Home

Bodemloket Utrecht

Huizerweg 85 Bussum - Veilingnotaris

Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben De provinciegrenzen worden op bodemloket aangepast, zodat deze gemeente geheel binnen de provincie Utrecht ligt. De bodemdata van de gemeente Vijfheerenlanden wordt momenteel geïnventariseerd, geactualiseerd en samengevoegd, waardoor u momenteel op het landelijk bodemloket niet volledige actuele informatie aantreft Voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Lopik en Woudenberg kunt u hiervoor bij de RUD terecht. Gebruikt u voor de gemeenten Amersfoort en Woudenberg het digitale formulier onderaan deze pagina. Voor de gemeente Baarn mailt u naar bodemloket.baarn@rudutrecht.nl en voor Lopik naar bodemloket.lopik@rudutrecht.nl. Overige gemeente Welkom op ons Geoportaal Sinds januari 2021 maken we gebruik van dit nieuwe Geoportaal. U vindt hier geografische informatie over verschillende milieuthema's zoals bodem, archeologie, luchtkwaliteit en geluid. Deze informatie staat op een kaart en is beschikbaar voor het werkgebied van de ODRU (de groene gemeenten op het kaartje). Door te klikken op één van Verder lezen Geoportaa

De provincie Utrecht heeft de vergunningverlenende en handhavende taken op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) gemandateerd aan de RUD Utrecht. Bij deze organisatie kunt u terecht met vragen over bodemverontreiniging via het volgende e-mailadres: bodemloket@rudutrecht.nl Geo-Point Utrecht. Op Geo-Point Utrecht vindt u een overzicht van alle open data en kaarten die de provincie te bieden heeft. Daarnaast vindt u hier zogenaamde applicaties of webapps: kaarten die specifieke informatie bevatten en extra mogelijkheden om deze te raadplegen Object moved to here Cell value has been edited Transparantie achtergrond

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) beheert uitsluitend de informatie van niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging. U vindt deze informatie op het Geoloket onder 'Bodem/Bodemonderzoeken ODRU'. Op het Geoloket kunt u ook zien of op uw perceel een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben. Aan de slag met Bodemloket bodemloket@rudutrecht.nl Wat zijn veelvoorkomende oorzaken van bodemverontreiniging? Bodemverontreiniging is vaak in het verleden veroorzaakt door benzinestations, metaalverwerkende bedrijven, garages, chemische wasserijen, gasfabrieken en bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond Af en toe hebben we in Utrecht grote projecten rond bodemsanering. Nedereindseplas De Nedereindse Plas is een recreatiegebied om te wandelen, fietsen en van de natuur te genieten

Home Bodemloke

 1. Indien u vragen heeft over het meldsysteem kunt u contact opnemen met de meldkamer van het Meldpunt bodemkwaliteit, telefoon 088 - 797 71 02 (Elke werkdag 's ochtends van 9.00 tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 16.30). Als u algemene inhoudelijke vragen heeft over het Besluit bodemkwaliteit kunt u contact opnemen met de helpdesk van.
 2. g. Wilt u weten of er sprake is van ernstige bodemverontreiniging, vul het adres dan ook in op Bodemloket.nl. Hier vindt u de gegevens van de RUD Utrecht
 3. BodemLOCATIES (Bron: Omgevingsdienst regio Utrecht, BIS) WBB-locaties (RUD) WBB locaties (Bron: RUD Utrecht
 4. Medewerker Bodemloket. Utrecht. Iedere dag staan wij letterlijk en figuurlijk met onze voeten in de klei! Dit om connectiviteit te realiseren en allerlei soorten telecomnetwerken, variërend van glas, koper tot coax, aan te leggen
 5. formatie kunt u opvragen via e-mail, fax of post bij: RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht. E-mail: bodemloket@rudutrecht.nl. Fax: 030 7998688. Aan het opvragen van deze informatie zijn kosten (leges) verbonden
 6. formatie vinden op uw adres/perceel of heeft u extra informatie nodig? Neem dan contact op met afdeling Ruimte. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Of mail naar postbus2000@soest.nl

