Home

CBS publicaties

Looking For Cbs.? Find It All On eBay with Fast and Free Shipping. Over 80% New & Buy It Now; This is the New eBay. Find Cbs. now Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020. 4-6-2021 00:00 Publicaties. De resultaten van onderzoek op CBS-microdata dienen volledig, direct en kosteloos beschikbaar gesteld te worden aan belangstellenden. Het CBS ontvangt graag binnen 4 weken na publicatie de referenties van alle publicaties van uw onderzoek. In de publicatie dient u de juiste bronvermelding te gebruiken Publicatieplanning. Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat De indexreeks van de prijsontwikkeling van de elektronische publicaties is uitgebreid tot en met de maand juni van 2021. In de oorspronkelijke opdracht van het Ministerie van Financiën aan het CBS was opgenomen dat er separate prijsindexcijfers opgeleverd zouden worden voor digitale kranten en e-books

Deze gegevens worden aangeleverd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Besluit Jeugdwet, artikel 7.5.1). Het CBS verwerkt deze gegevens tot statistieken en rapportages en publiceert deze zodat iedereen daar gebruik van kan maken Het CBS maakt al meer dan 120 jaar statistieken over uiteenlopende aspecten van de Nederlandse samenleving. In de vroege 19e eeuw waren diverse ministeries met de verzameling en publicatie van cijfers begonnen. Wat we tot 2000 maakten, kunt u hier vinden. Daarna zijn al onze publicaties op de website cbs.nl te vinden

CBS-publicaties met arbeidsmarkt­gegevens (januari 2020 - maart 2021) Rubrieken m.b.t. de arbeidsmarkt op de CBS-website. Thema arbeid en sociale zekerheid Dashboard arbeidsmarkt. Dashboard beroepsbevolking. StatLine. Conjunctuurklok. Dossier flexwerk. Dossier arbeidsmarkt zorg en welzijn. Dossier zzp. Welvaart in coronatij StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar. Voor wat er feitelijk gebeur Het CBS wil daarmee op dit terrein tot de best presterende statistiekbureaus blijven horen, Selecteer ander thema In grafieken In cijfers Publicaties Ga naar Cbs.nl . Sluit informatievenster - In cijfers Stop met vergelijken Vergelijk met Highcharts grafiek . In cijfers In grafieken Stop met. Publicaties; Thema's. Thema's. Research topics. Arbeidsmarkt Corona COVID-19 Data science Decentrale overheden Demografie en ongelijkheid Digitale economie Duurzaamheid en circulaire economie Financiële markten Globalisering en regionale verschillen Internationale economie Klimaat Kosten-batenanalyses Elk halfjaar publiceert het CBS de nieuwste actuele cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in een aantal vaste tabellen en rapportages en in twee dashboards (per gemeente en per jeugdregio)

Watch Cbs Outside US Now - Perfect Solution To Watch Cb

De publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2020. Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Na een inleiding komen de vraag naar arbeid (hoofdstuk 2) en het aanbod van arbeid (hoofdstuk 3) aan bod. Bij de vraagzijde van de arbeidsmarkt gaat. De publicatie 'De arbeidsmarkt in cijfers 2019'. Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Na een korte inleiding komen de vraag naar arbeid (hoofdstuk 2) en het aanbod van arbeid (hoofdstuk 3) aan bod CBS-publicaties met arbeidsmarktgegevens (januari 2018-maart 2019) Rubrieken m.b.t. de arbeidsmarkt op de CBS-website. Thema arbeid en sociale zekerheid Dashboard arbeidsmarkt. Dashboard beroepsbevolking. StatLine. Conjunctuurklok. Kwartaalbericht arbeidsmarkt (banen, vacatures en werkloosheid RIVM StatLine bevat cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en samenwerkende organisaties. U kunt in RIVM StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen. De informatie is gratis en gemakkelijk te printen en te downloaden

