Home

Screening kwetsbare ouderen huisartsenpraktijk

Widest Range of Protective Partitionings, Counter Dividers & Mobile Separation Screens. We Also Offer Bespoke Solution For The Majority Of Our Screening Products. Contact Us Now bij (kwetsbare) ouderen; op weg naar betere aansluiting bij wat ouderen zelf willen ouderen, vroegopsporing vanuit de huisartsenpraktijk). Daar zit zowel de screening in als de interventie. (Onderzoeker) 3. Psychische problematiek blijft vaak no Het doel van signalering is om kwetsbare ouderen binnen de huisartsenpraktijk te identificeren. Signalen van kwetsbaarheid kunnen op verschillende manieren de huisartspraktijk bereiken. De 3 manieren om kwetsbare ouderen te identificeren: Voor meer informatie over screening en gerichte case-finding door huisartsenpraktijke

Casefinding en selectieve screening Persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk, regio Nieuwe Waterweg Noord en Delft Westland Oostland. In 2013 ontstond bij o.a. huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en thuiszorgorganisaties in d Screening In het kader van ons onderzoeksproject Ouderenzorg Midden Utrecht (OM U), vindt in de huisartsenpraktijk een screening plaats van de bestaande HIS-gegevens. 9 Uit deze screening blijkt dat patie¨nte A potentieel kwetsbaar is op basis van chro-nisch medicatiegebruik van onder meer embrel, methotrexaat, Ascal en diverse pufjes Praktijkwijzer 'kwetsbare ouderen' voor de huisartsenpraktijk Bij een kwetsbare oudere is er sprake van een toenemend risico op verlies van functies, zowel fysiek als cognitief, en is afname van zelfredzaamheid waarschijnlijk. Kwetsbare ouderen hebben vaak te maken met meerdere hulpverleners De huisartsen in Gezondheidscentrum Ommoord delen de visie dat de huisartsenzorg bijdraagt aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van de ouderen. De oudere patiënten en hun mantelzorgers worden hier actief bij betrokken. Doelgroep Alle patiënten > 75jr, na een extra screening door de huisartse

Employment Screening, Pre Employment Screening Service

Kwetsbare ouderen hebben wel allemaal een groot risico op complexe (zorg) Een gemiddelde huisartsenpraktijk heeft 20 tot 30 kwetsbare ouderen. Regionaal zijn er echter grote verschillen: Bij selectieve screening wordt op basis van bepaalde determinanten bepaal Kwetsbaarheid snel in kaart met Easycare-TOS. Met het meetinstrument Easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS) kunnen huisartsen en praktijkondersteuners (POH) of wijkverpleegkundigen kwetsbaarheid onder ouderen snel in kaart brengen. Met Easycare maken zij gebruik van kennis die ze al hebben over hun patiënten Screening kwetsbare ouderen in de eerste lijn Overleg BOHZ 23-02-2011 Dr. Carla Schölzel-Dorenbos Klinisch geriate

Types: Grass Mats, Gym Flooring, Horse Mats, Parking Mat

Het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen biedt een samenwerkingsstructuur om de zorg aan kwetsbare ouderen op doelmatige, efficiënte en kwalitatief goede wijze vorm te geven. Huisarts, POH, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde werken samen, delen informatie rondom de patiënt en stemmen hun taken onderling af om de patiënt optimaal te ondersteunen In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg werden diverse projecten voor integrale ouderenzorg - verbeterprojecten in de 1e lijn - geïmplementeerd. Globaal bevatten deze projecten een screening op kwetsbaarheid, het maken van een zorgplan in overleg met de ouderen en te bespreken in multidisciplinair overleg, medicatiereview bij mensen met polyfarmacie en casemanagement Vaststellen kwetsbaarheid Screening via huisbezoek Doel. Het doel is het vaststellen of een oudere al dan niet kwetsbaar is, middels het verkrijgen van een indruk van het functioneren van de patiënt op somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatief (SFMPC) vlak