RUD Utrecht 2.0 bodemloket@rudutrecht.nl 2 Disclaimer De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op. Gemeentehuis Bezoekadres: Openingstijden. Raadhuisplein 1 3411 CH Lopik. Contactformulier. Postadres: Postbus 50 3410 CB Lopik Telefoon: 0348-559955 of 14 034

Utrecht Provincie Utrecht RUD Utrecht Postbus 85242 3508 AE UTRECHT 030-7023300 bodemloket@rudutrecht.nl Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort (p/a Servicebureau Gemeenten, afdeling Leefomgeving) Postbus 2188 3800 CD AMERSFOORT 033-4609100 info@servicebureaugemeenten.n Naast de informatie op het Geoloket bestaat ook de mogelijkheid om het digitale Bodemloket van de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl) of het landelijke Bodemloket (www.bodemloket.nl) te raadplegen. Momenteel wordt door de Milieudienst en de provincie gewerkt aan een.

De kaart geeft aan waar bodemgegevens beschikbaar zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vier gebiedstypen - Geel: geen online informatie beschikbaar, Oranje: uitsluitend via de eigen website, Licht groen: uitsluitend via Bodemloket, Donker groen: zowel via bodemloket als via de eigen website Meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor Besluit uniforme saneringen (BUS) Wat moet ik doen als ik een oude olietank in mijn tuin vind? Wat moet ik doen als ik graafwerkzaamheden wil uitvoeren? Bodem en ondergrond. De ondergrond wordt steeds vaker gebruikt voor uiteenlopende activiteiten. Bijvoorbeeld bodemenergie en gaswinning

 1. formatiesysteem van Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) blijkt dat op het adres Houtensewetering 41,.
 2. Description Bodemkwaliteit per adres in Utrecht. Op deze site kan je een omgevingsrapportage over bodemkwaliteit genereren per adres in Utrecht
 3. Online loket. Paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen. Melding/klacht openbare ruimte doorgeven. Verhuizing doorgeven. Parkeren: kentekenwijziging doorgeven. Rijbewijs aanvragen of verlengen. Grofvuil laten ophalen
 4. Bodemloket.nl heeft een overzicht van de bodemkwaliteitskaarten. Overigens kan dit overzicht nog incompleet zijn. Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om nieuwe bodemkwaliteitskaarten na vaststelling, aan te leveren op aan Bodem+. Er wordt op dit moment gewerkt aan een inhaalslag
 5. gsniveau van regionale waterkeringen. Deze keringen zijn in beheer bij het waterschap zowel via bodemloket als via de eigen website Deze kaartlaag kan worden gebruikt in combinatie met de kaartlaag Beschikbaarheid gegevens
 6. Bodemloket toont nu PFAS-beleid Bodemloket. Vanaf nu toont bodemloket ook of er door een gemeente beleid is vastgesteld over PFAS in de bodemkwaliteitskaarten. Deze wijziging is op 8 maart 2020 is geïnstalleerd. Utrecht : Uitgelicht: Deel deze nieuwsbrief:.

Bodeminformatie aanvragen RUD Utrech

 1. Bodemvruchtbaarheid. Mate van voedselrijkdom en vermogen om voedingsstoffen vast te houden of af te geven. Belangrijk voor de landbouw
 2. Denk bijvoorbeeld aan Het Kadaster, het Bodemloket, en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Wanneer er een appartement is getaxeerd, worden ook de VvE-stukken geraadpleegd. Al deze informatie wordt verwerkt in het taxatierapport. 3515 ET Utrecht.
 3. Onderzoek bodemverontreiniging bij graafwerk. Contact omgevingsdienst. Regels verdachte grond. Voor u gaat bouwen, bent u verplicht om te onderzoeken of de bodem misschien verontreinigd is. De informatie over de bodem die bekend is bij de gemeente kunt u vinden in het geoloket van de Omgevingsdienst Utrecht. Bodemgegevens raadplegen