Reguliere publicaties jeugdzorg. In het kader van de beleidsinformatie Jeugd publiceert het CBS elk halfjaar een rapportage over jeugdhulp en een rapportage over jeugdbescherming en jeugdreclassering met daarin de actuele stand van zaken. Hieronder staat de volledige lijst van al deze rapportages sinds de start van de Beleidsinformatie Jeugd in 2015 Publicaties van voor 2015 zijn te vinden op Archiefweb. 318 publicaties. Vul zoekcriteria in. Trefwoord. Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Periode van. Periode van tot Periode tot. Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Typ In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2020. Naast deze rapportage er een rapportage over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2020. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen

Historische publicaties CBS in online archief. Anakha. 12-04-2019 21:20 print. Volkstellingen, het statistisch jaarboek, maar ook publicaties over juridische,. Bekijk alle soorten publicaties op het gebied van kennis, cijfers en onderzoek in ons overzicht. Cijfers en trends, mei 2021. De publicatie 'Cijfers en trends UWV' bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo Dit artikel beschrijft de resultaten van de monitoring van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040, die in september 2016 is gepubliceerd. De waargenomen en de geprognosticeerde aantallen voor de bevolking, de componenten van bevolkingsgroei, de huishoudens en de uitbreiding van de woningvoorraad zijn met elkaar vergeleken op zowel nationaal al Rapportage Jeugdhulp 2019. In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2019. Daarnaast is er een rapportage over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2019. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing. Publicaties Op deze pagina staan alle maatwerktabellen en andere publicaties die in het kader van de Monitor langdurige zorg zijn samengesteld. Maatwerktabellen worden op verzoek van het Ministerie van VWS door het CBS samengesteld om ad-hoc vragen te beantwoorden

Publicaties . 5058 publicaties Sorteer op datum Sorteer op relevantie. Visie op duurzame verstedelijking gevraagd . Veel regio's in Nederland kampen met een grote verstedelijkingsdruk, vooral door de grote woningbouwopgave. Dat er snel veel. In september 2019 is voor de zevende keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In dit artikel wordt ingegaan op de veronderstellingen van deze prognose. De veronderstellingen hebben betrekking op de regionale variatie in geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Daarnaast zijn er veronderstellingen opgesteld over verhuizingen, die ee Een commissie van onafhankelijke wetenschappelijke experts heeft op verzoek van het CBS onderzoek gedaan naar de toegang tot CBS-databestanden voor externe onderzoekers via remote access (onderzoek op afstand). Uit dat onderzoek is gebleken dat de remote access-voorziening weliswaar voldoet aan de huidige veiligheids- en privacy-eisen, maar om dat ook voor de komende jaren veilig te stellen is. Kwaliteitsrapport over 2012, CBS. NEM-meetprogramma's voor flora & fauna in 2013, Kwaliteitsrapport over 2013, CBS. NEM-meetprogramma's voor flora & fauna in 2014, Kwaliteitsrapport over 2014, CBS. NEM-meetprogramma's voor flora & fauna in 2015, Kwaliteitsrapport over 2015, CBS. NEM-meetprogramma's voor flora & fauna in 2016.

In september 2019 is voor de zevende keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In dit artikel wordt ingegaan op de woningbouwveronderstellingen van deze prognose (de verwachte ontwikkeling van de woningvoorraad). Voor de onderbouwing is op nationaal niveau gekeken naar de toekomstige huishoudensgroei volgens de CBS Huishoudensprognose en d Volgens de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het PBL en het CBS gaan deze trends in de toekomst door. Niet alleen de omvang, maar ook de samenstelling van de bevolking wijzigt. Door de vergrijzing neemt het aantal en het aandeel ouderen in Nederland toe. Ook wonen er steeds meer allochtonen in Nederland

