Home

Hoeveel ministers heeft België 2021

De twee Belgische partijen met de meeste stemmen, N-VA en Vlaams Belang, bekritiseerden dat de coalitie geen meerderheid heeft onder de Vlaamse parlementsleden, hoewel Vlaanderen de grootste deelstaat is. Samenstelling. De regering bestaat uit 15 ministers (14 + 1 eerste minister) en 5 staatssecretarissen heeft op 1 oktober 2020 de eed afgelegd bij koning Filip I. Premier Alexander De Croo staat aan het hoofd van een regering bestaande uit 15 ministers en 5 staatssecretarissen. De eerste minister of premier eventueel uitgezonderd, is de federale regering samengesteld uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers

Na 9 jaar keert Frank Vandenbroucke terug naar de Belgische politiek als minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Hij wordt ook vicepremier voor SP.A. Groen levert de minister voor Energie, de Brusselse Tine Van der Straeten. En Sammy Mahdi uit Vilvoorde wordt voor CD&V staatssecretaris voor asiel en migratie De Belgische federale regering is de uitvoerende macht van België. Ze voert niet alleen de Belgische wetten uit, maar speelt ook een rol bij de wetgevende macht via wetsontwerpen en amendementen. De federale regering bestaat uit ten hoogste 15 ministers. Hiernaast kunnen er ook nog staatssecretarissen worden toegevoegd aan de regering. Deze regering is samengesteld uit evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen, eventueel de eerste minister uitgezonderd. De ministers en.

Zoveel verschillende ministers, dat smeekt om een coördinerend orgaan. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid bestaat uit de 8 bevoegde ministers, in deze coronatijden aangevuld met federaal minister Philippe De Backer (Open VLD), bevoegd voor de taskforces testing en tekorten De verschillende regeringen in België tellen 48 ministers en 10 staatssecretarissen. Hieronder volgt het aantal per regering. Via de weblink kan de bevoegdheidsverdeling worden bekeken. Deze verdeling wijzigt van de ene regering op de andere Vanmorgen heeft nieuwe regering-Wilmès II de eed afgelegd bij de koning. België krijgt daarmee een minderheidsregering met de partijen MR, Open VLD en CD&V, waarvan Sophie Wilmès (MR) premier blijft. De premier heeft vanmiddag een ultra-korte regeerverklaring afgelegd, enkel in het bijzijn van de vicepremiers en de fractieleiders

De laatste liberale premier vóór Alexander De Croo dateert van 1 oktober 2020, ook de laatste Waalse premier (Sophie Wilmès, MR). De laatste Brusselse premier dateert van 3 maart 1979 ( Paul Vanden Boeynants , PSC) De eerste minister Sophie Wilmes zit er naast de minister-presidenten Jan Jambon, Elio Di Rupo en Rudy Vervoort. Maar ook de vakministers, verantwoordelijk voor een aspect van de volksgezondheid, zijn geregeld aanwezig. En die ministers zijn nogal talrijk: Alain Gerlache (RTBF) telt er acht In beeld: dit zijn de nieuwe federale ministers en hun bevoegdheden 01/10/20 Om 11:38 Bijgewerkt 19/10/20 om 10:35; De regering-De Croo bestaat uit evenveel mannen als vrouwen 9 regeringen en een veelvoud aan ministers. Soms lijkt het alsof ons land overspoelt wordt. En toch zijn we geen recordhouder. Bert legt de cijfers bij elkaar

Regering-De Croo - Wikipedi

België heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden De versnippering van bevoegdheden over verschillende beleidsniveaus, zorgt er voor dat er in België vandaag vier ministers bevoegd zijn voor het milieu, dat negen ministers en staatssecretarissen zich onledig houden met cultuur en niet minder dan elf met de sociale zekerheid De eerste minister is het hoofd van de federale regering: hij leidt de werkzaamheden en coördineert ze. Hij zit de ministerraad en het kernkabinet voor. Hij vertegenwoordigt de regering in de wereld en bij de belangrijkste gouvernementele en niet-gouvernementele instellingen. Website van de eerste minister. Lees het regeerakkoord