Kaart Bodemloke

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie B, complexaanduiding 6719-A, appartementsindex 2, omvattende: a. het één/vierde (1/4e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Adriaanstraat 1, 1A en 1B te 3581 SB Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal. Flevoland. Naast het landelijk Bodemloket kunt u via de omgevingsrapportage van de provincie Flevoland zien welke bodemgegevens bij de provincie en Flevolandse gemeenten bekend zijn. Ook wordt in deze rapportage aanvullende informatie getoond zoals historische luchtfoto's en de asbestverdenkingenkaart De provincie Utrecht is bevoegd gezag en gegevensbeheerder voor (vermoedelijke) gevallen van ernstige bodemverontreinigingen die bij haar gemeld zijn, Het volledige dossier kunt u opvragen bij het bodemloket van de provincie onder vermelding van de provinciale code (UT0356..) De kaart geeft aan waar bodemgegevens beschikbaar zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vier gebiedstypen - Geel: geen online informatie beschikbaar, Oranje: uitsluitend via de eigen website, Licht groen: uitsluitend via Bodemloket, Donker groen: zowel via bodemloket als via de eigen website. Deze kaartlaag kan worden gebruikt in combinatie met de kaartlaag Beschikbaarheid gegevens

Bodemkwaliteitskaart Haarlem. Bodemkwaliteitskaart Zeeland. Diffuse bodemkwaliteit. Bodemkwaliteitskaart Zwartewaterland. Besluit bodemkwaliteit - Toepassingsmogelijkheden. Bodemkwaliteitskaart 2020 - Waterbodem. Besluit bodemkwaliteit - Functieklassekaart. Bodemkwaliteitskaart inclusief PFAS Den Haag. Metadata Makelaardij-Reinhard verzorgt taxatierapporten in Zeist en wijde omgeving voor diverse doeleinden. De taxatierapporten zijn geldig bij alle financiële instellingen. Ik ben aangesloten bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). De taxatierapporten voldoen aan de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Waarom een Taxatierapport Deze kaart is van het Bodemloket.nl. De kaart is gemaakt door Rijkswaterstaat Leefomgeving voor de situatie in 2009. De informatie op deze kaart is niet compleet. Sommige gemeenten of provincies leveren hun gegevens nog niet (compleet) aan en soms kunnen de gegevens wat verouderd zijn. Over de kaar 2007 toegezonden aan de gemeente V. en het Bodemloket van de provincie Utrecht. Op 22 februari 2008 heeft de gemeente V. aan klager medegedeeld dat in de omgeving van het perceel [adres] indicaties van bodemverontreiniging waren ontdekt. Klager heeft beklaagde en de koper over de bodemverontreiniging geïnformeerd. 2.

Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond heeft u een vergunning of een instemmingsbesluit (telecombedrijven) nodig. Voordat u start met de graafwerkzaamheden dient u de bodemkwaliteit te onderzoeken. Veel informatie over de bodemkwaliteit vindt u terug op de volgende websites: Bodemloket. Provincie Utrecht Utrecht). 1.2 Aanleiding en doel . Het onderzoek vindt plaats in verband met de voorgenomen herinrichting van de locatie (wonen met tuin). Dit verkennend bodemonderzoek, uitgevoerd conform het protocol NEN 5740, heeft ten doel o Bodemloket, provincie Utrecht en Omgevingsdienst regio Utrecht Uit gegevens afkomstig van het nationaal en provinciaal bodemloket (digitale bodeminformatiesystemen) blijkt dat van de locatie zelf geen gegevens bekend zijn omtrent eerdere bodemonderzoeken en/of eventueel voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten Bij de provincie Utrecht zijn luchtfoto's uit 1950, 1996 en 2000 - 2013 opgevraagd. In onderstaande figuren 2 t/m 5 staat een selectie weergegeven. Op de luchtfoto uit 1950 is zichtbaar dat de onderzoeks-locatie in het verleden aan de westzijde doorkruist werd door een watergang. Omdat het terrein in he