Voor het opsporen van kwetsbare ouderen maken we gebruik van de Groningen Frailty Index (GFI). Met een sensitiviteit van 76% en een specificiteit van 73% is deze echter veel te onnauwkeurig om als screeningsinstrument te dienen voor opsporing van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk, zo blijkt uit Nederlands onderzoek De huisartsenzorg voor ouderen betreft de zorg voor alle ouderen die zelfstan-dig wonen of in (kleinschalige) woonvormen, waarbij de medische zorg vanuit de huisartsenvoorzie-ning is georganiseerd. Deze visie is een actualisering van het NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen (mei 2007) en sluit aan op de Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 kwetsbare oudere georganiseerd wordt in een netwerk. 1.3 Doelpopulatie Ouderen met de leeftijd van 75 jaar en ouder waarbij sprake is van vermeende kwetsbaarheid. Na vaststellen van kwetsbaarheid wordt de oudere geïncludeerd in het zorgprogramma. Wanneer er geen sprake is van kwetsbaarheid vindt hernieuwde screening plaats na 1 jaar

Sneeze Screens, Cough Screens - Defender Protective Screen

Screening op kwetsbaarheid Het is belangrijk om vast te stellen welke ouderen in de huisartsenpraktijk kwetsbaar zijn. Hiervoor zijn goede screeningsinstrumenten ontwikkeld; de frailty indexen. Zo'n frailty index bestaat uit tien tot vijftien korte gesloten vragen en maakt snel duidelijk of er waarschijnlijk sprake is van kwetsbaarheid Bespreking. Om de effectiviteit van proactieve zorg bij kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk te onderzoeken, is in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg het project 'Ouderenzorg Midden Utrecht' uitgevoerd.9 In deze studie zijn twee interventies in proactieve zorg op hun effectiviteit onderzocht. Allereerst is dat de Utrechtse Periodieke Risico-identificatie en Monitoring. Visie Huisartsenzorg voor ouderen | NHG. Overslaan en naar de inhoud gaan. Home. Actueel & tijdschriften. Richtlijnen & praktijk. Onderwerpen & Zoeken. Nascholing & e-learning. Organisatie & beleid. Winkel & bestel Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk of wijkteam. Als POH'er of verpleegkundige met specialisatie Ouderenzorg verleen je gedelegeerde medische en inhoudelijk specialistische zorg aan ouderen. Je richt je specifiek op de ouder wordende mens, kwetsbare ouderen en veelvoorkomende chronische ziekten

ouderenzorg. Hulpmiddel voor toewijzen schaarse capaciteit geriatrische teams. De capaciteit van specialisten ouderengeneeskunde en geriaters is te klein om alle ouderen die in een ziekenhuis belanden te bezoeken. Er is daarom een methode nodig om de meest kwetsbare ouderen eruit te pikken. Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) kan daarbij helpen Protocol 2017 Zorgprogramma Kwetsbare ouderen Regio Zuidoost-Brabant 2 Verslaglegging Cora van der Velden geneesmiddelenbeoordeling, en transferzorg. In het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen werken huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners ouderenzorg, (screening in 1e en 2e lijn of voor wetenschappelijk onderzoek) 2) Kwetsbare ouderen in beeld te hebben door vroegtijdige signalering door de zorgverleners binnen het geriatrische netwerk en mantelzorgers. In de regierol wordt bij gesignaleerde kwetsbaarheid in de huisartsenpraktijk in samenwerking met overige eerstelijns zorgverleners een proactief zorgprogramma opgesteld en uitgevoerd

Kwetsbaarheid snel in kaart met Easycare-TOS BeterOu

De rol van de huisarts bij kwetsbare ouderen Huisarts

Screeningsbundel Kwetsbare ouderen Score ≥ 1 werkwijze Delier Score ≥ 1 Score ≥ 2 Score ≥ 2 eetlust (1pnt) werkwijze Vallen werkwijze Fysieke beperkingen werkwijze Ondervoeding Delirium 1. Heeft u geheugenproblemen? (1pnt) 2. Heeft u de afgelopen 24 uur hulp nodig gehad bij de zelfzorg? (1pnt) 3. Zijn er bij eerdere opname of ziekte. Kwetsbare ouderen is daar een van. Ambitie vanuit de Alliantie is het verbeteren van de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk, om dit te bereiken zet de alliantie in op het implementeren van integrale kwetsbare ouderenzorg en daarmee de POH Ouderen (zie bijlage 3) in heel Amsterdam per 2021

