Home

College van beroep voor de examens Hogeschool Rotterdam

Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdor

College van beroep voor de examens (CBE) Het CBE behandelt zaken die betrekking hebben op besluiten van examencommissies en examina­toren, alsmede besluiten over een negatief studieadvies met bindende afwijzing (BSA) Het College van Beroep voor de Examens wordt benoemd door het College van Bestuur. Het College bestaat uit maximaal vijftien leden; de voorzitter, twee plaatsvervangende voorzitters, zes leden en zes plaatsvervangende leden. Zowel studenten als medewerkers met een onderwijsgevende functie zijn lid van het College Jaarverslagen van het College van Beroep voor de Examens. De jaarverslagen van het College van Beroep voor de Examens vanaf 2000 zijn ook op de website van het College terug te vinden onder 'Jaarverslagen'. Nuttige adressen College van Beroep voor de Examens. Kamer A1-53 (Erasmus Building) Woudestein Telefoon: 010-408 1125 E-mail: cbe@eur.n Als de directie van jouw instituut het bsa desondanks handhaaft, kun je tegen dit besluit in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Rotterdam. Dit is een onafhankelijk rechtscollege dat bindende uitspraken mag doen over besluiten van examencommissies Tegen uitspraken van het CBHO staat geen hoger beroep open. Er is in 2017 door acht studenten beroep aangetekend tegen uitspraken van het College van beroep voor de examens of tegen besluiten van het College van Bestuur. Dat is een flinke verlaging vergeleken met de jaren 2015 en 2016, toen het aantal CBHO rond de twintig lag

College van beroep voor het hoger onderwijs (cbho) College van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.64 WHW. (Wettelijk) Collegegeld (publieke domein) Het collegegeld dat jaarlijks betaald moet worden door een student die valt onder artikel 7.45a WHW. De hoogte van alle andere college- en examengelden wordt door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam bepaald. Cursis Het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam heeft het bezwaar van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard. Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO. 14:30 uur. 2019/156. Aan appellant is de toegang tot de gebouwen en terreinen van de universiteit definitief ontzegd Het college van beroep voor de examens moet zich over deze zaak buigen, omdat de student in kwestie bezwaar aantekent tegen de fraudemaatregel die hij van de examencommissie van IVL heeft gekregen. De student had zijn docent een concept van het werkstuk Praktijkonderzoek in de school gestuurd VII. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Rotterdam het door appellant betaalde griffierecht ten bedrage van € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt. Deze uitspraak is gedaan door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. W.D.M. van Diepenbeek en mr. E.J. Daalder, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.R. Fernandez, als secretaris

Home College van Beroep voor het Hoger Onderwij

Als studenten het oneens zijn met een beslissing van hun universiteit, kunnen ze een beroepschrift indienen bij het college van beroep voor de examens (CBE) of bij het college van bestuur, afhankelijk van het onderwerp. Verreweg de meeste klachten komen bij het CBE binnen en gaan over het bindend studieadvies, tentamencijfers of fraude De wettelijke taken van het College van Beroep voor de Examens Er is binnen de hogeschool een College van Beroep voor de Examens ten behoeve van studenten, extraneï en andere belanghebbenden (art. Wellicht is het studentlidmaatschap bij het College van Beroep voor de Examens dan iets voor jou! Voor zowel het College als voor de Adviescommissie Bezwaarschriften zoeken we vier studentleden; twee voor onze locatie in Haarlem, en twee voor onze locatie in Rotterdam De Haagse Hogeschool. 15 november 2011 ·. Het College van Beroep voor de Examens / de Geschillenadviescommissie zoekt per direct nieuwe studentleden. (bericht: LINK, intranet) .hhs.nl. http://link.hhs.nl/bericht?p_itm_id=64085. 1 keer gedeeld

