicht om op de ingrediëntenlijst te zetten of er palmolie in zit

De meeste ondernemers zijn verplicht het 'factuurstelsel dag van de maand volgende op de maand waarin de prestatie werd verricht. Dus wanneer de prestatie geleverd is in periode 12-2012 moet de factuur uiterlijk in periode 01-2013 worden gemaakt en dan krijgt hij een datum mee van het nieuwe jaar. Als de factuur pas in het nieuwe. Sinds 23 november 2020 geldt dat voor iedereen van 6 jaar en ouder een negatieve PCR-testuitslag van maximaal 72 uur oud voor aankomst in Spanje verplicht is voor reizigers met het vliegtuig en boot/schip (dus via vliegvelden en havens). Op 10 december 2020 werd die PCR-test-eis uitgebreid met een TMA-test of LAMP-testresultaat De verwachting is dat Kim niet zal komen tot volledig onderwijs, maar op lange termijn is wel ontwikkeling in het aantal uren mogelijk. VRAAG Wat doet onderwijs en wat doet de zorg? 2 Steef is 15 jaar. Hij is ingeschreven op het voortgezet onderwijs en zat in 3 havo. Steef werd ernstig gepest, had een instabiele thuis

Onze geschiedenis: de historie van de post PostN

FAQ'S Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2018 1. BESTRIJDING VAN ALCOHOL ACHTER HET STUUR A. Zijn rechters verplicht om een alcoholslot op te leggen (voor feiten gepleegd vanaf 1 juli 2018) Troonrede 2020. Toespraak | 15-09-2020. Op 15 september 2020 opent Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Grote Kerk in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede. Leden van de Staten-Generaal, Nooit zal ik de Nationale Dodenherdenking van 4 mei 2020 vergeten. Het was onwerkelijk en zeer realistisch tegelijk: die.

Verplicht werken voor de bezette

Algemeen Voor de binnenwateren is een vaarbrevet verplicht indien het pleziervaartuig: wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of een romplengte van meer dan 15m heeft. Op de Beneden-Zeeschelde is dat het algemeen stuurbrevet, op de andere binnenwateren is een beperkt stuurbrevet voldoende De euro (€) is de officiële munteenheid van 19 lidstaten van de Europese Unie.Zij worden de eurolanden of eurozone genoemd en delen een gemeenschappelijke munt. De euro is officieel in de EU-lidstaten België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Slovenië en Slowakije Het Romeinse Rijk was het rijk van de Romeinen.Het was één van de grootste rijken van de Oudheid. De Romeinen hadden een enorme invloed op de cultuur van Europa. De hoofdstad van het Romeinse Rijk was Rome.Het Romeinse Rijk werd eerst geregeerd door koningen (het Romeinse Koninkrijk), daarna werd het geregeerd door de senaat en consuls (de Romeinse Republiek) en tot slot waren de keizers de. Sinds 1 december geldt de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19. Deze is inmiddels twee keer verlengd en geldt nu tot 1 september 2022. Deze wet valt onder de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en geeft een wettelijke basis voor de maatregelen die landelijk en/of regionaal bepaald worden ter bestrijding van het coronavirus Dit kan bij de verzekeraar waarbij u uw eigen zorgverzekering heeft afgesloten, maar dit is niet verplicht. Voor de basisverzekering van kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie en geldt geen eigen risico. U betaalt premie vanaf de 1 e maand nadat uw kind 18 jaar is geworden. Ook geldt vanaf dat moment het eigen risico en kan uw kind.

Vragen en antwoorden griepprik RIV

Indien de jaarrekening opmaakt werd met de software Sofista hebt u bij het valideren de mogelijkheid gehad om het tijdelijke bestand (XTMP) van de jaarrekening te bewaren. Indien u niet kon kiezen in welke map u het bestand wou bewaren, zal het automatisch bij de downloads geplaatst zijn (of in de map zoals aangegeven in uw instellingen) Het Nederlandse koningshuis viert dit jaar Koningsdag op het terrein van de Tech Campus in Eindhoven. De koning en zijn gezin werden er om 11.00 uur opgewacht door de Eindhovense burgemeester John. Registratie in centrale vaccinatiedatabase niet verplicht voor coronapaspoort. Nederlanders die zich hebben laten vaccineren en gebruik willen maken van het coronapaspoort hoeven hun gegevens niet. Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat de basisverzekering je kosten vergoedt. In 2021 is je eigen risico € 385,-. Het eigen risico geldt niet voor: wijkverpleging. Het eigen risico geldt wel voor het ziekenhuis en de psycholoog