Bevolkingspiramides: België - 2020. Other indicators visualized on maps: (In English only, for now) Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19 Als klein land in het hart van Europa heeft België met andere woorden een groot buitenland dat bovendien erg belangrijk is voor het wel en wee van de Belgen. Naast zijn minister van Buitenlandse Zaken besteedt ook de premier veel aandacht aan contacten met andere regeringen en regeringsleiders, vooral in het kader van de Europese Unie en de Verenigde Naties Heenreis naar België Er gelden inreismaatregelen voor reizigers uit Nederland. België beschouwt Nederland vanaf 17 juli 2021 als rode zone. U hoeft niet in quarantaine, als u: een digitaal coronacertificaat heeft met volledige vaccinatie (minimaal 2 weken oud), of een recente negatieve PCR-test die niet ouder mag zijn dan 72 uur voor aankomst in België, of een herstelcertificaat voorzien. Activiteitenverslag 2020 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Voorwoord In 2020 heeft de gezondheidscrisis de Hoge Raad voor Vrijwilligers diep geraakt, net als alle sectoren van het maatschappelijk leven. Het virus en de ziekte hebben ons allemaal getroffen. Sommigen kregen de ziekte zelf, anderen verloren dierbaren aan de ziekte Maar de grote vraag is hoeveel ambitieuzer Vlaanderen kan zijn. Het wordt al moeilijk om de klimaatdoelen te halen die Europa België tegen 2020 oplegt. Het gaat om drie luiken.

Hoeveel daklozen zijn er nu in België? CC Glasseyes view 2.0. 45 tingsmarkt is. LUCAS KU Leuven voerde in opdracht van Minister Van-deurzen enkele jaren geleden een telling uit gedurende twee een nacht een slaapplaats heeft gevonden bij een kennis, is de kans reëel dat hij/zij niet meegeteld wordt Ministerie van Financiën. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De federale regering Vlaanderen

België heeft een idyllisch en mooi verleden in vechtsporten op de Olympische Spelen, vooral wat betreft judo. Ons land heeft een eeuwenoude traditie in de sport waardoor Belgische atleten al veel medailles behaalden. Sinds 1988 won ons land onafgebroken, behalve in 2008, minstens één medaille in deze discipline De commissie heeft noch een politionele bevoegdheid, noch de begrotingsmiddelen om enig ander onderzoek uit te voeren. De FCEE is geenszins tegen een evaluatie van de wet van 28 mei 2002 en alle beslissingen bij het levenseinde, maar het is niet aan haar om te bepalen op welke manier deze evaluatie moet plaatsvinden noch over de inhoud en de modaliteiten hiervan Maar de grote vraag is hoeveel ambitieuzer Vlaanderen kan zijn. Het wordt al moeilijk om de klimaatdoelen te halen die Europa België tegen 2020 oplegt. Het gaat om drie luiken en voor elk is nog een inspanning nodig ( zie grafiek ). Een eerste luik is de energie-efficiëntie. Tegen 2020 moet het energieverbruik met 18 procent dalen tegenover 1990

Hoeveel procent van de inwoners in België is moslim? In 2020 vindt daar de Wereldtentoonstelling plaats, Billie Hoe leg je een tiener uit dat hij/zij een vaccin nodig heeft WELKE POSITIE HEBBEN DE LAAGGESCHOOLDEN OP DE ARBEIDSMARKT IN BELGIË? In zijn verslag van 20191 toonde de Raad dat het scholingsniveau de belangrijkste determinant is van de arbeidsmarktparticipatie, ongeacht het geslacht, de leeftijd, de woonplaats, de nationaliteit of de afkomst van de betrokken personen