World's Largest Selection · Daily Deals · Make Money When You Sel

Types: Fashion, Motors, Electronics, Sports & Leisure, Health & Beaut

Monitoring sterftecijfers Nederland. Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBS. . Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen. In het verleden zijn er pieken in de totale sterfte te zien bij koude. Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools. Ga naar leden VHG Zakelijke opdrachtgevers. Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud. Ga naar zakelijke opdrachtgevers Consumenten. Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier Voor publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden

Cbs. - Cbs. Sold Direc

05-07-2021. Staatscourant 2021, 34294. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Besluiten van algemene strekking. Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 25 juni 2021, nummer WBV 2021/10, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. Datum publicatie Publicaties. Publicaties. 2.920 publicaties. Vul zoekcriteria in. Trefwoord. Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Periode van. Periode van tot Periode tot. Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Typ Beschikbare publicaties. De onderzoeksbeschrijving en uitkomsten zijn te vinden met deze link: Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM. Data staan ook op CBS StatLine. Afnemers/gebruikers. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Gemeenten; GGD'en; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Regionale Monitor Brede Welvaart 2020. In de regionale Monitor Brede Welvaart wordt de brede welvaart van gemeentes, provincies en COROP-gebieden in kaart gebracht. Aan de hand van meer dan veertig indicatoren geeft de monitor een breed en divers beeld van de staat en ontwikkeling van de regionale samenleving Gevraagd wordt naar de visie van de SER over geconstateerde ontwikkelingen en belemmeringen met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Ook vraagt de minister naar de opvattingen van de SER over het opstellen en borgen van de beleidsagenda 2022-2025. SERmagazine, Nieuwsbericht - 6/22/2021

Home | Loonaangifteketen

Overzicht recente publicaties - CB

 1. Publicaties 2021. Hoe beleg je 250 miljoen euro in de Nederlandse energietransitie? Interview - Lange termijn beleggen Is het nieuwe klimaatplan van de EC slecht voor de aandelenmarkt? Achtergrond.
 2. Statistiekopgave indienen bij CBS. Als u goederen levert of afneemt uit andere EU-landen moet u in sommige gevallen (vanaf bepaalde bedragen) een statistiekopgave bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) indienen. Voor meer informatie kijk op de website van het CBS
 3. Daarnaast heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek steeds meer van zijn eigen historische publicaties beschikbaar op de website Historisch CBS. Publicatie Twee eeuwen geteld Als afsluiting van het Volkstellingen project werd in 2007 een studie van verschillende onderzoekers, die gebruik maakten van de data uit de Volkstellingen, gepubliceerd
 4. Ontdek de 19 scholen van GelderVeste in Oost-Gelderland. Lees over hun kijk op leren, het onderwijs in de praktijk en praktische schoolinformatie
 5. Publicaties > Officiële publicaties De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Overheid.nl ; Home; Uitgebreid zoeken; Mijn abonnementen; Help; U bent hier: Home; Staatscourant 2016, 2546
 6. Publicaties en marktrapportages NVM Business. NVM Business geeft jaarlijks rapporten uit over alle facetten van het commercieel vastgoed: kantoren, winkels, bedrijfsruimten en commercieel vastgoedbeleggingen. De rapporten worden online gepubliceerd en breed verspreid onder NVM Business-leden, de belangrijkste stakeholders en gemeenten. NVM.
 7. U vindt hier berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Verder vindt u de bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen en provincies van de afgelopen twee maanden. Oudere berichten vindt u op Officiële bekendmakingen

