Home

Differentiatie mens aap

In Bolks visie ligt één enkele hormonale verandering ten grondslag aan de vertraging van het gehele groeipatroon. Die leidt tot uiterst langzame groei en differentiatie van lichaamsdelen. Tenslotte volgt dan de geslachtsrijpheid en blijft er, nog steeds volgens Bolk, een individu over dat in vele kenmerken een foetale aap zou zijn De naam Australopithecus afarensis betekent Zuidelijke mensaap uit Afar. Ongeveer zeven miljoen jaar geleden is er een tak ontsproten waar de moderne mens uit is ontstaan. Echter deze zeven miljoen jaar durende evolutie heeft een heel scala van succesvolle en minder succesvolle mensachtigen (homininen) opgeleverd Waarschijnlijk ontwikkelt zich uit een knokkel lopende mensaap, een rechtopgaande mens. Het gevolg is een selectie naar rechtoplopen op de achterpoten en grootte van het dier. De Australopithecinea en Homo habilis/rudolfensis lopen op twee benen, maar ze hebben nog aapachtige kenmerken De relatie tussen mensaap en mens In de relatie tussen mens en dier neemt de verhouding tussen mens en aap een bijzondere plaats in. Hierbij gaat het niet om het daadwerkelijke contact maar om de aap in de beeldvorming van mensen In deze zin zijn de oude halfapen de voorlopers van de mens. In de Nieuwe Wereld kon de evolutie van de primaat niet verder gaan dan het stadium van de aap. Omdat de kleine apen geen vermogen hadden getoond om een hogere vorm te geven. Nieuwe Wereld ontbrak duidelijk de mogelijkheid voor de oorsprong van de mens

In zijn jeugd is de mensaap veel intelligenter en goedaardiger, en naarmate hij ouder wordt, wordt hij trager van verstand; terwijl zijn schedel terugwijkt en kleiner schijnt te worden naarmate hij groeit, ontwikkelen zijn gezichtsbeenderen en kaken zich, waarbij de hersenen ten slotte in elkaar worden gedrukt en geheel naar achteren wijken, om elke dag meer plaats te maken voor het dierlijke Het doel van al deze differentiatie, vermenging en scheiding, wordt door een andere meester goed uitgedrukt: De natuur streeft doelbewust naar het ontwikkelen van stof (die onverwoestbaar is) in anorganische vormen tot stof in organische vormen, en werkt langzaam maar onophoudelijk aan de verwezenlijking van dit doel - de evolutie van bewust leven uit onbewust materiaal. Dat wisten we al als hulpeloos babytje, en dat zal altijd zo blijven. Uit experimenten blijkt hoezeer wij ons hoofd laten hangen naar de groep. Zie het Asch conformiteits-experiment. Nog wat meer info: bij sommige mensen is het proces dat hen losmaakt van de moeder niet goed verlopen. De zogenoemde ik-ander-differentiatie is niet af Hoe zagen de eerste mensen op aarde eruit? Maurice gaat terug in de tijd en laat zien hoe de eerste mensen zijn ontstaan! Abonneer op ons kanaal! https://w.. De evolutie van de mens, gemaakt door Iris en Puck.Klas L4VC, maart 2016

De evolutie van de mens, het proces waardoor de moderne mens is ontstaan uit eerder levende primaten, is onderwerp van studie van veel verschillende wetenschappelijke disciplines. Biologische antropologie, waaronder paleoantropologie, antropologie en genetica zijn hierbij de belangrijkste. Het begrip mens, in de context van de menselijke evolutie, verwijst naar het geslacht Homo Denken over de moderne mens als een rechtop lopende en rennende mensaap kan helpen om met het evolutionaire model vormvarianten én ontwikkelingsstoornissen te verklaren, zoals heupdysplasie, epifysiolyse, coxa recta ('cam' heup) en coxa profunda Differentiatie (2,5-5 jaar) Fonologie (kunnen maken van klanken die horen bij een bepaalde taal) bijna voltooid. Uitbreiding woordenschat; Ontwikkeling van morfologie (regels van de taal leren toepassen -> 'geloopt', 'gebreekt') Voltooiingsfase (5 tot 9 à 10 jaar) Beheerst alle bouwstenen en klanken; De stadia van Piage