Het College van Beroep voor de Examens verklaart het beroep ongegrond . Aldus gegeven en uitgesproken op 22 juni 202 door mr. J.L.A.J. Peters, voorzitter, mr. R.J.H.H. Warnaar, docent-lid, en de heer K.J Michajlow, student-lid, in tegenwoordigheid van mr. M.E van . 10. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens . Avans Hogeschool. in het geschil tussen:xxx, wonende te xxx, nader toe noemen: appellant, en . de examencommissie verbonden aan de Academie voor Communicatie & User Experience . Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch, nader te noemen: verweerster. 1. Ontstaan en loop van het geschi

Publicaties: Statuten en reglementen - Hogeschool Rotterda

van . 6. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens . Avans Hogeschool. in het geschil tussen: xxx, wonende te xxx, nader toe noemen: appellant, en . de examinator verbonden aan de Academie voor Bouw en Infra (AB&I) van Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch, nader te noemen: verweerder . 1 Hogeschool Rotterdam. Onderwijsrecht.nl / Hogeschool Rotterdam. Onderwijsrecht: actuele onderwerpen. primair onderwijs / voortgezet onderwijs / middelbaar beroepsonderwijs / hoger onderwijs. advocaat onderwijsrecht. Rechtsbescherming. MBO / HBO / WO. Bindend studieadvies (BAS/NBSA) MBO / HBO / WO Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid en behoefte aan verbreding vervul ik nevenfuncties als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland, voorzitter van de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam en vicevoorzitter van het College van beroep voor de examens bij de Hogeschool Rotterdam alle activiteiten rondom in- en uitschrijven van studenten. College van Beroep voor de Examens (Cobex): een door de hogeschool ingesteld beroepscollege, zoals bedoeld in artikel 7.60 WHW. College van Bestuur (CvB): het bestuur van de hogeschool, ook bestuur van Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Deelmedezeggenschapsraad (DMR): overlegorgaan.

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens - Studente

 1. Het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (art. 7.60 WHW, zie ook het Reglement College van Beroep voor de Examens in het Studentenstatuut deel 1. College van Bestuur Het bestuur van de hogeschool (art 10.2 WHW, art 1.1 sub j WHW). Competentie Coach Contactuur CROHO Cumulatief toetsen Een geïntegreerd geheel van kennis.
 2. Datum Zaaknummer Examencie. Onderwerp Uitspraak 18-01-2021 20.171 EMC Geldigheid cijfer Ongegrond 18-01-2021 2
 3. ator
 4. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een onafhankelijk rechtscollege. Een student aan een hogeschool of universiteit kan bij het CBHO in beroep gaan als hij het niet eens is met een beslissing van zijn onderwijsinstelling Het CBHO legt zijn oordeel over de zaak neer in een uitspraak. Tegen die uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk
 5. Het College van Beroep voor de Examens (Cobex) is het onafhankelijke rechtsorgaan van Avans Hogeschool op grond van artikel 7.60 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onde... Een vertrouwenspersoon inschakelen Studentinfo. We hopen van niet, maar het kan je toch gebeuren
 6. Coronavirus en de centrale toetsen en examens in 2020-2021. Alle informatie over de coronamaatregelen rondom de centrale toetsen en examens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hebben we hier voor u op een rij gezet

WHW: College van Beroep voor de Examens Functioneert aan iedere instelling van hoger onderwijs 3/5 leden, soms met een student. Taken CBE Hogeschool Rotterdam 197 204 243 Hogeschool van Amsterdam 978 846 809 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 60 51 100 NHL Hogeschool. Tegen een beslissing van het College van Beroep voor de Examens kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs: Postbus 16137. 2500 BC Den Haag. T: (070) 426 48 00. F: (070) 427 43 85. E: info@cbho.nl Paragraaf 2 College van beroep voor de examens; geschillenadviescommissie (Artikelen 7.60-7.63b) 1 Het voeren van de naam hogeschool is voorbehouden aan de instellingen voor hoger onderwijs die zijn opgenomen in de bijlage van deze wet onder g, en aan rechtspersonen voor hoger onderwijs Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt zaken in beroep over de Meststoffenwet en Boswet. Daarnaast is het CBb belast met tuchtrechtspraak voor accountants en het hoger beroep over de Meststoffenwet Het college van beroep voor de examens geeft aan dat het niet op de stoel van de examinator kan zitten. Wel kijkt het college of de juiste procedures door de examencommissie zijn gevolgd. En dat is het geval. Het aanwijzen van examinatoren is een wettelijke bevoegdheid van de examencommissie en die kan én mag niet bij studenten liggen

