Home

Mondelinge waarschuwing werknemer

De officiële (schriftelijke) waarschuwing volgt vaak als een werknemer (meerdere malen) mondeling is aangesproken of gewaarschuwd. Dit is overigens niet vereist. Een werkgever kan ook besluiten direct schriftelijk te waarschuwen of een mondelinge waarschuwing schriftelijk te bevestigen • Een mondelinge waarschuwing is een waarschuwing gegeven door een leidinggevende of manager van een werknemer met betrekking tot een kwestie betreffende het gedrag of de prestaties van de werknemer op het werk

Op de werkvloer worden regelmatig waarschuwingen gegeven, vaak omdat een werknemer iets heeft gedaan wat hij in de ogen van zijn werkgever niet had mogen doen. Vaak betreft dat een simpele waarschuwing (de opgeheven vinger), maar soms betreft het ook een officiële waarschuwing De term mondelinge waarschuwing is gedefinieerd als een waarschuwing aan een werknemer door de manager of supervisor van de werknemer met betrekking tot discipline en / of een prestatieprobleem. Het is typisch afgegeven tijdens een gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende Mondelinge of schriftelijke waarschuwing Als een werknemer een overtreding begaat of zijn verplichting niet nakomt, kun je hem een waarschuwing geven. Voor dossieropbouw moet je belangrijke gebeurtenissen schriftelijk vastleggen Gisteravond had ik een discussie met iemand die een mondelinge officiële waarschuwing heeft gehad. van haar werkgever. Hier over heeft zij niets zwart op wit gekregen, dus ook geen (aangetekende) brief ontvangen. Zij is van mening dat het rechtsgeldig is, Ik ben van mening dat dit dus niet rechtsgeldig is Een mondelinge waarschuwing is de eerste stap in het corrigerende proces. Het doel van een dergelijke waarschuwing is om de werknemer te informeren over zijn prestatie of gedrag en daardoor ruimte te bieden voor de correctie van dergelijke prestaties of gedragingen

Een officiële waarschuwing geef je wanneer een werknemer herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont en dit - nadat je hem/haar hierop hebt aangesproken - niet heeft verbeterd. De waarschuwing is bedoeld om de werknemer hierop aan te spreken, te laten weten dat het gedrag niet geaccepteerd wordt én om de werknemer te informeren welke maatregelen er zullen volgen als deze zijn/haar gedrag niet verbeterd Er is sprake van roekeloos gedrag door de werknemer waardoor eigendommen of mensenlevens in gevaar worden gebracht. De werknemer weigert hardnekkig om redelijke opdrachten van de werkgever uit te voeren. De werknemer blijkt de benodigde diploma's niet te hebben, heeft fraude of valsheid in geschrifte gepleegd om in dienst te worden genomen Doe je als werkgever niet genoeg, bijvoorbeeld doordat je alleen mondeling waarschuwt, dan loop je een flink risico. Wordt de werknemer dan toch verweten te disfunctioneren, dan leidt dat vaak tot een verstoorde arbeidsverhouding

Het maakt vaak een heel verschil of u uw werknemer een mondelinge waarschuwing geeft of dat u dit schriftelijk doet. Een schriftelijke waarschuwing komt namelijk vaak erg 'dwingend' over. Het staat dan zo formeel op papier en de kans is groot dat de waarschuwing niet goed valt bij uw werknemer 5. Geef een mondelinge waarschuwing . De bovenstaande correctiemethoden moeten worden verstrekt in de vorm van een mondelinge waarschuwing. Dit soort waarschuwingen mag alleen worden uitgevoerd wanneer een werknemer zich niet aan de bedrijfsregels houdt

Mondelinge officiële waarschuwingen zijn ook mogelijk, maar zullen gezien het voorgaande niet vaak voorkomen. Een mondelinge waarschuwing zie je namelijk moeilijk terug in een personeelsdossier. Bij meerdere waarschuwingen kan het zo zijn dat je werkgever je een disciplinaire maatregel oplegt Aanvullend op het gesprek met uw leidinggevende ontvangt u deze brief als officiële waarschuwing. Wij gaan ervan uit dat u dergelijk gedrag niet nogmaals zal vertonen. Wanneer dit wel het geval is zijn wij genoodzaakt tot het treffen van rechtsmaatregelen. Bij deze waarschuwing ontvangt u een kopie verslag van het gesprek met uw leidinggevende Een paar minuten te laat komen mag je bijvoorbeeld niet bestraffen met meteen een schriftelijke waarschuwing. Eerst spreek je de werknemer hier tenminste twee keer mondeling op aan waarvan je de tweede keer ook schriftelijk bevestigd met een mondelinge terechtwijzing. Bij herhaling mag je overgaan tot een schriftelijke waarschuwing