Strottenklepje. 10. Stembanden. 11. Luchtpijp. 12. Slokdarm. De mond omvat onder meer de lippen, de mondholte met de tong, mondbodem, boven- en onderkaak met tanden en het verhemelte. De keelholte loopt vanaf de neuskeelholte bovenaan via de mondkeelholte naar de overgang van de keel en de slokdarm Deze differentiatie neemt toe, en stel je voor dat temidden van het water opeens transparante vormen ontstaan, die zich zelfstandig voortbewegen en zich hebben afgebakend van de rest van de oceaan. In de mensaap was het besef aanwezig van een veel groter handelingsbereik dan van het dier In de mensaap was het besef aanwezig van een veel groter handelingsbereik dan van het dier. Door middel van zijn denken kon de mensaap zijn omgeving meer controleren dan het dier en werd zijn belevingswereld ook anders en groter dan die van het dier. In de mensaap groeide het besef dat hij keuzes kon maken. Dit gaf hem een gevoel van macht Malaria diagnose. • 1 parasiet / 100 000 RBC = koorts (niet-immune persoon) = 25 - 50 parasieten / L. RBC in 100 velden WBC in 100 velden Onderzocht volume in 100 velden Gevoeligheid bij 10 min onderzoek May-Grünwald uitstrijk 80.000 125 0.010-0.016 µL 100-300 parasieten/µL Dikke druppel gelyseerd 2500 0,25-0,31 µL 10-20 parasieten/µL

Introductie psychobiologie DT2 Analyse Jurisprudentie Rechtbank Runescape Hoorcolleges van Ilja G. Sligte Samenvatting artikel Brunnermeier Sociological perspectives samenvatting exam Hc ipb 7-10 nr 1 - aantekening hoorcollege Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten De Oudste Tijden - samenvatting mens en maatschappij (tijd) Vak: mens en maatschappij (m&m1) D E O U D S T E T I JD E N ( V A N E E R S T E M E N S. T O T 8 0 0 V. C.) 2. 1 I N L E I D I N G. o Pa leontoloog: = bestudere n v uitges torven dier en- en plant ensoort en. o Prehis torie: mens t ot schrif Stemming over de motie-Schuurman c.s. inzake differentiatie van collegegelden voor internationale topmasters (28024, 27920, EK nr. 232e) Pagina 1481-1482; Lijst van besluiten (dinsdag 11 juni 2002) , omdat het pre-embryo niet kan lijden terwijl een mensaap dat wel degelijk kan

De mens als foetale aap - NEMO Kennislin

 1. Wanneer je ook maar even de tijd neemt om om je heen te kijken, valt het je al snel op dat de mens een seksueel dimorfisme (verschillen tussen man en vrouw) vertoont in grootte, vorm en gedrag. Mannen hebben een groter postuur dan vrouwen, zijn meer robuust in het aangezicht, hebben meer spieren, meer spierkracht en zijn sneller. Heel wat biologen worden door deze verschillen gefascineerd
 2. aal gedifferentieerde eosinofiele granu-locyten worden gevonden in beenmerg, bloed en/of weefsels in deze KO-muizen
 3. verschillen in DNA slechts 20%, de mensaap en de mens niet eens 1%. Een dolfijnenfoetus is in de eerste twee maanden niet van die van een mens te onderscheiden. stofwisseling, de differentiatie, de groei, de afbraak en het herstel van cellen. Al deze ingewikkelde processen moeten op een gecontroleerde manier verlopen
 4. iden soorten (bv. homo habilis, homo erectus, homo neanderthalis) • Homo-erectus: vuur maken + eten opwarmen Kaken werden kleiner (genmutatie) Nog meer plaats in hoofd Ontstaan gesproken taal = ontstaan culturele (r)evolutie • Homo sapiens: 40 000 jaar geleden De gebieden.