Klacht van: student RAC Over: propedeutisch getuigschrift Uitspraak: ongegrond Volgens de student heeft de Hogeschool Rotterdam hem bij het intakegesprek niet goed geïnformeerd over het propedeutische getuigschrift en bovendien is altijd de indruk gewekt dat hij het getuigschrift zou krijgen De medewerkers van het Loket beoordelen wat er met de kwestie moet gebeuren en zenden de zaak door aan het (wettelijk) bevoegde orgaan of de aangewezen afdeling of persoon. Daarnaast verzorgt het Loket BBK de administratieve ondersteuning van het College van Beroep voor de Examens (CBE) en de Geschillenadviescommissie (GAC)

College van beroep voor de examens Erasmus University

Het klachtenloket zorgt voor een goede administratie van jouw klacht, beroep of bezwaar en stuurt deze naar de juiste personen. Soms is dat de manager van de opleiding. Afhankelijk van de soort klacht kan dat ook het College van Beroep voor de Examens of de Geschillenadviescommissie zijn. Mail het klachtenloket. (opent in nieuw tabblad Een student kan tegen een afwijzend bindend studieadvies in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Resultaten 'Nominaal is Normaal' De Erasmus Universiteit is enkele jaren geleden begonnen met het Bindend Studieadvies van 60 studiepunten in het eerste jaar om de onderwijskwaliteit te verbeteren College van Beroep voor de Examens. Algemeen. Studentlid bij Cobex: 'Mijn argumenten doen ertoe'. 29 juni 2021 in Algemeen. Onderwijs. Cobex: student wil net als groepsgenoten voldoende voor project. 8 juni 2021 in Onderwijs Voorbeelden hiervan zijn de regels voor het Negatief Bindend Studieadvies (BSA) en de termijn om in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). Instemming medezeggenschapsraad Het algemeen deel van het Studentenstatuut wordt vastgesteld door het College van Bestuur (CvB) en behoeft de instemming van de medezeggenschapsraad Uitspraken College van Beroep voor de Examens (CBE) Nadere informatie over (werkzaamheden van) het CBE vind je hieronder: reglement van orde , English version: article 7 Code of order. Zittingsdagen academisch jaar 2020-2021

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS . Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University . in de zaak tussen . de heer X, 2.1 Appellant heeft in 1997 een HBO-propedeusediploma aan de Hogeschool Rotterdam behaald en in 1998 een universitair propedeusediploma Rechten aan de Universiteit Utrecht Inien je het niet eens bent met een besluit van de Dean, examencommissie, of het College van Bestuur kun je beroep / bezwaar instellen tegen dat besluit bij het CBS. Hiertoe dien, je binnen een termijn van zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, een beroep of bezwaar in. Vakanties en ziekten zijn in principe geen gronden, voor de voorzitter van het CBS, om een te laat beroep- of. Het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van Hogeschool Viaa bestaat uit drie personen. Wanneer een student het niet eens is met de beslissing van een examencommissie, is het raadzaam dat hij allereerst in overleg met de examencommissie tot een oplossing probeert te komen