Geoportaal - Omgevingsdienst regio Utrech

UTRECHT - Bij het leggen van de fundering op de vernieuwde Tolsteegsingel in Utrecht zijn fouten gemaakt. (Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel Routebeschrijving. De ODBN is gevestigd in gebouw D van Brainwash stadion De Vliert. Locatie Den Bosch. Victorialaan 1. 5213 JG 's-Hertogenbosch. Openbaar vervoer. Vanaf 's-Hertogenbosch Centraal heeft u 2 mogelijkheden; met de bus of met de trein. Als u voor de bus kiest zal u voor de deur worden gebracht Nieuwbouwproject Centrumplan in Gilze. In het dorpshart van Gilze realiseert Van Wanrooij 16 hoek- en tussenwoningen, 5 tweekappers en 8 patiowoningen. Alle woningen bieden veel vrijheid voor de kopers om met diverse opties en uitbreidingsmogelijkheden de woning aan te passen aan individuele wensen. Denk aan een aanbouw, aanpassen indeling. Bij www.bodemloket.nl is geen informatie aangaande de onderzoekslocatie bekend. De locatie bevindt zich binnen zone 'Naoorlogse Bebouwing II' van de regionale bodemkwaliteitskaart West Utrecht. In de bovengrond en ondergrond kunnen lichte verhogingen aan zware metalen, PAK en PCB's worden verwacht. 2.4 Voorgaand onderzoe 3521 BJ Utrecht Postbus 8242 3503 RE Utrecht T 088 6029300 F 088 6029025 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Jan Klein Kranenburg Adviseur Bodemloket (SIKB0101), Basisregistratie Ondergrond, WFS / SDL-WMS, Verontreinigingcontouren in webservice, Updates (IM)SIKB0101

Veelgestelde vragen. Wat is het grootste probleem op het spoor in de winter? Is ProRail klaar voor de winter? Ik heb een vraag over het talud. Bij wie kan ik terecht? Hoe kan het dat het spoortalud verzakt is? Hoe wordt het probleem opgelost? Mogen we meepraten over de oplossing? Moeten we dan nog twee jaar aankijken tegen die hekwerken Bij het bodemloket (bodemloket.nl) en op het bodemloket van de Omgevingsdienst Regio Utrecht zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie op de locatie 3 saneringslocaties bekend. Het betreft de sanering van twee stortplaatsen in 2014 aan de Hessenweg 210 en een sanering ter plaatse van he Bekijk het profiel van Bas Boonen op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Bas heeft 14 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Bas en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C, complexaanduiding 8310-A, appartementsindex 3, onder meer omvattende het recht op het uitsluitend gebruik van de flatwoning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend te Lange Smeestraat 26 B te 3511 PX Utrecht

Bodemverontreiniging provincie Utrech

#1: Bodemloket, Omgevingsdienst Regio Utrecht #2: Archief IDDS #3: Rapportage verkennend bodemonderzoek en indicatief onderzoek naar de wegen (inclusief fundering) ter plaatse van de Valkenheide (Maarsbergen) door Sweco Nederland B.V. (kenmerk SWNL0248686, d.d. 03-09-2018) Plangebied Lomanlaan 55 in Utrecht, gemeente Utrecht; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventa-riserend veldonderzoek (verkennende fase) RAAP-notitie 5691 / eindversie, 6 februari 2017 9 Het plangebied valt binnen de stroomgordels van het Utrechtse riviersysteem. In het zuidwesten bevindt zich de Houtense stroomgordel 3502 GA Utrecht Telefoon +31 30 28 24 82 4 geregistreerd in het landelijke bodemloket of het bodemloket van de provincie Utrecht. Een aantal opvallende zaken is dat diverse activiteiten hebben plaats gevonden waardoor de locatie verdacht is voor de aanwezigheid van asbest Bodeminformatie via bodemloket Bodeminformatie via de provincie Utrecht Uit de historische kaarten van topotijdreis is op de kaarten uit 1873 en 1959 een weg te zien ter plaatse van de onderzoekslocatie. Op de kaart uit 1873 is te zien dat over een lengte van circa 100 m binnen de grenzen van d Amos Milieutechniek B.V. tel: 030-2412425 Kvk, Utrecht: 30139120 Uraniumweg 27 e 3542 AK email: info@amos.nl ABN AMRO-bank: 49.73.64.107 Postbus 40328 3504 AC IBAN: NL31 ABNA 0497364107 Utrecht web: www.amos.nl BTW nr: NL 806163306.B0