Evolutie van de mens - Biologielessen

 1. Definities die `evolueren` bevatten: Zwenken = 1) Afslaan 2) Afzwenken 3) Draaien 4) evolueren 5) evolueren (mil.) 6) Keren 7) Omdraaien 8) Omwenden 9) Omzwaaien 10) Ronddraaien 11) Slingeren 12) Uitwijken 13) Waggelen 14) Wenden 15) Wentelen 16) Zwaaien..
 2. Toumaï, hoop op leven, is hij gedoopt, de nieuw gevonden Sahelanthropus tchadensis. Zijn ouderdom van zes à zeven miljoen jaar zendt een schokgolf door d
 3. • Gastheer: mens, (aap) • Epidemiologie - 250 106 gevallen per jaar • Differentiatie P. falciparum versus P. non-falciparum • Parasitemie: niet semikwantitatief te interpreteren adhv intensiteit lijn • ALTIJD samen met microscopie . Malaria diagnos
 4. rennende mensaap kan helpen om met het evolu-tionaire model vormvarianten én ontwikkelings-stoornissen te verklaren, zoals heupdysplasie, epify-siolyse, coxa recta ('cam' heup) en coxa profunda.9 Morfologie heupen De morfologie van bekken en heupen vertoont bij de mens aanzienlijke variatie met belangrijke man-vrouwverschillen
 5. De differentiatie van de celgroepen, die de vingers innerveren, is bijzonder opvallend bij de mens, zelfs in vergelijking met de mensapen (Ariëns Kappers p. 177). Het tastgevoel is, in eerste instantie, een middel tot verwerven van kennis, tot onderzoek van de omringende buitenwereld
 6. Het denkbeeld differentiatie Stanza 3. Het ontwaken van de kosmos Stanza 4. De zevenvoudige hiërarchie.n Stanza 5. . Geologische feiten betreffende hun verwantschap B. Westers evolutionisme: de vergelijkende anatomie van de mens en de mensaap C. Het darwinisme en de ouderdom van de mens: de mensapen en hun voorouders 4
 7. Samenvatting over Hoofdstuk 1 voor het vak anw en de methode Scala. Dit verslag is op 13 december 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vwo
Nieuwe mensaap is meteen al bedreigde soort - NEMO Kennislink

Darwin en de afstamming van de mens - New Scientis

Uitvoering: vergelijk van de aanwezige schedels of aan de hand van wandplaten de bouw van de neus van verschillende diersoorten (bijvoorbeeld mens, aap, paard, rund, varken, konijn, enz.). meet de lengte van het neusgedeelte van de schedel en meet de schedellengte 4 vector uitgebreid naar onder andere mens, aap, kat, hond, koe, konijn en rat. De receptor voor GaLV is afwezig in de muis. De virale vector kan zich alleen verspreiden via direct bloed-bloed contact. De extracellulaire halfwaardetijd voor MoMLV ligt tussen 3,5 en 8 uur, afhankelijk van temperatuur en blootstelling aan UV-straling

De oorsprong van het 'eigene' Nederlands vroegste verleden, archeologie en nationaal-socialisme De relatie tussen mensaap en mens. waarin sprake is van een links-rechts-differentiatie (dus een asymetrische ontwikkeling). Het is dus niet vreemd, dat in de evolutie een nauwe samenhang bestaat tussen de ontwikkeling van de hersenen en de functie van de hand Mens waar kom je vandaan? A. Deligne Mens - waar kom je vandaan ? 1 Houvast Krekelhoek 9 9200 Dendermonde e-mail: [email protected][email protected Van mensaap tot mens. Wat moet je kennen? Wat moet je kunnen? het ontstaan van de aarde, het ontstaan van het leven op aarde oude steentijd (paleolithicum), sedentair, silex, sociale differentiatie, venusbeeldje, vuistbijl, zwerver. deze begrippen uitleggen en toepassen. De neolithische revolutie. Wat moet je kennen? Wat moet. De differentiatie van de celgroepen, die de vingers , is bijzonder opvallend bij de mens, zelfs in vergelijking met de mensapen (Ariëns Kappers, p. 177). Het tastgevoel is, in eerste instantie, een middel tot verwerven van kennis, tot onderzoek van de omringende buitenwereld