Officiële waarschuwing: sleutel tot succesvolle

 1. Een mondelinge waarschuwing is een formulier een disciplinaire maatregelen die wordt uitgegeven door het communiceren van uw verwachtingen hardop aan een werknemer en hem te waarschuwen dat u verdere disciplinaire maatregelen nemen zult als zijn prestaties niet verbeterd
 2. Zoals de AG Hartlief concludeerde is er weliswaar geen uitdrukkelijke wettelijke verplichting om altijd schriftelijk te waarschuwen, maar omdat een werknemer wel moet weten en begrijpen wat eraan schort, wat er van hem verlangd wordt en wat er op het spel staat, kan een schriftelijke waarschuwing wel vereist zijn, bijvoorbeeld als mondelinge waarschuwingen - zoals kennelijk bij Plano.
 3. Supervisors geven een werknemer een mondelinge waarschuwing wanneer slechte prestaties een disciplinaire maatregel rechtvaardigen die strenger is dan toezichthoudende counseling en coaching. Het doel van de mondelinge waarschuwing is om de aandacht van de werknemer te trekken wanneer normale managementgesprekken, vergaderingen en suggesties voor verbetering niet werken
 4. Officiële waarschuwing: sleutel tot succesvolle ontslagprocedure. Wanneer een werknemer (herhaaldelijk) overtredingen begaat of bepaalde verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomt, is het van belang om de werknemer hiervoor officieel te waarschuwen. Te denken valt aan een werknemer die regelmatig te laat verschijnt, ongeoorloofd verzuimt of zich misdraagt
 5. Een mondelinge waarschuwing geven met aantekening in het personeelsdossier; Een schriftelijke waarschuwing geven (kopie in het personeelsdossier). De werkgever kan beter eerst een mondelinge waarschuwing geven. Een boete geven als het arbeidsreglement of de cao een boetebeding kent; Een werknemer schorsen zonder behoud van loo

Verschil tussen mondelinge en schriftelijke waarschuwing

Situatie De werkgever legt de werknemer een berisping op, omdat hij niet bereid is een gesprek aan te gaan met een leerling en diens ouders, na een incident met deze leerling. Na de mondelinge behandeling van het beroep trekt de werkgever de berisping in. In dezelfde brief waarmee hij de berisping intrekt, geeft de werkgever de werknemer een schriftelijke waarschuwing Je zult het vast herkennen. Een werknemer functioneert al langere tijd niet goed en je wilt daarom afscheid van hem nemen. Voordat je dit doet moet je de werknemer onder andere op tijd waarschuwen dat zijn functioneren niet naar wens is. Maar de vraag is, moet die waarschuwing altijd schriftelijk of mag het ook mondeling Als uw werknemer te laat op het werk komt, ga dan eerst het gesprek met hem aan en vraag naar de oorzaak. Het is aan te raden dit gesprek schriftelijk te bevestigen. Officiële waarschuwing. Wanneer een werknemer voor de eerste keer te laat komt, is meestal een mondelinge waarschuwing of een schriftelijke bevestiging van een gesprek afdoende