Publicaties. De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) wordt vervaardigd naar aanleiding van de klimaatwet. De KEV bouwt voort op eerdere Nationale Energieverkenningen (NEV). Onderstaand overzicht bevat een lijst van alle KEV en NEV-publicaties inclusief achtergronddocumentatie Publicaties. Publicatie overzicht. Klik hier voor een overzicht van de publicaties en verdiepingsstudies die zijn voortgekomen uit het programma Monitoring van Arbeid. U kunt in dit overzicht de publicaties sorteren op type, maar ook gericht zoeken op publicaties door het thema of betreffende databron te selecteren Publicaties. In de onderstaande (chronologisch geordende) lijst zijn alle publicaties over en op basis van het NKO opgenomen die bij SKON bekend zijn, met uitzondering van de codeboeken. Mocht u een publicatie missen of van mening zijn dat één van de onderstaande publicaties onterecht is opgenomen in deze lijst kunt u contact opnemen met SKON Publicaties. Economisch Kwartaalbericht (417) Kwartaalbericht Woningmarkt (124) Themabericht (723) Conjunctuurbeeld (497) Landenrapport (562) Special (771) Meer publicaties Infographic (88) Presentatie (3) Economisch commentaar (513) Column (610) Video (21) Minder publicaties Publicaties. Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank

Jan Joseph Latten (Eygelshoven, 5 juni 1952) is een Nederlands demograaf.. Biografie. Latten werd geboren in Nederlands-Limburg; zijn moeder was afkomstig uit Tsjechië.In 1978 studeerde hij af in Nijmegen in de urbane en rurale sociologie, gevolgd door de afronding in 1983 van een post-doc in sociologie en kwantitatieve demografie te Tilburg. In 1981 begon hij te werken bij het Centraal. Publicaties . Het werkprogramma is opgedeeld in vijf 'werkpakketten': Rapportages, Transitiemonitoring, Grondstoffen en Effectmonitoring, Scenarioanalyse en modellering en Evaluatie van beleid. Werkpakket 1 CBS-tabellen materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018, gepubliceerd 21 januari 2021

Verslaafd aan cirkeldiagrammen?

Publicaties - CB

Download 'Bijlagen LHBT-monitor 2018' 2/2. Auteurs: Gabriël van Beusekom en Lisette Kuyper. ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0891 2. Als elektronische publicatie verkrijgbaar, niet in druk. De LHBT-monitor 2018 schetst een beeld van de leefsituatie van LHBT's op domeinen als veiligheid, gezondheid en werk. We kijken welke groepen op voor- en. De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van SZW. Het doel van de NEA is om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de. Publicaties. ActiZ vindt het belangrijk om inzicht te bieden in de belangrijkste feiten en cijfers van de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Niet alleen om onze branche te duiden, maar ook omdat we het van belang vinden om de juiste cijfers als uitgangspunt te nemen. Onder meer in het maatschappelijk debat over de ouderenzorg

De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen, gemeenten verder zullen krimpen. Vrijwel overal zal het aantal huishoudens blijven toenemen. Dit blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nederlands; English; RIVM De zorg voor morgen begint vandaa Kansrijk zijn onder andere: het eerder toegang geven van migranten tot de arbeidsmarkt, een slimmer plaatsingsbeleid, sterkere financiële prikkels voor zowel werkgevers als werknemers. Een neutraler wervings- en selectieproces is belangrijk om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Dit blijkt uit de publicatie Kansrijk integratiebeleid op de. Publicaties; Nieuws; Werken. Werken bij het EIB; Senior onderzoeker; Stagiair/Afstudeerder; Enquêtes. Enquêtes; Afbouw en natuursteen 2021; Enquête bedrijven 2021; ZZP - tweede helft 2020; Enquête werknemers 2021; Contact 0. View Cart Checkout. No products in the cart

Publicatieplanning - CB

Nationale Energieverkenning 2017. De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De NEV brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland. Het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (Westerdijk Instituut-KNAW) beheert een wereldvermaarde collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën en is een expertisecentrum voor mycologie, onderzoek naar schimmels en zwammen Webinar Monitoring van Arbeid. In deze webinar van TNO is Wendela Hooftman aan het woord over het programma Monitoring van Arbeid. Onze 'boekenkast'. Klik hier voor een overzicht van onze recente publicaties. Nieuws Publicaties Let op: Voor optimale weergave de publicaties openen in Google Chrome! Corona-gerelateerde publicaties Andere publicaties: Publicaties 2021. Publicaties 2020. Publicaties 2019. Publicaties 2018. Publicaties 2017. Publicaties 201