module kwetsbare ouderen is aangeboden door Zilveren Kruis. (In deze module werden in twee jaar alle 75-plussers van een huisartsenpraktijk gescreend op kwetsbaarheid) Huisartsen Eemland Zorg heeft in 2015 de uitdaging van ouderenzorg opgepakt door de huisartsen te ondersteunen bij het implementeren van de module kwetsbare ouderen ambassadeurs kwetsbare ouderen; hier wordt informatie met anderen gedeeld over nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor ouderen. 5. Screening kwetsbaarheid op SEH Jan ter Maaten en Marilen Westra-Blok Op de SEH van het UMCG is recent gestart met een gestructureerde screening van kwetsbaarheid Module integrale ouderenzorg Menzis Verzekeraar Menzis onderkent de noodzaak om ouderenzorg in de regio goed te organiseren. Sinds 2016 is er dan ook de module integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Deze module voorziet in een vergoeding van een bedrag per 75-plusser in de praktijk Kernpunten LESA Zorg voor kwetsbare ouderen. De LESA geeft aandachtspunten op basis waarvan huisartsen met hun team en wijkverpleegkundigen met hun team in regionaal of lokaal verband afspraken kunnen maken over de zorg voor en ondersteuning van. kwetsbare ouderen. Goede zorg voor ouderen is zorg op maat, aansluitend op de wensen en behoeften. Collectieve screening lijkt dan ook niet het juiste middel om de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen te vergroten. Aangezien de meeste kwetsbare ouderen vanwege hun chronische ziekte(n) al reguliere zorg zullen ontvangen, lijkt het verbeteren van de individuele zorg meer winst te kunnen opleveren

Aandacht kwetsbare ouderen - Huisartsenpraktijk Molentoch

Screening kwetsbaarheid van ouderen. Geplaatst op 20 februari 2018. Hbo-V studenten Marjolijn de Mik en Jamie Blaauw hebben in opdracht van Coöperatie Dichtbij voor een huisartsenpraktijk in Zuidwolde ouderen gescreend met behulp van onze Kwetsbaarheidsscan. Dit digitale meetinstrument hebben wij samen met Symbiotic ontwikkeld In deze variant biedt de huisartsenpraktijk de zorg zoals omschreven bij het basismodel. Daarnaast kunt u kiezen voor aanvullend aanbod. Dat bestaat bijvoorbeeld uit een zorgprogramma dat specifiek op ouderen is gericht en vaak door een POH wordt uitgevoerd. Dit model kan interessant zijn als u werkt in een wijk waar veel kwetsbare ouderen wonen

COPD-screening bij ouderen heeft weinig effect. Huisarts Wet 2015;58 (5):242-4. Nagaan of een screening op COPD bij thuiswonende kwetsbare ouderen met klachten van kortademigheid of verminderd inspanningsvermogen zinvol zou kunnen zijn. Daartoe bepaalden we het medicatiegebruik, het aantal ziekenhuisopnames en de sterfte onder patiënten bij. Casefinding binnen de huisartspraktijk. Casefinding in de huisartsenpraktijk wordt gedaan door de huisarts, POH en/of assistente. Dit kan op twee manieren: 1. Tijdens reguliere contactmomenten. Een vermoeden van kwetsbaarheid bepaal je aan de hand van mogelijke risicofactoren voor kwetsbaarheid, zoals multimorbiditeit en polyfarmacie

De huisartsen screenen alle ouderen van 75 jaar en ouder op kwetsbaarheid. Dat doen zij aan de hand van een vragenlijsten en meetinstrumenten. Ook een check op medicijngebruik hoort daarbij. De apotheker speelt daarin een belangrijke rol. Als er aanleiding is voor nader onderzoek, zal de praktijkondersteuner Ouderenzorg de oudere thuis bezoeken Het zorgprogramma Ouderenzorg is bedoeld voor deze kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Het zorgprogramma Ouderenzorg speelt in op de behoefte van huisartsen om ondersteund te worden bij het leveren van ouderenzorg. Doel is om de organisatiestructuur rondom de kwetsbare oudere met complexe problematiek goed in te richten