Officiële waarschuwing Wet & Rech

 1. Vierde misstap: mondelinge waarschuwing en de laatste officiële schriftelijke waarschuwing, eventueel schorsing van de werknemer voor een paar dagen (met aankondiging stap 5); Vijfde misstap: zal de werkgever toewerken naar het einde van het dienstverband. Bij ernstige incidenten (vechten met een collega, verbaal geweld of bijvoorbeeld gesjoemel met declaraties) kan de werknemer meteen een 'laatste waarschuwing' worden gegeven
 2. Is sprake van relatief kleine incidenten, dan zal de werkgever zijn sanctiebeleid op de werknemer moeten toepassen. Een sanctiebeleid kan er als volgt uit zien: Eerste misstap: mondelinge en schriftelijke waarschuwing; Tweede misstap: mondelinge waarschuwing en eerste officiële schriftelijke waarschuwing
 3. Brief waarschuwing werknemer. Bestel 'm nu voor € 25.00 Excl. 21% BTW En probeer het zelf. Of kies ons voordeelpakket En ontvang schaalvoordelen. Als een werknemer ongewenst gedrag vertoont, dan is het van belang dat je de werknemer schriftelijk waarschuwt
 4. Doordat u de waarschuwing schriftelijk verstuurt, heeft u daarmee gelijk bewijs en valt er nooit te twisten over de vraag of u een werknemer een officiële waarschuwing heeft gegeven. Mondelinge afspraken of gesprekken zijn moeilijk tot niet aantoonbaar, schriftelijk daarentegen wel
 5. Vaak is de eerste disciplinaire stap die bedrijven nemen een mondelinge waarschuwing. Hier ontmoet een supervisor of human resources manager de werknemer om het disciplinaire probleem te bespreken. Tijdens deze vergadering zal de supervisor zijn ontevredenheid uiten over het wangedrag van de werknemer en haar waarschuwen dat haar gedrag in strijd is met het bedrijfsbeleid

Verschil Tussen Mondelinge En Schriftelijke Waarschuwing

Boete Stillegging Mondelinge afspraak Waarschuwing of eis Dwangmaatregelen (Waarschuwing) Preventieve stillegging Proces-verbaal Boeteprocedure Betalingsregeling en/of matiging boete Doel sancties. Sancties zijn bedoeld om zo snel mogelijk een einde te maken aan een overtreding. Omdat sancties ook forse financiële gevolgen kunnen hebben, gaat hiervan vaak ook een preventieve werking uit Voorbeeld officiele waarschuwing, wanneer een medewerker iets doet tegen het beleid, of bijvoorbeeld met regelmaat te laat komt, kan je een officiele waarschuwing geven. Na 2 officiele waarschuwingen, kan ontslag op staande voet volgen. Er moeten dan we zwaarwegende redenen zijn en het dossier moet op orde zijn Een officiële waarschuwing geef je atijd schriftelijk. In de officiële waarschuwing beschrijf je wat er is voorgevallen (feitelijk) en wanneer het is gebeurd. Je voegt daar aan toe wanneer je de werknemer op de hoogte hebt gebracht. Ook meld je de consequenties bij herhaling van het gedrag

Stappenplan te nemen sancties werknemer voor werkgeve

Een waarschuwing lijkt misschien geen echte sanctie, omdat de werknemer eigenlijk geen directe gevolgen van ondervindt. Wij raden toch aan om deze sanctie indien nodig toe te passen. Zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwingen aan het adres van een werknemer zal een zwaardere sanctie, zoals bijvoorbeeld ontslag, namelijk niet snel toegestaan zijn Waarschuwing. Als je werknemer een overtreding begaat of zijn verplichting niet nakomt kun je hem een waarschuwing geven. Daarbij kun je aangeven dat hij het niet meer mag doen, met het oog op dossieropbouw is het wel zaak dit schriftelijk vast te leggen Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een werknemer altijd opzeggen, mits hij daarbij een opzegtermijn van tenminste een maand in acht neemt. Die opzegtermijn kan eventueel langer zijn als je dat met hem hebt afgesproken, en dat wettelijk of volgens de CAO is toegestaan.. Ondubbelzinnige verklaring bij een mondelinge opzeggin

Deze schriftelijke waarschuwing dient als bewijs dat u stappen hebt ondernomen om de medewerker te helpen verbeteren. Het is een belangrijk record om te behouden als je de medewerker moet ontslaan. Als die voormalige werknemer besluit om een tewerkstelling te volgen, dient schriftelijke documentatie als een papieren spoor van uw proces Modelbrief: eerste waarschuwing bij disfunctioneren. Functioneert uw medewerker niet naar tevredenheid? Dit is niet alleen vervelend voor u en uw organisatie, maar ook voor de medewerker zelf. Wellicht kan de medewerker zijn functioneren verbeteren. Het is dan wel belangrijk om te achterhalen wat de reden is van het disfunctioneren Een waarschuwing is alleen een besluit, als die is gebaseerd op een wettelijk voorschrift én een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een bestuurlijke sanctie of maatregel te kunnen opleggen. Wordt tegen zo'n waarschuwing geen bezwaar gemaakt of beroep ingesteld, dan krijgt die waarschuwing formele rechtskracht Verbale waarschuwing. Overweeg een mondelinge waarschuwing voor de eerste overtreding van een werknemer. Met een mondelinge waarschuwing meldt u de werknemer beleefd dat haar gedrag onaanvaardbaar is of moet worden verbeterd. De waarschuwing geeft de werknemer ook aan dat ze haar moet laten samenwerken of harde gevolgen moet ondervinden