Bij www.bodemloket.nl en de omgevingsdienst (omgevingsdienst Regio Utrecht) is geen informatie aangaande de onderzoekslocatie bekend. De locatie bevind zich volgens de bodemkwaliteitskaart van regio Zuidwest-Utrecht (Regio Zuidwest-Utrecht bodemkwaliteitskaart door CSO, d.d. 12-2010, kenmerk 10K033) in een zone die niet gezoneerd is Utrecht . Ochtendprogramma 10.00 uur Opening en actualiteiten door dagvoorzitter Henk van Zoelen (RWS - Bodem+) Samenwerkingsverbanden politie nader toegelicht Gebleken is dat aansluiting van Bodemloket op PIM (Inspectieview Milieu) op dit moment nog niet mogelijk is bodemloket@Provincie-Utrecht.n1 Gedeeltelijke herbeschikking ernst en spoedeisendheid, Bergseweg 6 te Vreeland, UT0329/00106 Datum 19 december 2011 Team Zaakkenmerk Z-BDM HZ-CONV-04414 Referentie Briefnummer 80A 12A-23 Doorkiesnummer Uw brief van 15 september 2011 Faxnummer Uw nummer E-mailadres Bij lag Bronnen bij Piet van der Schuit, 'Watererfgoed De Carsbeek weer boven water' in Seijst 2020-III, pp. 71 e.v. - M. IJsselstijn, e.a., Zeist.Geschiedenis en Architectuur. Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht, (Zeist 2012) - J. Kingma, Tuinwijken in Zeist, de allure van het Interbellum, (Driebergen-Rijsenburg 2009) - K. Volkers, Zeist Door De Tijd, een cultuurhistorische atlas.

Als er bodemverontreiniging is, moet u dat aan de gemeente melden. De resultaten van het nader onderzoek komen in de krant. Elke 14 dagen kunt u dat lezen in Ons Utrecht bij de gemeente informatie en bij lopende procedures. U leest dan of de bodem ernstig is verontreinigd en wel/niet urgent is voor sanering. Saneringsonderzoe a. het (onder)appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning met terras op de derde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Reyer Anslostraat 98, 3522 DK te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D, complexaanduiding 9128A, appartementsindex 106, uitmakende het twintig/vierhonderdzesentachtigste (20/486ste) aandeel in het. Utrecht volgens de VVV: het kloppende hart van Nederland. Een stad met een unieke dynamiek. Klein genoeg om wandelend de middeleeuwse binnenstad te ontdekken. Groot genoeg om dagenlang te genieten van festivals van wereldformaat, moderne architectuur, trendy winkels en verrassende musea. Utrecht is rijk aan cultuur en historie tijdreis.nl; www.hisgis.nl) en het Bodemloket (www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Voor een volle-dig overzicht van de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst achter in dit rapport. 2.2 Aardkundige situatie Landschappelijk gezien maakt het plangebied deel uit van het Utrechtse rivierengebied. Bepa Quickscan Bodemkwaliteit Plan Hoevelaar Woudenberg Documentcode: 15M1255. bodem Opdrachtgever Gemeente Woudenberg Postbus 16 3930 EA WOUDENBER