CBE Hogeschool Rotterdam moet proceskostenvergoeding

 1. Hogeschool Iselinge Hogeschool . Title: REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Author: Gebruiker Created Date: 4/22/2020 12:19:53 PM.
 2. Bente van der Meer | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | Student-lid het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie bij De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences | 61 connecties | Volledig profiel van Bente op LinkedIn en bekijken en connectie make
 3. Annette Knoef | Randstad | Docent lid Commissie van Beroep voor Examens (CBE) bij Hogeschool Rotterdam | 420 connecties | Homepagina, profiel, activiteit en artikelen van Annette weergeve
 4. Van 19 juli tot en met 15 augustus hebben het College van Beroep voor de Examens, de Geschillenadviescommissie en de Klachtencommissie Studenten een roostervrije periode (zomerreces). Nieuwe en lopende beroepszaken worden na deze periode hervat
 5. College van Beroep (Cobex) Heb je een verzoek gedaan bij bijvoorbeeld de examencommissie dat is afgewezen en ben je het daar niet mee eens? Dan heb je de mogelijkheid om binnen zes weken na de bekendmaking van de beslissing van de examencommissie daartegen in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de examens (Cobex)
 6. De Studentenadvocaat: dé advocaat voor studenten als het gaat om een negatief BSA, fraude en plagiaat. Heb je hulp nodig bij een negatief bindend studieadvies (BSA), of word je beschuldigd van fraude of plagiaat? De Studentenadvocaat kan je daarbij helpen, zo goed als gratis. Voor iedereen en meteen. Sta als student juridisch sterk in je schoenen

Hogeschool Rotterdam Hogeschool Rotterdam Jan van de Werken Docent (Belasting)recht, Lid Examencommissie RAc, Lid College van Beroep voor de Examens/Geschillenadviescommissie HR Breda. Ghaibar Ahrari. Ghaibar Ahrari Consultant bij We Connect Finance Den Haag. Kaajal Jogie. Kaajal Jogie. Brightspace is de digitale leeromgeving van de Radboud Universiteit. Op Brightspace vind je bijvoorbeeld cursusinformatie, documenten, weblectures en kun je opdrachten inleveren. Er staan ook belangrijke meldingen op Brightspace, kijk er dus geregeld naar! Via Brightspace kun je tevens communiceren met je docenten en andere studenten Willie Elferink | Enschede en omgeving | plaatsvervangend voorzitter bij College van beroep voor de examens van de Hogeschool Arnhem - Nijmegen | 481 connecties | Volledig profiel van Willie op LinkedIn en bekijken en connectie make Wanneer je het niet eens bent met het definitieve Bindend Studieadvies, kun je binnen 6 weken na ontvangst van het Bindend Studieadvies beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Je kunt geen contact opnemen met de Examencommissie over je besluit Login met je studentnummer en wachtwoord via portal.ru.nl. Klik via de portal op de hyperlink 'Osiris'. Als je bent ingelogd, klik je op je profielfoto, recht bovenin het scherm. Klik vervolgens op 'Mijn gegevens'. Kies in het linkermenu voor de optie 'Inschrijving opleiding', daar vind je de verklaring van inschrijving

Jaarverslag 2018: Juridische - Hogeschool Rotterda

hogeschoolgids CO Here are the best resources to pass Superdiversiteit: Het beroep de ander en ik at Hogeschool Rotterdam. Find Superdiversiteit: Het beroep de ander en ik study guides, notes, assignments, and much more Een tiental leerlingen van het Alfrink College in Zoetermeer heeft plagiaat gepleegd bij thuis gemaakte schoolexamens economie en scheikunde. De school ontdekte de kwestie met speciaal aangeschafte software voor plagiaatcontrole. De leerlingen mogen een herexamen maken. Een aantal leerlingen ontkent de fraude, hun ouders hebben een advocaat ingeschakeld Hogeschool Rotterdam heeft sinds 1 september 2020 haar internationale, bedrijfskundige en economische opleidingen gebundeld. Met 12.000 studenten is HR Business School (HRBS) in één klap een van de grootste en zeker de meest ambitieuze business school van Nederland 3.8 Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens 76 3.9 Klokkenluiderregeling 81 Hoofdstuk 4 Algemeen deel onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen met inbegrip associatedegreeprogramma's 83 4.1 Algemeen 83 Artikel 1 Toepasbaarheid van de regeling 83 Artikel 2 Begripsbepalingen 8