Men veronderstelt nu dat mensapen en mensen gemeenschappelijke aapachtige voorouders hadden, ofwel dat de mens van een mensaap afstamt die minder gespecialiseerd was dan de thans levende. 'De evolutie en de differentiatie gaan hand in hand', besluit hij; maar hij signaleert toch verscheidene voorbeelden van convergentie (50) Datum publicatie Organisatie Vergaderjaar Vergadernummer Datum vergadering; 19-04-1999: Eerste Kamer der Staten-Generaal: 1998-1999: nr. 25, pagina 1105-112

hoektanden en voortanden waren kleiner dan bij een mensaap gebruikelijk is, en ook de gebitsboog was ovaler dan de duidelijke 'U' vorm die voor basale apen kenmerkend is. <---Dat er tot op heden geen giraffenfossiel is gevonden met een halflange nek verandert niks, maar dan ook *niks* aan het feit dat de mens is geëvolueerd uit de aap De Geheime Leer Deel II hoofdstuk 3 De fossiele overblijfselen van mens en mensaap (p. 778): Voorzover het onze huidige aardse periode van de vierde Ronde betreft, kan men alleen de zoogdierfauna beschouwen als terug te voeren tot prototypen die door de mens zijn afgeworpen. De amfibieën, vogels, reptielen, vissen, enz., zijn de resultanten van de derde Ronde, astrale fossiele vormen die.

De Zoo-reporters: De Afrikaanse mensaap | Ketnet

Denken over de moderne mens als een rechtop lopende en rennende mensaap kan helpen om met het evolutionaire model vormvarianten én ontwikkelingsstoornissen te verklaren, zoals heupdysplasie, epifysiolyse, Na de voor de mens vruchtbare periode verandert de chondrocyt-differentiatie, met artrose tot gevolg De mens is eigenlijk een mensaap. Volgens de Waal is empatich gedrag het resultaat van de evolutie. Op het moment dat een soort in staat is een zelfbeeld te hebben, kunnen ze het verschil maken tussen zichzelf en de ander. De Geheime Leer Deel I, Stanza 7 De voorvaderen van de mens op aarde (p. 250) Mensaap ontwikkelde meer en meer vertrouwen in de samenwerking met soortgenoten en in de werking van z'n gereedschap. Niet duidelijk dat er de afgelopen honderdduizend jaar verbeteringen zijn opgetreden in het genetisch materiaal van de homo sapiens. De biologische evolutie is darwiniaans, de culturele evolutie is lamarckiaans

Kunst en apen - Lost Painter

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie. Rita Kohnstamm's 39 research works with 36 citations and 418 reads, including: De puber anno 200

Ongeluksgetallen. Even getallen — en dan vooral de 2. Zij behoren volgens Pythagoras, de gnostici en anderen, tot de materie. Sindsdien worden even getallen als ongunstig of slecht beschouwd of brengers van ongeluk omdat zij tot de materiezijde van de tweevoudige natuur worden gerekend, wat te herkennen is aan hun bijnamen als een duivels- of ongeluksgetal 20-21 Learn with flashcards, games, and more — for free