Een officiële waarschuwing is een maatregel die een werkgever kan opleggen bij in zijn ogen ongepast gedrag van een werknemer. Het is dus overgelaten aan de werkgever wanneer hiervan sprake is. Wel is het zo dat als een officiële waarschuwing een rol speelt in een ontslagzaak bij de rechter en de waarschuwing op onredelijke gronden is gegeven, dit tegen de werkgever gebruikt kan worden Kreeg u een officiële waarschuwing van uw werkgever? Dan kunt hiertegen protesteren. Gebruik de voorbeeldbrief van het Juridisch Loket Mondelinge waarschuwing Vaak is de eerste disciplinaire stap die bedrijven nemen een mondelinge waarschuwing. Hier, voldoet een supervisor of personeelsmanager de werknemer de tuchtrechtelijke kwestie te bespreken

Mondelinge officiële waarschuwing geldig? Werk

Werknemer was laatstelijk werkzaam in de functie van leerling installatiemonteur, tegen een bruto salaris van € 1.307,20 per vier weken exclusief 8% vakantietoeslag. 2.2. Bij brief van 20 juni 2011 heeft Werknemer een officiële laatste waarschuwing ontvangen. In de brief staat vermeld: ( Werknemer is op 15 december 2016 bij werkgever (vof) in dienst getreden als kok. Op 24 maart 2018 heeft werknemer tijdens de werkzaamheden aan hulpkok B gevraagd om op een kladblokvel een verklaring op schrift te stellen. Op aangeven van werknemer heeft hulpkok B het volgende geschreven: Ik werknemer, gee Hoofdstuk 2.3.5. Diverse disciplinaire maatregelen. Indeling. In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de verschillende disciplinaire maatregelen.Vervolgens wordt er ingegaan op de lichte disciplinaire maatregelen zoals de niet-openbare berisping en de maatregelen die in beginsel altijd toegepast kunnen worden.Tot slot volgt er een behandeling van iets zwaardere disciplinaire. Wat te doen bij bedreiging, intimidatie, beledigen door de werknemer? Een werkgever die vermoedt of weet dat er sprake is van bedreiging of intimidatie door een werknemer, dient zorgvuldig te werk te gaan. In dit artikel worden alle onderdelen die daarbij van belang zijn uitgelegd: Wat is bedreiging, intimidatie en belediging precies? Het bewijs [

Verschil tussen verbale en schriftelijke waarschuwing

de werknemer is gewelddadig op het werk. De werknemer pleegt (een poging tot) ontucht op het werk. Er is sprake van roekeloos gedrag door de werknemer waardoor eigendommen of mensenlevens in gevaar worden gebracht. De werknemer weigert hardnekkig om redelijke opdrachten van de werkgever uit te voeren 9. Een werknemer houden aan zijn mondelinge ontslagname. Stel, je hebt onenigheid met een van je werknemers en hij roept in een opwelling dat hij ontslag neemt. Jij vindt dat prima, want je speelde toch al met het idee hem te ontslaan. De week daarna laat je weten dat je hem aan zijn toezegging zult houden Om te beginnen: in Nederland is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig. Je bent dus een nieuw contract aangegaan. Nu zou je daar misschien onderuit kunnen komen omdat er geen bewijs is, ware het niet dat er nog een regel bestaat, die overigens bedoeld is om de werknemer te beschermen: Als een tijdelijk contract afloopt, en de werknemer werkt na die datum door (de werkgever staat het toe, en.