informatie over het College van Beroep voor de Examens - Hv

HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak doende op het beroep van mevrouw [naam], appellante, woonachtig te Rotterdam, gericht tegen de afwijzing van een extra herkansing voor het paper ten behoeve van het keuzevak Media 2, Religion and Popular Culture door de Examencommissie Religiewetenschappen van de Faculteit der Godgeleerdheid De Hogeschool van Amsterdam (HvA) beschuldigt InHolland van 'brugklasgedrag'. De twee instellingen maken op 1 september 2005 een einde aan hun samenwerking binnen de Educatieve Faculteit Amsterdam. De HvA besloot al voor de zomer de opleiding voort te zetten onder de naam Educatieve Hogeschool van Amsterdam. Tot zover niks aan de hand Er zijn samenvattingen beschikbaar voor de volgende vakken van SW Voltijd Social Work op Hogeschool Rotterdam. 1.1 Het Beroep 1. 1.3 Het Beroep, de Ander en Ik 1. 1.4 Ongelijkheid en Uitsluiting 1. 1.5 Trias van Armoede 1. 1.6 Professionele Kracht 1. Minor Geweld Blok 2: De gevolgen van geweld 1 Tegen een uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kan, onder vermelding van een deugdelijke motivering, door betrokkene beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, Postbus 16137, 2500 BC Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Het griffierecht bedraagt € 47,- Erkende opleiding. De korte HBO opleiding Interne Jobcoach is door UWV erkend. Zie hiervoor de trainingseis artikel 2.8 van Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015.De opleiding maakt deel uit van de door Hobéon geaccrediteerde opleiding tot korte HBO programma Noloc Jobcoach Deze opleiding sluit aan op de samen met werkgevers, jobcoaches en Noloc eind 2018 geformuleerde eindtermen.

Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs worden uitgevoerd volgens de kaders van het officiële kwalificatiedossier Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker met crebonummer 25603. De Flexibele Leerweg + (derde leerweg) is gericht op het erkende MBO-diploma en bestaat uit basisblokken (2)*, profielblokken (2) en het keuzedeelblok Voorwoord Dit verslag van de werkzaamheden van het College van Beroep voor de Examens heeft betrekking op het kalenderjaar In hoofdstuk 2 worden de bevoegdheden van het College uiteengezet en wordt een toelichting gegeven op de werkwijze van het College. Hoofdstuk 3 vermeldt de samenstelling van het College Overzicht van de uitspraken in 2020 van het College van Beroep voor de Examens over het onderwerp aanwezigheidsplicht. De uitspraken zijn gesorteerd op datum van uitspraak. Datum Onderwerp Uitspraak 16-06-2020 Aanwezigheidsplicht 20-010 en 20-011 Gegron

Het College van Bestuur van Thomas More Hogeschool past de regels van het bindend studieadvies aan op grond van de recente uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). De eis dat binnen twee jaar het propedeusediploma moet zijn behaald, komt per direct te vervallen. Het Onderwijs Examen Reglement (OER) zal hierop. De KIWA module 1 Schuldhulpverleningsproces richt zich op het KIWA examen SHV I, conform NEN8048. Je krijgt ter afsluiting van de opleiding een digitaal examen of een praktijkopdracht. Ook wordt je voorbereid op het externe KIWA SHV I examen. Je kunt ook de andere onderdelen van de korte HBO opleiding KIWA Schuldhulpverlener volgen