Kaarten provincie Utrech

 1. Verkennend bodemonderzoek Aardvletterweg 1 te Montfoort Rapportnr.: AT10135, juli 2010 1 0 SAMENVATTING Door de heer G.G. van Kooten is op 29 juni 2010 opdracht gegeven aan AT MilieuAdvies B.V
 2. rudzeeland.nl De bodemsanering van de voormalige stortplaats Kanaalpolder in Philippine heeft een volgende fase bereikt In opdracht van provincie Zeeland heeft de omgevingsdiens
 3. Internetsite provincie Utrecht, thema Bodem: bevat een toelichting op diverse bodemaspecten, waaronder ingang op het Bodemloket waarin bij de provincie bekende bodemverontreinigingslocaties zijn aangegeven. Telefonisch: Provincie Utrecht, afdeling Bodem en Water tel. 030-2583211
 4. Welkom. Iedereen die geïnteresseerd is in de ondergrond, kan op DINOloket van TNO, Geologische Dienst Nederland, gratis gegevens van de ondergrond bekijken en aanvragen. Deze gegevens komen uit de database van DINO én de BRO (Basisregistratie Ondergrond). Gegevens gerelateerd aan de Mijnbouwwet vindt u op NLOG
 5. Bij PDOK is nu ook de Bodemkaart van Nederland vrij beschikbaar. De Bodemkaart komt uit de Basisregistratie Ondergrond ( BRO ), een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond. De BRO behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en personen, tot het stelsel van basisinformatie van Nederland

utrecht.omgevingsrapportage.n

Webkaar

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten wij ons in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. We willen meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met minder Bekijk het profiel van Harry Boerma op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Harry heeft 12 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Harry en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

Gemeente Utrechtse Heuvelrug verzoek bodeminformatie

 1. formatiesysteem en kan ook geraadpleegd worden via het bodemloket van Soest
 2. Bodemsanering van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen. De BSB-operatie is in de jaren '90 opgezet om bedrijven te stimuleren om vrijwillig en in eigen beheer hun bodem te laten onderzoeken en zonodig te saneren. Voor de uitvoering van de BSB-operatie werden diverse regionale stichtingen opgericht
 3. De voordelen van het werken met de Picus-scan, ten opzichte van andere methodes, is dat er nauwelijks schade aan de boom wordt veroorzaakt en dat het een duidelijk plaatje oplevert. Colofon. Het arrangement Beheer groen is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteurs
 4. Veelgestelde vragen. De grond in mijn tuin is vervuild. Hoe kan ik risico's door vervuilde grond voorkomen? Of je nu op schone grond woont of op vervuilde grond, de volgende maatregelen zijn sowieso verstandig: Laat je kind zijn handen wassen na het buitenspelen. Heb je een zandbak
Grondverzet | Bodemambities

Nieuws over Bodeminformatiebeheer. Het SIKB heeft, gesteund door softwareleveranciers, -gebruikers en Bodem+, in 2012 de SIKB0101 uitwisselstandaard grondig vernieuwd, om aan te sluiten op nieuwe ontwikkelingen in het informatiebeheer en toekomstbestendigheid te garanderen Wat zijn de gezondheidsrisico's? Lood is vooral een risico voor jonge kinderen. Als ongeboren kinderen en jonge kinderen het binnenkrijgen, heeft dat gevolgen voor hun hersenen. Die ontwikkelen zich dan minder goed. Hierdoor krijgen deze kinderen een iets lager IQ. Het is daarom belangrijk dat kinderen zo weinig mogelijk lood binnenkrijgen