Voorbeeldbrief officiële waarschuwing aan werknemer

 1. Schriftelijke waarschuwing. Voordat een loonstop of loonopschorting kan worden opgelegd, dient de werknemer een schriftelijke waarschuwing te worden gegeven. Uit deze waarschuwing moet voldoende duidelijk blijken: wat van de werknemer wordt verwacht, per wanneer de werknemer uiterlijk alsnog aan deze verwachting moet voldoen, e
 2. der regels te houden dan een werkgever bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werkgever mag de melding van de werknemer dat hij 'ontslag neemt' echter niet te lichtvaardig opvatten. Zeker niet als de werknemer mondeling opzegt. Maar gelet op het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 30 september 2014 is ook oplettendheid.
 3. Ook geeft hij voorlichting over het gebruik van de pbm. Hij moet de werknemer laten tekenen voor ontvangst van zowel de verstrekte pbm als de daarbij behorende instructie. Als de werknemer weigert de verstrekte pbm te gebruiken, kan de werkgever diverse stappen ondernemen: een mondelinge waarschuwing, met aantekening in personeelsdossier
 4. Officiële waarschuwing. Een officiële waarschuwing wordt door een werkgever gegeven wanneer een regel wordt overschreden. Een werknemer kan op zo'n moment een officiële waarschuwing krijgen. Echter blijkt dat de regels, waarop de waarschuwing is gebaseerd, vaak niet zijn vastgelegd of dat de regels moeilijk vast te leggen zijn

Wanneer en hoe geef je een officiele waarschuwing aan een

home / hrm vraagbaak personeelshandboek personeelsdossier / sancties opnemen in het personeelshandboek. Sancties opnemen in het personeelshandboek. Bij het niet naleven van de voorschriften zoals vastgelegd in het personeelshandboek is het verstandig om ook de sancties te benoemen die worden opgelegd Sinds 2006 is het mogelijk dat de werkgever in geval van een beschuldiging door een werknemer van (seksuele) Zoals u ziet kan er zelfs bij een mondelinge overeenkomst (waarbij dus ook de algemene voorwaarden niet zijn overhandigd) sprake zijn van toepasselijkheid van algemene voor-waarden

bij waarschuwing mag zelfs alle Een werknemer ongegeneerd grondrechten ontnemen omdat je als wernemer je is mondelinge overeenkomst onvoldoende om uw privacy tijdens uw pauze. Ontslag door disfunctioneren Disfunctionerende werknemers: wanneer is sprake van disfunctioneren, checklist verbeterplan en ontslag. In elk bedrijf, groot of klein, komt het weleens voor dat een werknemer niet uit de handen krijgt wat van hem of haar verwacht wordt, hoe goed de selectie aan de poort ook is Re: Officiële waarschuwing, wat mag wel/niet? Geplaatst: 27-05-15 12:41 Als werknemer zich niet aan de arbeidsafspraken houd of een overtreding begaat, maar deze niet erg genoeg is voor direct ontslag. Dan wordt er een officieele waarschuwing gemaakt voor in het personeelsdossier. Bij weer overtreding kan onslag volgen

Moet je werknemer schriftelijk waarschuwen bij

Dit is een waarschuwing! - mijntipsenadvies

 1. Fouten bij mondelinge toelichting. Er zit nog een addertje onder het gras. Een werkgever kan ook nog een fout maken bij de mondelinge toelichting van het ontslag. Als hij wil dat de ontslagen werknemer de opzegtermijn nog presteert, moet hij heel omzichtig tewerk gaan
 2. De officiële waarschuwing is overigens niet door de werkgever op schrift gesteld (ik vraag me af of ze überhaupt weten dat ze dit moeten doen) en hun mondelinge argumentatie had slechts betrekking op de toon van de emails die door mijn vriendin zijn gestuurd. Tamelijk ongegrond dus
 3. Schriftelijke waarschuwing. Ik ben werkzaam als verpleegkundige in een woonzorg centrum. Onlangs heb ik een tweede aangetekende brief ontvangen van mijn baas omdat ik een negatieve houding zou opstellen. Alsook zou ik het gsm beleid niet volgen. Dit zou zich uiten doordat ik zogezegd een bewoner een koffie met koek zou gebracht hebben
 4. De helpdesk van de VO-raad helpt schoolbesturen bij vragen over onderwijs- en werkgeverszaken. Regelmatig geven we op deze site antwoord op een vraag die bij meer scholen speelt. Dit keer antwoord op de vraag of een (mondelinge) aanzegging in een overleg via MS Teams geldt als een schriftelijke aanzegging?
 5. Dronken werknemer ontslaan. In het Burgerlijk Wetboek staat: 'als een werknemer zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag, er reden is voor ontslag'.Het gaat hier dus over dronkenschap (alcoholmisbruik) waarvoor iemand eerder gewaarschuwd is. Dat betekent dat
 6. Werknemer retourneert een kopie van de arbeidsovereenkomst die voor akkoord getekend is vóór de aanvang van het dienstverband. 3. De werkgever draagt zorg voor een tijdige betaling van het loon van werknemer op een vooraf door partijen overeengekomen datum van de maand. Deze datum dient in de arbeidsovereenkomst te worden vastgelegd