Screening en signalering van ondervoeding Kennisplein

 1. der vaak gesteld dan bij autochtone ouderen. Redenen zijn onder andere dat oudere migranten vaak denken dat achteruitgang van het geheugen bij de leeftijd hoort. En er rust soms een taboe op dementie.
 2. kwetsbare ouderen aan gedurende maximaal 2 jaren. 1.3.c. Zorgprogramma voor kwetsbare ouderen: Alternatief Wij zijn voorstander van integraal bekostigde, programmatische zorg aan kwetsbare ouderen die wij contracteren via de zorggroep. In de vorige contractperiode hebben we echter gezien dat in een aantal regio'
 3. Doelgroep De TFI is ontwikkeld voor het screenen van zelfstandig wonende fragiele ouderen ouder dan 75 jaar. Bij deze doelgroep is de validiteit van het instrument bepaald. Verondersteld wordt dat de TFI eveneens bruikbaar is voor het vaststellen van kwetsbaarheid onder oudere mensen die in intramurale zorginstelling verblijven zoals een ziekenhuis of een zorghotel
 4. Protocol DSP- Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen en Dementie | pag. 5 Gebruik van het protocol Dit protocol is ontwikkeld om de huisartsenpraktijk en ketenpartners handvat te geven bij de uitvoering van het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen in de huisartsenpraktijk en in/ met het wijknetwerk. Een mix va
 5. Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. De Huisartsenorganisatie regio Apeldoorn (HRA) gaat in 2019 en 2020 het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen uitrollen. De HRA faciliteert huisartsen op de volgende manieren: Begeleiding en advies van een kaderarts en consulent ouderengeneeskunde: Implementeren of continueren van het zorgprogramma
 6. deren. In het project 'Ouderenzorg Midden Utrecht (OM U)' is een geautomatiseerde screening op.
 7. Hoewel het voorkomen van kwetsbaarheid toeneemt met de leeftijd zijn verreweg de meeste ouderen niet kwetsbaar. Kwetsbaarheid presenteert zich met symptomen zoals bijvoorbeeld vallen, verlies van gewicht of van regiecapaciteit. Van alle kwetsbare ouderen heeft ongeveer 33% een vorm van (beginnende) dementie

Ouderen met kwetsbare problematiek zijn zo veel mogelijk zelfredzaam en zelfstandig en houden, daar waar kan, de regie m.b.t. wonen, zorg en welzijn zelf. Dit wordt mede bewerkstelligd door een keten ouderenzorg te ontwikkelen middels een module ouderenzorg waarbij voor de doelgroep multidisciplinaire zorg wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit de huisartsenpraktijk 1 Anne van Houwelingen, Margot Heijmans, Wendy den Elzen, Jeanet Blom en Jacobijn Gussekloo Afdeling Public Health and Eerstelijnsgeneeskunde ISCOPE - doel Achteruitgang in zelfredzaamheid en kwaliteit van leven bij ouderen voorkomen door middel van: 1. Vroegtijdig signaleren van complexe problematiek onder ouderen in de huisartspraktijk door regelmatig de gezondheid van ouderen in kaart te. Beknopt Stappenplan 'Zorg voor kwetsbare ouderen' in de huisartsenpraktijk 1. Breng het aantal potentieel kwetsbare ouderen in kaart m.b.v. de handleiding opsporen kwetsbare ouderen (bijlage 2). Registreer in het HIS de ICPC-code A49.01 en bij kwetsbaarheid ICPC code A05. 2. Breng de sociale kaart in uw gemeente in kaart (bijlage 1). 3 Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn, medisch specialisten (waaronder ziekenhuispsychiaters, internisten ouderengeneeskunde en klinisch geriaters) en (eerstelijns) ggz professionals dienen kwetsbare ouderen bij wie ze vermoeden dat er sprake is van een psychische aandoening of een gedragsstoornis te verwijzen naar de (multidisciplinaire ouderenteams in de. Zorgprogramma kwetsbare ouderen. Het gaat hierbij om ouderen met verschillende gezondheidsproblemen waarbij diverse disciplines betrokken zijn zoals de huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie, diëtist en huiszorgorganisaties

De zorg voor ouderen is een toenemend aandachtspunt binnen de huisartsenpraktijk. Ouderen hebben vaak complexe problematiek, waardoor de zorg is verdeeld over veel verschillende disciplines. HZG Breda zet zich in om de ouderenzorg goed te organiseren binnen de huisartsenpraktijken en in de regio. Voor de kwetsbare ouderen én voor de zorgverleners Dit is een project opgezet om huisartsen te ondersteunen in de ouderenzorg (it Dok te Drachten). 14 Het onderzoek is een quasi-experimenteel onderzoek naar de effecten van een uitgebreid multidisciplinair geriatrisch assessment (comprehensive geriatric assessment (CGA)) uitgevoerd door een verpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde (bij hogere kwetsbaarheid) Na afname van deze vragenlijst worden de ouderen opnieuw verdeeld, ditmaal in twee groepen, kwetsbare en niet kwetsbare ouderen. De TOS-studie 560 ouderen worden gescreend met de Twee-traps screening en krijgen daarnaast een volledig geriatrisch onderzoek (de referentie standaard) waarmee nauwkeurig kan worden vastgesteld of iemand wel of niet kwetsbaar is