Bodemloket Bodemambitie

Bodem, ontgrondingen en stortplaatsen. De Brabantse bodem en ondergrond zijn een kostbaar en kwetsbaar bezit. De aanpak van bodemverontreiniging is belangrijk om (gezondheids)risico's voor mens en dier te voorkomen en de kwaliteit van het grondwater te beschermen. In de diepere ondergrond zijn water en grondstoffen aanwezig bodem. Startpagina met links en informatie over bodem Op Bodemloket vind je een kaart met meer informatie (goed inzoomen: je ziet dan welke gebieden gesaneerd of onderzocht zijn, als je op een gebied klikt, krijg je meer informatie). Actuele informatie kun je opvragen bij de Omgevingsdienst. Bodemvervuiling en gezondheid

terrein heeft op het provinciale Bodemloket de vermelding: Potentieel urgent; als vervolgactie wordt aangegeven: uitvoeren nader bodemonderzoek (zie bijlage 1). De provincie Utrecht zal als bevoegd gezag van de Wet bodembescherming, moeten beoordelen of op grond van het laatste verkennend bodemonderzoek de status veranderd kan worden Oudezijds Achterburgwal 19, 1012 DA Amsterdam . Plaats (Provincie): Amsterda Weideveengronden. Een weideveengrond is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie en behoort tot de rauwveengronden, een suborde van de veengronden. Het is een veengrond met een zavel - of kleidek en een vaak meer dan 20 cm diepe donker gekleurde of humusrijke bovengrond (de minerale eerdlaag ) Kadaster-on-line. Onze excuses, er is iets misgegaan. Druk op de Vorige button hieronder en probeer het nogmaals. Blijft deze melding optreden, neem dan contact op met de klantenservice Provincie Utrecht Geert Nortier Provinie Gelderland Jacco Lievaart Provincie Drenthe Bert Gosselink Provincie Noord Brabant Ronald Bloemsma Gemeente Groningen Jan Roeters Deze handreiking wordt inhoudelijk beheerd door het Centraal College van Deskundigen bodembeheer (CCvD), onderge-bracht bij de SIKB te Gouda

Op Bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie in het kader van de Wet bodembescherming bevoegd gezag is. gemeente Zaanstad Klantcontact Vergunningen CMS Derks Star Busmann T.a.v. B.C. van Gent-de Graaff Newtonlan 203 3508 AG Utrecht Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 1 Besluit bodemkwaliteit. Omgevingsdienst Regio Utrecht. T. 088 022 50 00. E. info@odru.nl. I. www.odru.nl. U kunt een eerste indicatie van de kwaliteit van de grond opvragen via www.bodemloket.nl. Meer specifieke bodeminformatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Als u een aanvraag of melding doet, heeft de. Bestuurlijke boete in het wegtransport. Buschauffeurs. Communautaire vergunning. Coronavirus en vervoer over de weg. Digitale tachograaf. ERRU-register; strafpuntensysteem voor notoire overtreders bus- en wegvervoer. Inspectie busvervoer. Reisbladen. Rij- en rusttijden wegvervoer

Inkoop op basis van prestaties en partnership in sociaal

Bodemloket Bodemloket Gemeente Utrecht DINOloket Geologie van Nederland: Bodemsanering: Bodemcentrum Bodemsanering Wildervank Biologische afbraak Uden Geschiedenis: Lekkerkerk Soilection Stichting Bodemsanering NS Weblog in situ saneren Zellingwijk: Cursussen & Opleidingen: Bodembreedacademie Cursuscentrum Overschi Bodemloket ( www.bodemloket.nl ) Bij het bodemloket zijn van de locatie en belendende percelen geen Bij het historisch vooronderzoek wordt door de Omgevingsdienst regio Utrecht aangegeven dat op de locatie een boomgaard aanwezig is geweest en een sloot is gedempt Arcadis is een internationale organisatie die ontwerp- engineering- en adviesdiensten levert voor een duurzame gebouwde en natuurlijke omgeving voor klanten in de private- en publieke sector. Wij zijn met 27.000 mensen, actief in meer dan 70 landen Saltus Beheer is deskundig en ervaren in het taxeren van landbouwgrond en agrarische gebouwen. We maken voor u graag een gekwalificeerde taxatie op maat