In beroep bij het College van Beroep voor de examens

De techniek-, ontwerpen- en informatica opleidingen hebben een minimum van 45 credits. Een bindend studieadvies wordt vooraf gegaan door een tijdige waarschuwing. Als er studievertraging is ontstaan door bepaalde persoonlijke omstandigheden, dan moeten die worden meegewogen. Je moet dan wel een melding hebben gedaan bij een studentendecaan En met een klacht over vrijstellingen, de samenstelling van het vakkenpakket of een bindend studieadvies. Bent u niet tevreden met het besluit van de examencommissie? Dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit een beroepschrift indienen. Dit richt u aan het College van Beroep voor de Examens (CBE) van uw instelling. Het CBE oordeelt. En een juiste studiekeuze maken? Bezoek dan een Open Dag. Ga in gesprek met studenten en docenten en proef van de sfeer op de hogeschool Leiden. Je moet je inschrijven voor het bezoeken van de open dag. Kijk op de site van de Hogeschool Leiden voor meer informatie, data en aanmelden. Hogeschool Rotterdam Het kiezen van een studie kan lastig zijn Dan volg je de beroepsprocedure College van beroep voor de examens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen over het aantal behaalde studiepunten, vrijstellingsverzoeken of toelating tot tentamens. Je kunt eerst herziening van de beslissing vragen bij de examencommissie van je eigen opleiding De examinator, meestal een docent, beoordeelt uw afstudeerproducten. De examencommissie van de opleiding houdt toezicht hierop. Deze commissie is verantwoordelijk voor de tentamens en examens. In de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding vindt u informatie over de inhoud van de afstudeerrichtingen

Video: Alles wat je altijd wilde weten over het bsa, maar niet

Jaarverslag 2017: Klachten - Hogeschool Rotterda

College van Beroep voor de Examens Het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool als bedoeld in artikel 7.60, WHW (zie ook het Reglement College van Beroep voor de Examens in het Studentenstatuut deel 1). College van Bestuur Het bestuur van de hogeschool zoals bedoeld in artikel 10.2, WHW en in artikel 1.1, onder j, WHW Sinds 2011 voorzitter van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Zeeland. Sinds 2012 lid van de Commissie van Beroep N.V. Zeeland Seaports. De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd Certificering Register-makelaar Het RM-register van VastgoedCert is verdeeld in drie specialisaties of kamers: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen. Om toe te kunnen treden tot één of meerdere van deze kamers moet een makelaar aantonen aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze kamer te voldoen. Hiervoor dienen bij een onafhankelijke exameninstelling zowel een. College-aantekeningen, MSWO college 1 t/m 18; Practicum - Opdracht 1 Deel 1 - 3; College-aantekeningen Cellen en weefsels, alle colleges; Samenvatting Dynamiek van het menselijk bindweefsel de Morree, Hoofdstukken 2,3,6 en 7; Samenvatting pedagogische adviezen voor speciale kinderen ; Aantekeningen Strafrecht 1, college 1-

Voorzitter College van Arbiters van de K.N.V.B. Voorzitter commissie Telefonie voor Justitiabelen Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam Lid Curatorium en van de jury mr. Gonsalvesprijs Lid Redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor Arbitrag Het College voor de Rechten van de Mens heeft de belangrijke taak om mensenrechten onder de aandacht te brengen en te houden bij alle Nederlanders. Om de bescherming en de naleving van die rechten in Nederland te bevorderen Vragen aan juristen voor algemene zaken: e-mail: juridischezaken@hva.nl Vragen aan het secretariaat Loket BBK: loketbbk@hva.nl Let op: de voortgang van je ingediende beroepsschrift of bezwaarschrift volg je via het My Info Portaal, mailen over jouw zaak kan met vermelding van jouw zaaknummer in de titelregel van de email. Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 13.00 en 16.00 uur op. b. College van Beroep voor de Examens: het landelijk College van Beroep voor de Examens voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog als bedoeld in art. 10.1. c. Examen: de afsluiting van de opleiding bedoeld in artikel 9.1, waarvan sprake is als de Piog all Na vier jaar rond je de Pabo-opleiding af en ontvang je een diploma Bachelor of Education. In het vijfde jaar werk je bij de Erasmus Universiteit Rotterdam aan het behalen van je masterdiploma Pedagogy and Education en kun je aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs. Honoursprogramma