Vroegsignalering - ZonMw Digitale Publicatie

Kwetsbare ouderen - Huisartsen Eemlan

Wat is ouderenzorg? Het Zorgprogramma richt zich op de kwetsbare ouderen van 75 jaar en ouder, waarbij de huisarts de regierol vervult in de zorg. Het doel van het zorgprogramma is kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn in de thuissituatie met behoud of verbetering van de kwaliteit van leven Een van de 126 NPO projecten is het transitieproject Ouderenzorgproject Midden Utrecht (Om U) dat vanuit het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) is uitgevoerd in de periode 236 Implementatie van een proactief zorgprogramma voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk 2010-2013. 6 Het Om U zorgprogramma bestaat uit een software tool die potentieel kwetsbare ouderen uit het Huisartsen. Kwetsbare ouderen en mensen met ggz-problematiek gaan in de huisartsenzorg een steeds grotere rol spelen. InEen zette in de Themabijeenkomst kwetsbare ouderen en ggz uiteen wat hiervan de gevolgen zijn en hoe het ondersteuning biedt om daar succesvol mee te kunnen omgaan 14 NPO in de eerste lijn VUmc: ACT Screening kwetsbaarheid (prisma 7), assessment m.b.v. RAI prioritering problemen, zorgplan, monitoring ( ouderen > 65, kwetsbaar); Procesanalyse: interventie i.h.a. goed uitgevoerd, huisartsen en POH-ers tevreden Primaire uitkomstmaat kwaliteit van leven: geen verschil

Op het NHG-congres 2009 kwam naar voren dat 70 procent van de huisartsen meermalen per jaar schrijnende situaties tegenkomt in de dagelijkse of medische zorg voor de oudere patiënt, maar ook dat meer dan de helft van de huisartsrespondenten vindt dat er te weinig tijd is om goede zorg aan (kwetsbare) ouderen te bieden Een kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde staat klaar om bij te dragen aan deze eerstelijnszorg voor ouderen. De kaderarts is opgeleid voor het leveren van integrale zorg en stimuleert collega huisartsen en andere professionals hetzelfde te doen, bijvoorbeeld door scholingen. Vaak kan de kaderarts vanuit een functie bij een organisatie in de. voor kwetsbare ouderen bij opname in en ontslag uit het Flevoziekenhuis. Almere is een relatief jonge gemeente, maar het aantal (kwetsbare) ouderen in Almere groeit gestaag; Volgens CBS telde Almere in 2016 ongeveer 201.000 inwoners, waarvan ongeveer 10,4% ouder is dan 65 jaar en 3,6% ouder dan 75 jaar De opleiding Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk of Wijkteam overlapt deels met de door het ministerie van OCW erkende HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (croho 34560). De opleiding sluit aan op het werk als POH'er of wijkverpleegkundige. Voor de opleiding is accreditatie door het Kwaliteitsregister V&V aangevraagd

Multidisciplinaire screening en integraal behandeladvies

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, hebben samenwerkingsafspraken gemaakt over de zorg voor kwetsbare ouderen. De afspraken zijn in een zogenaamde LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken) opgenomen. Een LESA heeft tot doel landelijke uitgangspunten te formuleren voor het maken van werkafspraken in de. Het besloten gedeelte van de website www.nvkg.nl is alleen toegankelijk voor medisch professionals met een DOC-Access inlogaccount en een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Klinish Geriatrie De zorg voor kwetsbare ouderen verbetert door Gestructureerd Periodiek Overleg. samenwerking tussen de betrokken professionals, kunnen dubbeltaken worden voorkomen. Denk hierbij aan een dubbele screening of dubbele aanvragen voor voorzieningen. Heeft uw huisartsenpraktijk behoefte aan ondersteuning bij opstarten van een GPO

Vaststellen kwetsbaarheid oudere - Huisartsen Regio Apeldoor

Advancing age often compasses chronic diseases and subsequent functional decline. The accumulation of impairments with age and the lack of ability to compensate for them is called frailty. Being frail implies impairment in mobility, social activities or well-being. The health care for frail elderly is exceeding its budget and moreover does not meet the elderly's needs Veel huisartsenpraktijken screenen ouderen op kwetsbaarheid. Die screening geeft nauwelijks gezondheidswinst, maar zorgt wel voor een bescheiden Screening ketsbare ouderen toch kosteneffectief U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften De Verenso-richtlijn adviseert om kwetsbare ouderen met diabetes te onderzoeken op een stemmingsstoornis gedurende de Er zijn verschillende vragenlijsten en meetinstrumenten voor screening van ouderen op cognitieve Gezondheidscentrum Hoensbroek, Nederlands Huisartsen Genootschap (tot november 2015). Drs. J.H. de Jong.