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir gaat van 28 tot 30 juni naar Genève. Sinds 25 juni 2020 heeft België het jaarlijkse voorzitterschap van de Nuclear Suppliers Group (NSG) Belgische mobiele downloadsnelheid steeg in 2020 met 17,6Mbit/s. De mobiele downloadsnelheid in België is afgelopen jaar met 17,6Mbit/s toegenomen meldt het Belgisch instituut voor postdiensten. Er wordt uitgelegd welke maatregelen de Commissie heeft genomen om de rechten, vrijheden en bestaanszekerheid van mensen en bedrijven in de hele Europese Unie te beschermen. Het gaat om het jaarverslag 2020 over de controle op de toepassing van het EU-recht (EN) en de bijlagen met een statistisch overzicht alsmede een factsheet over de monitoring van de 28 EU-lidstaten (EN) In 2020 was België praktisch neutral qua energie-uitvoer. Historisch gezien voerden we het meest elektriciteit in wanneer we zelf weinig kernenergie produceerden. Maar in 2020 produceerden we weinig kernenergie maar voerden ook weinig in. Dat komt omdat het elektriciteitsverbruik dit jaar bijzonder laag lag (vanwege corona), én omdat we meer hernieuwbare energie produceerden Minister is een Latijns woord en betekent letterlijk dienaar. Oorspronkelijk werd met het woord minister een huisdienaar bedoeld, dus iemand die helpt met het huishouden. In 10de eeuw gebruikte steeds meer vorsten een of meer ministers om te weten wat er in hun land gebeuren. In de eeuwen daarna kregen ministers steeds meer macht

Dit zijn de federale ministers en staatssecretarissen uit

Het onderzoeksrapport Focus op de nettobetalingspositie van Nederland - Saldo betalingen en ontvangsten Nederland in de EU laat zien op basis van welke kengetallen, zoals het nationaal inkomen, de afdrachten berekend worden.Het rapport schetst hoe de ontstaansgeschiedenis van de financiering van de EU tot verschillende definities van de nettobetalingspositie heeft geleid De drie belangrijkste pensioenstelsels zijn: het werknemersstelsel het zelfstandigenstelsel het stelsel van de ambtenaren, dat van toepassing is op de vastbenoemde ambtenaren (de statutairen) De bijdragen en de toegekende pensioenen zijn verschillend voor elk van deze drie specifieke pensioenstelsels. Voor bepaalde beroepen bestaan ook bijzondere pensioenstelsels, zoals voor mijnwerkers. Algemene vergadering 2020. Na de algemene vergadering van 2019, waar het bestuur te kennen heeft gegeven niet langer over het vermogen van de beursgenoteerde vennootschap te willen communiceren in termen van eigen vermogen en vreemd vermogen, en op die manier ook de allerlaatste en meest essentiële transparantie zal weigeren, heeft de CEO van. 55_2020-2021/23 - Ministers moeten door het volk verkozen zijn. Wat is een petitie? Een petitie is een voorstel dat u, ongeacht uw leeftijd, nationaliteit, taal of woonplaats, kunt indienen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het is een democratisch instrument waarmee u het Parlement ertoe kunt aanzetten rekening te houden met de. Google geeft trending zoektermen van 2020 vrij: dit heeft u dit jaar opgezocht. Naar jaarlijkse gewoonte deelt Google de lijst met de nieuwste meest trending zoekopdrachten van 2020 in België.

Belgische federale regering - Wikipedi

Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie afwisselend voorgezeten door een lidstaat.Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie.Het Voorzitterschap van de Raad speelt een essentiële rol bij de sturing van het wetgevend en politiek besluitvormingsproces Volgens Belgische virologen is de verklaring dan ook een andere: er wordt in België anders geteld. Net als veel andere landen heeft België een gebrek aan tests om te bepalen wie besmet is

Kafka in de zorg: wie zijn onze 9 ministers van Gezondheid

  1. imumloon of GGMMI volgens Eurostat op net iets meer dan €1600 bruto (januari 2020). We scoren daar hoog mee in vergelijking met andere Europese landen met een wettelijk
  2. Hoeveel regeringen en parlementen heeft België eigenlijk? In het spraakgebruik houdt men het op vijf. Namelijk de federale, Vlaamse, Waalse, Brusselse regi
  3. isterie van Binnenlandse Zaken (informatie in het Frans) het Franse
  4. ister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld Hoeveel bedraagt de belastingver