Stadia van evolutie van de mens: Prosimii voor hominoïde

Schooltv: De chimpansee - Een mensenaap

De fossiele overblijfselen van de mens en de mensaa

Hier vind je allemaal korte artikelen over mens en maatschappij in de hoofdrubrieken: cultuur, filosofie, geografie, geschiedenis, godsdienst, levenswetenschap, techniek en natuurwetenschap van ongunstige aard - erg van onkruid zuiveren - wieden van onmiddellijk belang - aktueel van oordeel zijn denken, geloven, menen, vinden van oorsprong - isogeen van ootmoed getuigend - ootmoedig van openingen voorzien - poreus van opinie zijnde - menen van opzij en profile, e.p. van organen voorzien - organisch van oudsher goed - beproefd, deugdelijk, gerenommeerd van overtollig water. MENNO TER BRAAK VERZAMELD WERK DEEL 3 DEEL 3 COPYRIGHT BY G. A. VAN OORSCHOT AMSTERDAM ~~~~~~~ ~ } ~ 5 VERZAMELD WERK MEN NO TER BRAAK POLITICUS ZONDER PARTIJ VAN OUDE EN NIEUWE Sommige reguleren groei, andere differentiatie en weer andere het metabolisme van de cel. En de domeinen zijn de sleutel tot de manier waarop informatie verwerkt wordt door cellen. Het gaat door een soort netwerk, zegt Pawson, of een web van eiwitten die op elkaar inspelen, en dat doen ze via die modules Dat wij deze keer uitgaan van concentratie, differentiatie en complexificatie houdt een zekere willekeur in. Men kan ook anders beginnen. Tenslotte moet toch ALLES UIT EN AAN ALLES verklaard worden. De cel is een eenheid, ook als hij verkernd is. De Cosmos begint hier tot eenheid te komen, dus tot waarheid te komen, dus ook vrij te worden

Differentiatie van de soorten - ontbrekende schakel

Warmte heeft dus vele gedaantes: lichaamstemperatuur, weerstand, vermogen tot verandering, beweging, differentiatie, enthousiasme. Al die begrippen zijn een klein kind letterlijk op het lijf geschreven. de nog half-opgericht-lopende 'mensaap' richtte zich op en ontwikkelde daardoor zijn menselijke eigenschappen Ontwikkelingsbiologie van de mens. Dhr. Haanstra. Deze les:. 1 e uur: Lezen artikel Een embryo is maar een klomp cellen Discussie , vraag voor deze les Uitleg Nadenken over vraag, overleggen in 2-tallen Bespreken antwoorden 2 e uur: Maken examenopgaven Bespreking examenopgaven Slideshow.. Qua differentiatie is deze opdracht ook wel ok, aangezien het de leerlingen uitdaagt, en ze zelf mogen kiezen welke personages ze gaan gebruiken (differentiatie op interesse). Tot slot is dit een opdracht die zowel receptief (lezen) als productief (schrijven) werkt

Hieronder volgt een opsomming van publicaties , proefschriften, en vakpublicaties van het voormalige Laboratorium voor Vergelijkende Fysiologie zoals deze gepresenteerd werd in het jubileumboekje '80 Jaar Vergelijkende Fysiologie'. Daarin zijn opgenomen de allereerste publicaties die gebundeld werden in de Collected Papers (1915-1957), en de daaropvolgende publicaties van de afdeling animale. Differentiatie gaat telkens om inclusie en exclusie. Wat iemand 'is' wordt bekeken vanuit verschillende 'levels': het persoonlijke level en het sociale level. In het onderwijs is de focus op inclusie. gekomen nadat . Comenius. zei dat alle kinderen zouden moeten onderwezen worden in school Inleiding De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door Dr. R.J. van Helsdingen, psychiater en neuroloog te Hilversum. De Stichting stelt zich ten doel onderzoek op het grensgebied van psychiatrie en wijsbegeerte te bevorderen. Zij doet dit door het jaarlijks organiseren van lez.. Deel Biology OVERZICHT C-1. 8/56 II aan herleven na de dood. C-2. 31/06 II menselijke taal. C-3. 10/65 II Monkeys als intellectueel.. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Mens en mensaap hebben naast het vermogen tot verregaande agressie zeker ook het vermogen tot verregaande sociale contacten met empathie en liefde en een verlangen naar vrede. Zoals de voorspelling hoe snel antibiotica resistent aan het worden is of de snelheid van mutatie en differentiatie van virussen Na het overweldigende succes van [Centraal] Daarom evolutie #10 en de delen daarvoor, gaan we hier vrolijk verder. Hou het graag inhoudelijk en wetenschappelijk. Vragen stellen en kritiek leveren mag altijd, maar verondersteld wordt wél dat mensen óf op z'n minst de basis weten van waar het over gaat, óf bereid zijn hun ogen en virtuele oren open te houden Zo als de raven. Betekenis: Alles maar stelen wat je stelen kunt. Zo zwart als een raaf. Omschrijving van de kleur zwart. Spreekwoord: De raven zullen je geen brood brengen. De raven zullen hem geen brood geven. Hij zal voor zichzelf moeten zorgen. Een raaf broedt geen kanarievogel. Kinderen zijn net als hun ouders

Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience Een nieuwe Bacterie-familie. In zijn artikel (pdf) over mitochondriën stelt Mark J. Pallen de vraag of deze als bacteriën ingedeeld moeten of kunnen worden. De meeste microbiologen en celbiologen zijn bewust van het feit dat mitochondriën afstammen van endosymbiontische bacteriën en ze kunnen zich daar goed in vinden Het gevaar komt eerder van boven dan van beneden en uiteindelijk zal alles door de thermodynamica in het bijna niets verdwijnen. Slechts onzichtbare energie blijft over. Een geruststellende gedachte, eindelijk rust. Tekst opgemaakt door de leden van de klimaattafel van Pyrotechniek en Vuurwerk An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Zijn wij als mens echt een individu of laten je hersens

 1. Original source (of this slightly mysterious document): http://www.stolk.nu/pa.htm Archived on Beijerpedia.com at: https://beijerpedia.com/archive/Puzzelwoordenboek.
 2. De esoterische traditie - ARENDLANDMAN.N
 3. g van de Aarde geklokt op middernacht. Het eerste leven ontstaat rond 3:15. Pas om 12 uur 's middags wordt de atmosfeer zuurstofrijk, en om 4 uur 's middags verschijnen.
 4. Chromatografische zuivering van recombinante adenovirale en adeno-geassocieerde virale vectoren: methoden en implicatie
 5. Wij zullen de trekking vanuit het zuiden starten. Kisoro is een stadje op het drielandenpunt tussen Oeganda, DRC en Rwanda. DRC ligt op zo'n 14 km van onze lodge en Rwanda op zo'n 12 km. Net voordat we Kisoro binnenrijden passeren we een onthaalkamp voor vluchtelingen van de VN. We trekken geen foto's
 6. V va pa, papa, pappa, vader, paps. va banque - roekeloos. vaag - algemeen, doezelig, flauw, flou, los, mistig, nevelachtig, nevelig, obscuur, onbepaald, onbestemd.
 7. Eindeloos bewustzijnEindeloos 7e druk.17-12-2007.ind1 117-12-2007 11:37:07 Deze bladzijde is met opzet leeg gelat..

Hoe zijn de eerste mensen op aarde ontstaan? - YouTub

De geschiedenis van de wereld behandelt de grote lijnen van de geschiedenis van de mensheid. 1882 relaties Volume van het eilandje. Voor een volledig 3D-perspectief werd het gemiddelde eilandvolume ( Vp ) berekend volgens de gemiddelde diameter van eilandjes ( d m ) met behulp van de klassieke formule voor het volume (5).Aldus vertoonde het gemiddelde eilandvolume (Vp) een waarde van 0, 00068 mm 3 (686, 994, 29 ± 107, 297, 82 μm 3) of 0, 00069 μl (± 0, 00011) Parent Directory - index.xml: 19-Apr-2011 08:38 : 1.1M : index.xml.bz2: 19-Apr-2011 08:38 : 96K : Nl-al_draagt_een_aap_een_gouden_ring,_het_is_en_blijft_een_lelijk. dranghek->dranghekken scheuring->scheuringen ouwelijk->ouwelijker ouwelijk->ouwelijkste verdubbeling->verdubbelingen takenpakket->takenpakketten kartelen->kartelden. Download this file. 114030 lines (114029 with data), 1.3 M