Kwetsbare ouderen opsporen Huisarts & Wetenscha

Proactieve zorg bij kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktij

Zorgprogramma kwetsbare ouderen Kwetsbare ouderen hebben zorg nodig van verschillende zorgverleners. Ook zijn vaak de partner, kinderen of andere familieleden, buren of vrienden betrokken als mantelzorg in de ondersteuning van de oudere. In het zorgprogramma kwetsbare ouderen werken alle zorgverleners die nodig zijn onderling samen, in. Zorg voor de kwetsbare oudere, dat doen wij samen! PeriScaldes heeft een Protocol Ouderenzorg ontwikkeld en vervolgens op basis van het protocol een Handboek opgesteld. Dit protocol dient als richtlijn voor het opzetten van gestructureerde ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Het voorziet in de vraag naar hoe deze zorg te organiseren is bij. KWETSBARE OUDEREN THUIS Een kwetsbare oudere • Verwevenheid medisch, biologisch, sociaal en psychische factoren • Multi-pathologie huisartsenpraktijk Consult levert veel nieuwe informatie op Voorkomen crisis voor 2e lijn Betere overdracht met bredere info naar 2e lijn Groter vangnet n Zorroo heeft namens alle aangesloten huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg. Het zorgprogramma Ouderenzorg richt zich op: ouderen vanaf 75 jaar. jong dementerenden. jongere mensen met een complexe zorgvraag. die thuis of in een verzorgingshuis verblijven Hoewel risicofactoren met betrekking tot kwetsbaarheid bekend zijn, ontbreekt het in de huisartsenpraktijk aan tijd, mensen en middelen om kwetsbare ouderen structureel op te sporen en proactieve.

Visie Huisartsenzorg voor ouderen NH

ouderen in en vanuit de huisartsenpraktijk. De AHa streeft naar een hoge kwaliteit en integrale gestructureerde ouderenzorg in Amsterdam. Geformuleerde subdoelen vanuit de alliantie: Verdere ontwikkeling complexe ouderenzorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk conform het programma Beter Oud in Amsterdam Huisartsenpraktijk Prins in Velsen Noord heeft sinds enkele jaren een programma ontwikkeld waarin ouderen tijdig worden gescreend op kwetsbaarheid. Door middel van casefinding en screening zijn zij goed in beeld en worden op tijd maatregelen getroffen. Er is een intensieve samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, waardoor ook in. Huisartsen en praktijkverpleegkundigen ouderenzorg gebruiken in en rondom Utrecht een screenings- instrument, U-PRIM, en evidence based zorgplannen om kwetsbare ouderen betere zorg te verlenen. Deze nieuwe proactieve zorg werkt: ouderen gaan minder achteruit in dagelijks functioneren Kwetsbare ouderen. Wilt u uw coronavaccinatie in uw gele boekje laten noteren? Dan kunt u, met uw gele boekje, terecht bij de zorgverlener/instantie waar u uw vaccinatie heeft gekregen. Bent u bekend met een chronische aandoening zoals diabetes, astma, COPD of een (verhoogde kans op) hart-vaatziekte Inleiding kwetsbaarheid. In Nederland wonen 2 miljoen mensen ouder dan 70 jaar (CBS, 2016). De komende jaren zal vooral het aandeel 70 tot 79-jarigen sterk stijgen en vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). Een van de vijf van hen behoort tot de populatie kwetsbare ouderen

Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Je leert aan de hand van praktijksituaties met directe relatie tot de kwetsbare ouderen, Module Zorgprocessen met de nadruk op casefinding, screening, assessment, persoonsgerichte zorg, gezamenlijke besluitvorming en zelfmanagement Kwetsbare ouderen: gewoon organiseren. Het project beoogt het ontwerpen van een optimale organisatie voor kwetsbare ouderen, deze organisatie te implementeren en te bezien of dit betere zorg oplevert. De nieuwe organisatie bestaat uit een nauwe samenwerking tussen huisartsen en een tweedelijns instelling voor verpleging en verzorging (Palet)