Je zal nog even geduld moeten oefenen voor je met een gemotoriseerde tweewieler op de openbare weg mag. Rijden op privéterrein mag wel. Zodra je 15 jaar en 9 maanden bent, kan je je theoretisch examen afleggen om het rijbewijs AM te behalen. Daarmee kan je een bromfiets, een scooter, een lichte motorfiets of een lichte vierwieler (max. 50 cc en 4 kW en max. 45 km/u) besturen

In welk jaar werd de hadj verplicht gesteld? an-nasieh

Twee jaar na de bouwstop: hoe staat de datacenterindustrie ervoor? Stijn Grove - 22 juni 2021 Op een zomerse vrijdag in juli 2019 werd de Nederlandse datacenterindustrie verrast door een plotselinge aankondiging van een bouwstop Voor het vinden van de beste autoverzekering zijn verschillende factoren van belang. Bijvoorbeeld de auto die u wilt verzekeren, de gewenste dekking, het verzekerde bedrag, ervaringen van andere klanten en natuurlijk de premie en voorwaarden. Het afsluiten van een autoverzekering is verplicht. Verplicht: Verplicht van zodra er riolering ligt: Niet mogelijk: Septische put: Bij voorkeur niet, tenzij gemeente of rioolbeheerder dit wel nodig acht. In dat geval ben je verplicht om een septische put te plaatsen die enkel zwart/faecaal afvalwater opvangt (minimaal 2000 liter). Verplicht in afwachting van een aansluiting op riool en RWZI

Onderhoud verwarming: wettelijke bepalingen per regi

Dat hangt ervan af van welke garantie u gebruik wilt maken, de wettelijke garantie of de aanvullende garantie. De verkoper is verplicht u minstens de wettelijke garantie te bieden.U heeft standaard twee jaar garantie op producten die u ongeacht waar in de EU koopt.. De verkoper of de producent kunnen ook nog een aanvullende garantie geven (gratis of tegen betaling) Opstalverzekering vergelijken | Vergelijk het grootste aanbod opstalverzekeringen op Geld.nl | Vind de beste deal | Bespaar € 150 p.j. | 100% Onafhankelij Die kleurencodes geven aan welke Een koe die zaterdagmiddag in Escharen in de aan België grenzende provincie Noord-Brabant uit de Maas werd gered door de dat was niet mijn gelukkigste jaar De geïntegreerde woonbonus krijg je bij het afsluiten van een hypotheek voor minstens tien jaar voor de aankoop van een eigen woning. Dat wil zeggen dat je de woning in principe ook zelf moet betrekken, en dat vanaf het moment van de uitgave. Het hebben van een domicilie is hier niet verplicht, maar je moet wél kunnen aantonen dat je de. Anderhalf jaar later, op 26 januari 2021, werd de wet (na aanpassingen, amendementen en moties) aangenomen door de Tweede Kamer. Nadat de wet ook door de Eerste Kamer is gekomen op 9 februari 2021, is de wijziging definitief en zal deze op 1 juli 2021 in werking treden

* De woorden die je instuurt, moeten in 2021 ontstaan zijn. Stem mee! Vanaf dinsdag 7 december a.s. kun je hier stemmen op de twintig genomineerde woorden. Jij bepaalt dus mee welk nieuw woord hét Woord van het Jaar 2021 wordt. De woorden die je instuurt, moeten in 2021 ontstaan zijn. Van Dale organiseert in België een soortgelijke verkiezing Tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020. Sinds 1 juli 1994 tot 1 januari 2020 is de maximale periode voor partneralimentatie twaalf jaar. Dit geldt voor zowel alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. In beide gevallen kunt u verlenging aanvragen via de rechter Ieder jaar kan uw ziekenkas een verplichte bijdrage van u verlangen, genaamd: 'verplichte bijdrage financiële verantwoordelijkheid'. Deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar. In 2019 heeft echter geen enkele ziekenkas gevraagd deze bijdrage te betalen Actuele informatie over het coronavirus en Schiphol. Schiphol volgt de landelijke en internationale ontwikkelingen van het coronavirus op de voet. Jouw gezondheid en die van je medereizigers blijft voor ons het allerbelangrijkst. Heb je koorts of milde klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn of een lichte hoest, blijf dan thuis De hedendaagse trend is onmiskenbaar die naar wereldwijde afschaffing: in dertig jaar (1976-2006) schaften zestig landen de doodstraf af. Er zijn inmiddels ruim honderd landen (in 2016) die de doodstraf hebben afgeschaft voor alle misdrijven. De doodstraf is verdwenen uit alle landen van Europa, met uitzondering van Wit-Rusland Gonda vindt dat zij op het mooiste plekje van Gelderland woont. Al achttien jaar is ze gevestigd in het West Betuwse dorpje Deil, dat ruim tweeduizend inwoners telt. Met de Linge op steenworp.