Evolutie mens animatie - YouTub

Hij beschouwt terecht de differentiatie en specialisatie van or-ganen als het criterium van perfectie. Evenzo met talen, de meest sym- metrische en complexe behoren niet hoger te worden ingeschaald dan onregelmatige, verkorte en verbasterde talen, die expressieve woorden en nuttige constructiewijzen hebben ontleend aan verschillende vero- ir : r s +:xxi x v:x ir xr x s irri + [i.o+] 119937 'Versie-12-8-2003. Copyright (c) Nederlandse Tex Gebruikersgroep en S.Brouwer' 's-Graveland 's-Gravendeel 's-Gravenhage 's-Gravenmoer 's-Gravenzande 's. Niet altijd wordt partnerkeuze bepaald door een eigenschap die de niche bepaalt (i.e. het gebruik van voedings- of omgevingsfactoren). Zo paren Afrikaanse cichliden bij voorkeur met een soortgenoot van de juiste kleur. Maar kleur is niet direct betrokken bij eigenschappen die zorgen voor niche-differentiatie

Evolutie van de mens - Wikipedi

li'o li'o peculiarity eigenaardigheid firing ontslag diplomat diplomaat calm gerust stellen object protesteren ideality idealiteit ceremony ceremonie corner accapareren drive cha 47 diegene dienaangaande dienaar dienares dienen dienovereenkomstig dienst dienstbaar dienstbericht dienstdoend dienster dienstig dienstklopper dienstmeisje dienstplicht dienstplichtig dienstvaardig dienstweigeraar dienstwillig dienstwoning dientengevolge diep diepbedroefd diepgaand diepgang diepte diepzee-expeditie diepzinnig diepzinnigheid dier dierbaar dierenarts dierenbescherming.

A call for action? A call for evolution! - MSC Zor

 1. aagje aagtappel aaibaar aaibaarheid aaien aaiing aalbes aalbessen aalbessengelei aalbessenjam aalbessensap aalbessenstruik aalbestand aalfuik aalgeer aalglad aalkorf.
 2. åi å¢ åà åê æ æ* æ] æ~ æ¥ æÅ æë ç ç' çC çk ç† ç ç¹ çñ è èY è è¸ èÓ èï é é- éA é^ é é¨ éâ ê ê) êL êl ê ê¸ êÊ êà êò ë ë4 ëK ën ë- ëÎ ëä ì ì) ì; ìt ìž ìÁ í4 ír íŽ í« íÅ íÞ î î îY îk î î¼ îÕ ï0 ïM ï_ ï{ ï ï¾ ïñ ð1 ði ð.
 3. entie Kardinaal Danneels: De titel luidt Wat blijft er over van de Kerk in Belgi . Laat de. primaat Danneels achter hem een kerkhof en een crash. =====
 4. 's-Graveland 's-Gravendeel 's-Gravenhage 's-Gravenmoer 's-Gravenzande 's-Hertogenbosch a-kant a-priorisch a-prioristisch/E A4 Aagje aagt/N aagtappel/S aai/IJNW aaide/GN aaiing/N
 5. 46176 http://nl.dbpedia.org/resource/Plaats 39676 http://nl.dbpedia.org/resource/Insect 20016 http://nl.dbpedia.org/resource/Gemeente 14703 http://nl.dbpedia.org.
 6. 70988 http://nl.dbpedia.org/resource/Gemeente 69780 http://nl.dbpedia.org/resource/Plaats 39787 http://nl.dbpedia.org/resource/Insect 18788 http://nl.dbpedia.org.
 7. Ontwikkelingspsychologie HC1 - StudeerSne

Keel- en mondkanker - Hoofd Hals Centrum AV

 1. Geschiedenis van de Lichtwerkers I - Pamela Kribb
 2. De geschiedenis van lichtwerkers (1) ♥ Pamela Kribbe ♥
 3. Introductie psychobiologie - hoorcolleges - StudeerSne
 4. Puzzelwoordenboek Onderscheid - Mijnwoordenboek Vertale
 5. De Oudste Tijden - samenvatting mens en maatschappij (tijd