Pilot REO-bedden gestart voor 10 huisartsen. Maandag 15 februari is het eerste deel gestart van de pilot rondom het verbeteren van de spoedzorg voor kwetsbare ouderen in Zoetermeer. Tien huisartsen kunnen vanaf dat moment patiënten die voldoen aan de criteria doorsturen naar het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO) Screening van ouderen voor huisartsenpraktijk en alle overige vragen. Hanneke Bosch is verpleegkundige - BIG geregistreerd - en heeft de specialisatie ouderenzorg gevolgd aan de Hoge School te Zwolle. U kunt de diensten van Hanneke Bosch Ouderenzorg inkopen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) De vergoeding voor de prestatie is bedoeld om huisartsen en/of de POH-S ruimte te geven voor samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Hoe komt het tarief voor kwetsbare ouderen tot stand? Als u als individuele huisarts deelneemt, vult u het totaal aantal ouderen boven de 75 jaar in uw praktijk in. Het uitgangspunt dat wij hanteren is dat 20% van de patiënten van 75 jaar en ouder kwetsbaar is

Praktijkondersteuner voor ouderenzorg . De huisartsenpraktijk brengt in beeld welke ouderen patiënten mogelijk kwetsbaar zijn.; Ook andere zorgverleners, zoals de wijkverpleegkundige, kunnen bij de huisartsenpraktijk aangeven dat iemandmisschien kwetsbaar is Voor die groepen ouderen is er Wijkgerichte Zorg, een samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen ouderenzorg van de verschillende thuiszorginstellingen in de regio Kennemerland. De Verpleegkundige Ouderenzorg (VO) is een wijkverpleegkundige niveau 5 met extra kennis en expertise op het gebied van kwetsbare ouderen, dementie en veelvoorkomende lichamelijke problemen

De Tilburg Frailty Indicator is een gebruiksvriendelijke vragenlijst voor het screenen van kwetsbare ouderen. Je cliënten van 75 jaar en ouder kunnen de lijst zelf invullen. De vragenlijst kun je gratis downloaden en bestaat uit twee delen, deel A en deel B. Deel A bevat 10 tien vragen over determinanten van kwetsbaarheid betrekking tot overleg over zorg voor kwetsbare ouderen. Cruciaal hierin is eenduidige verbinding en splitsing van de rol van de huisarts enerzijds en de wijkverpleging anderzijds. 2. De Zorggroep draagt zorg dat de deelnemende huisartsen aan de inkoopvoorwaarden voldoen. Artikel 2 Declareren 1 kwetsbare ouderen te stimuleren. In de inventarisatie en analyse van ARGO2 over multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen (ARGO, september 2016) worden 122 variaties aan samenwerkingen beschre-ven waarbij de kern van de multidisciplinaire 1 Harnas, S., Schout, Kwetsbare ouderen. Door de toenemende vergrijzing wordt de patiëntenpopulatie in een ziekenhuis steeds ouder. In Zuyderland Medisch Centrum is ruim 31 procent (landelijk 25 procent ) van de opgenomen patiënten 70 jaar of ouder. Steeds vaker gaat het hierbij om kwetsbare ouderen voor wie een ziekenhuisopname risicovol is In de praktijk is extra aandacht voor de kwetsbare ouderen. Door vroegtijdig gerichte zorg aan te bieden proberen wij de zelfredzaamheid van de oudere patiënt te vergroten of te behouden. De zorg wordt uitgevoerd door Johan Kraaijeveld, de praktijkverpleegkundige en Dionne v/d Wals verpleegkundig specialist ouderen in samenwerking met de huisarts

Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden tegelijk, zowel medisch als sociaal. Daarom werken we in de stad Utrecht met de Om U 3.0 methodiek. Dit houdt in dat we wijkgericht afstemmen en samenwerken tussen huisartsenpraktijk, buurtteam en wijkverpleging, maar ook welzijn en de informele zorg Huisartsen- en multidisciplinaire zorg. Per januari 2016 zijn voor de zorg voor kwetsbare ouderen een voorbereidingsmodule en een vervolgmodule geïntroduceerd. Echter zien wij knelpunten bij de opleidingseisen die per 2016 zijn gesteld aan de POH-O. Daarom kunnen per 2017 praktijkondersteuners die functioneren op HBO niveau na- en bijgeschoold. De Handreiking kwetsbare ouderen 2014 (Wind et al, Vilans) was een belangrijke eerste stap richting geïntegreerde zorg thuis rond kwetsbare ouderen, waarna in 2017 met de LESA concrete samenwerkingsafspraken tussen partijen in de eerste lijn werden vormgegeven (LESA Zorg voor kwetsbare ouderen 2017, door NHG en V&VN) Apothekers, Huisartsen, Specialisten ouderengeneeskunde, Ziekenhuisapothekers. In de sectoren. Huisartsenpraktijk, Apotheek, Verpleeghuis. Kosten. FTO-module over pijn bij kwetsbare ouderen, gebaseerd op de aanbevelingen uit de Verenso-richtlijn Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen (2016)

Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk of Wijkteam

Ouderen screenen op kwetsbaarheid niet altijd haalbaar. Voor het einde van dit jaar moeten 93 ziekenhuizen aantonen dat zij iedere 70-plusser die wordt opgenomen, screenen op de meest voorkomende geriatrische problemen. De vraag is echter of dit haalbaar is. Dit schrijven verpleegkundigen en klinisch geriaters van het UMC St Radboud in TvZ nr 6. belang (14). Het is belangrijk om niet alleen kwetsbare ouderen te screenen, maar ook de mensen die nog gezond zijn, om te kijken of er een (risico op) ondervoeding aanwezig is. Voor screening op ondervoeding van thuiswonende ouderen met de leeftijd van 65 jaar en ouder is de Short Nutritional Assessment Questionnaire 65+ (SNAQ65+) ontwikkeld

Kwetsbare ouderen, polyfarmacie, zelfstandig wonend, Groninger Frailty Index, medicatiebeoordeling. Verbeterproject: Ondersteuning bij de ouderenzorg Aanleiding. Door toenemende groei van de hulpvragen in de huisartsenpraktijk bestaat er behoefte aan ondersteuning in de huisartsenpraktijk bij de ouderenzorg in verzorgingshuizen. Herontwer Hoewel er nog weinig onderzoek is gedaan naar de meerwaarde van de percutane zuurstofsaturatiemeter in de huisartsenpraktijk, is deze inmiddels niet meer weg te denken. Huisartsen gebruiken de saturatiemeter bij vele indicaties in acute en niet-acute situaties. De huisarts heeft met het gebruik van de saturatiemeter concretere argumenten om patiënten met cardiorespiratoire problemen al of. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op 'Beter Oud in Amsterdam', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen* in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021. Een aantal huisartsen in Amsterdam waren hier al. Ouderenzorg: In de huisartsen praktijk screen ik ouderen proactief op hun kwetsbaarheid. De gezondheidsdomeinen ( bv eenzaamheid, incontinentie, valrisico, slecht horen/zien, voeding, ADL/IADL enz)waarop de oudere mogelijk kwetsbaar is, worden besproken met de betrokken huisarts en de oudere zelf consulten ten behoeve van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk. Diagnostiek bij cognitieve stoornissen, dementieketenzorg. Deelname aan structureel multidisciplinair overleg in de huisartsenpraktijk met huisarts, POH, casemanager, thuiszorg. Informatie-uitwisseling via Care2u

 • Rekstok hangen.
 • Bijeneter Engels.
 • Grootste glijbaan Europa.
 • Krijgers namen.
 • TLC wrestling.
 • Nederlandse vrouwelijke saxofonist.
 • Hoe sterk is een chimpansee.
 • Vragen nationale Wetenschapsagenda.
 • Bassline Superstition.
 • 1 eierstok verwijderd overgang.
 • Bardot Enschede.
 • Karpers kopen voor vijver.
 • Vrouwtje brilduiker.
 • Welsh Nederlands.
 • BlackBerry 2021 release date.
 • Goedkope buggy Blokker.
 • Tegoedbon bakkerswinkel.
 • Insect met lange staart.
 • Pyke Koch fascisme.
 • Quadratus lumborum syndroom.
 • Canon ef 70 200mm f/2.8 l is ii usm.
 • Paracas Skull.
 • Route Ronde van Vlaanderen toertocht.
 • Marec Kinrooi.
 • Sega Master System waarde.
 • Polyvinylacetaatlijm.
 • Drinkbeker HEMA.
 • Efeze 4 NBG.
 • Nederlandse Gebarentaal leren.
 • Houten ramen beitsen.
 • T shirt 1ste verjaardag.
 • Stand by me lyrics Ben E King english.
 • Oorzaken radicalisering.
 • Lenzenvloeistof bestellen.
 • RP HPLC.
 • Instagram.en fb koppelen.
 • Migratie assistent downloaden.
 • Millennium 4 film.
 • Tegelen tips.
 • Locus Map community.
 • IJsstokjes Jumbo.