Het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor de beste voorbereiding op uw reis Blijkt bij de berekening dat het pensioen dat u krijgt op basis van uw loopbaan lager ligt dan het minimumpensioen, dan wordt dat in bepaalde gevallen opgetrokken tot dat minimum. Dat minimum bedraagt voor werknemers en zelfstandigen sinds maart 2020 1.291,69 euro (1.614,10 euro voor een gezinspensioen) en 1.392,95 euro voor een ambtenaar (1.741,15 euro voor een gehuwde ambtenaar)

U zult pas na uw terugkeer in België terugbetaald worden door uw verzekeringsmaatschappij. Gelieve eerst uw verzekeringsmaatschappij te raadplegen en de gepaste procedure te volgen. GSM en communicatiefaciliteiten. In de steden en dorpen bestaat een goed netwerk van vaste telefoons, gsm en internet de Minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld; Bijvoorbeeld: het OCMW van eender welke Belgische stad of gemeente kan giften ontvangen A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die u in 2020 gedaan heeft en waarvoor u een kwijtschrift heeft ontvangen Wat betekenen de kleurcodes in Nederland en België? Het reisadvies in Nederland heeft vier kleuren: groen, geel, oranje en rood. Normaal gesproken worden met deze kleurcodes aangegeven hoe veilig. Minister, het is een goede zaak dat u op alternatieve dierproeven wilt inzetten. U wilt dit stimuleren om zo het percentage dierproeven in België te laten dalen, maar in 2018 is 30 procent van de dierproeven op genetisch gewijzigde proefdieren uitgevoerd Maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020. Datum: 13 mei 2020. Vandaag, woensdag 13 mei, is de Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten

De afgelopen weken stijgt het aantal coronabesmettingen in Nederland. En dat betekent dat sommige landen ons met argusogen bekijken: ook wij zijn niet langer zomaar overal welkom. Zo worden. Boete - Verkeersboetes in België voor 2020 In België kent men, bij verkeersovertredingen, vier verschillende categorieën, namelijk: overtredingen van de eerste, tweede, derde en vierde graad. Het vaststellen van de graad van de overtreding wordt bepaald door de ernst van de gemaakte overtreding

hoeveel ministers telt belgie en wat is hun bevoegdheid

RVA. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden. . De Marokkaanse autoriteiten hebben aangekondigd dat het einde van de opschorting van vluchten tussen Marokko en België (van kracht sinds 2 maart 2021) gepland is voor 15 juni 2021. Deze beslissing is wel onderhevig aan een 2-wekelijkse herziening in. België heeft sinds 2013 een structureel hervestigingsprogramma met een jaarlijks quotum. In de periode 2013-2018 heeft België 2.776 vluchtelingen hervestigd via de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR). Het gaat voornamelijk om Syriërs uit de buurlanden Turkije, Jordanië en Libanon en Congolezen uit de Grote Meren-regio

Op 9 april 2020 heeft de heer Benoît Piedbœuf, volksvertegenwoordiger, een vraag hierover gesteld (schriftelijke vraag en antwoord nr. 0308 - zittingsperiode: 55). De toenmalige Vice-eersteminister en Minister van Financiën, de heer Alexander De Croo , antwoordde het volgende: Het lijkt me niet wenselijk en mogelijks contraproductief om hiervoor een wettelijk kader op te leggen Over Welke.nl. Welke.nl is de grootste en meest actieve website gericht op de leuke en creatieve kant van het leven. Leuk wonen, lekker eten, creatieve hobbies en mode trends; verzamel de meest inspirerende ideeën en deel ze met de rest van Nederland (en België) Het dragen van een mondmasker is verplicht in gesloten publieke ruimtes en vervoer. Tunesië heeft beslist om de controle van deze plicht te versterken, en een boete van 60 Tunesische dinars voor de overtreders op te leggen. Verbod van openbare en privébijeenkomsten. Er worden campagnes met sneltesten georganiseerd om het coronavirus op te sporen Blijf op de hoogte van de veiligheidssituatie. Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane.Maak Marokko favoriet, dan ontvangt u een pushbericht als het reisadvies verandert. Met de app heeft u ook alle contactgegevens van Buitenlandse Zaken en lokale hulpdiensten bij de hand, plus informatie over wat te doen in geval van nood, zoals ziekenhuisopname of verlies van uw paspoort