Hoe een werknemer effectief te disciplineren

Een officiële waarschuwing, wat te doen

 1. PERSONEEL - 12.02.2010 Het mondelinge arbeidscontract. Stel, u heeft een nieuwe assistente aangenomen en u wilt met haar, zonder gedoe achteraf, heldere afspraken maken. Als dat mondeling kan, In de wet is geregeld dat de opzegtermijn voor de werknemer één maand is
 2. Een officiële waarschuwing kent niet per se een bepaalde vorm, maar er zijn wel een aantal zaken waar een werkgever bij het opstellen van een officiële waarschuwing aan moet denken: Stel de officiële waarschuwing op papier op en stuur deze liefst aangetekend naar de werknemer. Neem de waarschuwing ook op in het personeelsdossier
 3. Rechtsgeldige mondelinge overeenkomsten. Een overeenkomst komt, juridisch gezien, tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. In het bovenstaande geval is de eerste zin het aanbod en de tweede zin, het antwoord, de aanvaarding van dat aanbod. In beginsel is een mondelinge overeenkomst dus rechtsgeldig
 4. Door de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer mag een werkgever een waarschuwing geven. Hoe reageer je op een officiële waarschuwing? Reageer in ieder geval altijd op een schriftelijke waarschuwing. Reageer met een aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging
 5. Waarschuwing: Ga na of de werknemer eerder voor soortgelijk gedrag is bestraft en hoe lang geleden de waarschuwingen zijn gegeven; Ga na of in de eerdere waarschuwing is opgenomen dat ontslag zou kunnen volgen bij soortgelijk of ander verwijtbaar gedrag en of een termijn is opgenomen
 6. Sanctiebeleid en officiële waarschuwing. Als een werknemer ernstige overtredingen begaat, kan de werkgever een officiële waarschuwing geven. Dit moet de werknemer aansporen om geen verdere overtredingen te begaan. ook kan het helpen bij een eventuele ontslagprocedure. De wet schrijft niet voor in welke gevallen een werkgever wel of geen.
 7. 4. Ik heb nog nooit een waarschuwing gekregen, dus mijn werkgever kan mij niet ontslaan! Waarschuwingen zijn van belang bij de ontslaggrond 'verwijtbaar handelen'. Het gaat dan om gedrag van de werknemer dat los staat van het functioneren, maar wel verwijtbaar is

De werknemer doet een beroep op de Ragetlieregel, en meent dat het contract voor bepaalde tijd niet van rechtswege kan eindigen omdat de werkgever de (eerdere) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig had opgezegd of ontbonden. De werknemer kan in deze situatie een geslaagd beroep doen op de Ragetlie-regel Is een mondeling gesloten huurovereenkomst toegestaan? Ja, een mondelinge huurovereenkomst is toegestaan en geldig. Het is echter gebruikelijk dat u als verhuurder met de huurder die afspraken schriftelijk in een contract vastlegt. Dan kan achteraf geen misverstand over de afspraken ontstaan Officiële waarschuwing werknemer voor werkweigering Geef uw medewerker een officiële waarschuwing. Een medewerker weigert hardnekkig om zijn werk te doen. Onterecht, want de opdracht die u hebt gegeven is redelijk. U wilt de werknemer een officiële waarschuwing geven en vragen zijn werk op te pakken Regelmatig komt het voor dat een werkgever een werknemer 'plotsklaps', zonder voorafgaande waarschuwing, wil ontslaan. Een dergelijk ontslag wordt vaak niet gehonoreerd. De kantonrechter verwacht van de werkgever dat deze de werknemer bij eerdere gelegenheden heeft gewezen op zijn slechte presteren 63719 Uw werknemer komt niet werken en verwittigt u niet van de reden van zijn afwezigheid. In dat geval is er sprake van een ongewettigde afwezigheid behalve wanneer het niet-verwittigen het gevolg is van overmacht. In dergelijk geval kan u weigeren het loon te betalen of zelfs het einde van de arbeidsovereenkomst vaststellen door de werknemer of de werknemer ontslaan wegens dringende reden