Ministers houden afstand en een regeerverklaring van 10

Aan welke voorwaarden moet een gift voldoen opdat de schenker recht zou hebben op een giften van computers tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 aan in België gevestigde het gaat om kunstwerken waarvan de minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij. Blijf op de hoogte van de veiligheidssituatie. Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane.Maak Spanje favoriet, dan ontvangt u een pushbericht als het reisadvies verandert. Met de app heeft u ook alle contactgegevens van Buitenlandse Zaken en lokale hulpdiensten bij de hand, plus informatie over wat te doen in geval van nood, zoals ziekenhuisopname of verlies van uw paspoort Beslissingen van het Overlegcomité van 27 november 2020. 1. Heropening van winkels onder strikte voorwaarden. Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen met vanaf 1 december 2020. Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker. Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn. NAM mag 8,1 miljard kubieke meter gas winnen uit Groningerveld. Minister gaf terecht toestemming voor gaswinning 2020/2021 in Groningen: 'Ook rekening houden met belangen afnemers gas

Lijst van premiers van België - Wikipedi

Overzicht schoolvakanties 2020-2021 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Uw school mag hier van afwijken september 2020 heeft ingezet voor patiënten en cliënten met COVID of heeft bijgedragen aan de strijd tegen COVID en als zodanig een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Het Ministerie van VWS heeft een handreiking opgesteld om zorgaanbieders te ondersteunen bij de beoordeling welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor een bonus Virtueel trefpunt verpleegkunde 2020. Artikel. Op initiatief van de Minister van volksgezondheid en in samenwerking met de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), heeft het traditionele trefpunt verpleegkunde op een virtuele manier plaatsgevonden op 17/11/20 Regering. De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers.Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, (ministers en de staatssecretarissen) in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Rutte.Staatsrechtelijk gezien is dat onjuist Vlaanderen.be: uw bron voor diensten en informatie van de Vlaamse overhei

PLAN B #21: Hoeveel ministers van Volksgezondheid heeft

De FOD Justitie verwelkomt Vincent Van Quickenborne als nieuwe minister van Justitie. Hij neemt eveneens de functie op van vice-premier en wordt belast met de Noordzee. De beleidscel is gevestigd in de Financietoren, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel. Correspondentieadres: Kabinet van de minister van Justitie Kruidtuinlaan 50 | bus 65 1000 Brussel T 02 895 09 34 E contact@teamjustitie.b België en Nederland zijn belangrijke handelslanden voor elkaar. Nederland heeft al jaren een plekje in de top 3 landen met de hoogste exportwaarde naar België. In 2019 was de exportwaarde naar België € 52 miljard. Dat is 2% hoger dan het jaar ervoor. De invoerwaarde vanuit België ligt met 45 miljard iets lager. Meer weten? Op deze pagina vindt u de belangrijkste cijfers over de.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de waterinfrastructuur en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 3 april 2020. De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS BELGISCH STAATSBLAD — 03.04.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE 2463 3.1 Wie heeft in België COVID-19 opgelopen en wie is eraan gestorven? artsen nog niet welke comorbiditeitsfactoren de ziekte bevorderen. terreurgebonden aangelegenheden. Aanvankelijk uitsluitend federaal, werkt de Raad sinds 12 maart 2020 3. samen met de Minister-Presidenten van de deelstaten. 06 januari 2020 Betreft: De Nationale Bank van België nv Geachte Minister van Financiën, Geachte Voorzitter van het Parlement, Geachte Voorzitter van uw partij, Geachte Vertegenwoordiger van het volk, Bij schrijven van 26 december 2018 heb ik de Nationale Bank van België nv in gebreke gesteld omda 6° Belgische verzekeringsonderneming : een verzekeringsonderneming waarvan het hoofdkantoor in België ligt en die een vergunning heeft verkregen van de Bank om verzekeringsactiviteiten te verrichten, of die, op grond van het in uitvoering van artikel 4 van de Richtlijn 2009/138/EG in België geldende regime, toegelaten is om zonder vergunning verzekeringsactiviteiten te verrichten in België