Prijsontwikkeling elektronische publicaties - cbs

110 publicaties in het onderwerp 'Bevolking' Sorteer op datum Sorteer op relevantie. Vestigingspatronen van recente immigranten . De immigratie naar Nederland is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook in de toekomst vormt immigratie naar verwachting de belangrijkste drijvende kracht achter bevolkingsgroei Nederland eet te weinig groente, fruit en vis. Daarbij zijn verschillen tussen oud en jong, mannen en vrouwen, laag- en hoogopgeleiden en autochtone en allochtone Nederlanders. Zo eten vrouwen vaker voldoende fruit en vis dan mannen en voldoen ouderen vaker aan de richtlijnen voor groente, fruit en vis dan jongeren Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBOKwaliteitsinstituut gezondheidszorg) heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een herziening van de multidisciplinaire richtlijn Lymeziekte uit 2008. De conceptversie van deze richtlijn werd al langer gebruikt. Deze is nu definitief In dit programma werken arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS samen om partijen in de sectoren Zorg en WJK betrouwbare informatie te bieden. Via het programma Statline AZW van het CBS vind je actuele data over de arbeidsmarkt in Zorg en WJK. Wij geven graag een duidelijk beeld van hoe het er aan toegaat in de hedendaagse praktijk Een Nationaal Ticketgarantiefonds. Reisbrancheorganisatie ANVR, Consumentenbond, ANWB en garantiefonds SGR pleiten al langer voor een vliegticketgarantiefonds om de consument beter te beschermen bij faillissement van een luchtvaartmaatschappij. Na onderzoek, in opdracht van het Ministerie van IenW, tonen SEO en Lexavia aan dat een nationaal.

Publicaties Jeugdmonito

Basiscijfers Jeugd. De Basiscijfers Jeugd brengen de actuele gegevens op het gebied van stages en leerbanen regionaal en sectoraal overzichtelijk in kaart. Ze geven informatie over de regionale stage- en arbeidsmarkt. Zowel voor alle 35 arbeidsmarktregio's als voor heel Nederland De vraag naar arbeid houdt volgend jaar naar verwachting aan en leidt voor een groot aantal sectoren tot krapte. Werkgevers die moeite hebben personeel te vinden doen er goed aan om met een brede blik te kijken naar het beschikbare arbeidspotentieel naam: marina de groot studentnummer: 500683540 vak: werkveld in beeld klas: jv1m docent: khadija manssouri sjd actualiteitendossier actualiteitendossie

Zoeken - CB

 1. CBS-publicaties met arbeidsmarktgegevens (januari 2020
 2. CBS Statlin
 3. CBS in uw buur
 4. Publicaties CPB.n

Overzicht publicaties jeugdzorg Jeugdmonito

 1. De publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2020 - De
 2. De publicatie 'De arbeidsmarkt in cijfers 2019' - De
 3. CBS-publicaties met arbeidsmarktgegevens (januari 2018
 4. Reguliere publicaties jeugdzorg Jeugdmonito
 5. Publicaties Sociaal en Cultureel Planburea
 6. Rapportage Jeugdhulp 2020 Jeugdmonito

Historische publicaties CBS in online archief / Nieuws

 1. Kennis, cijfers en onderzoek UWV Over UW
 2. PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016
 3. Rapportage Jeugdhulp 2019 Jeugdmonito

Publicaties Monitor Langdurige Zor

 1. Publicaties PBL Planbureau voor de Leefomgevin
 2. PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019
 3. CBS scherpt eisen aan voor toegang tot CBS-databestanden
 4. Publicaties - Netwerk Ecologische Monitorin
Bevolkingsgroei, 2010-2015 | Compendium voor de LeefomgevingEcosysteemdienstenVerkenning Bevolking 2050: zekerheden en onzekerheden overXML vanuit transportmanagementsysteem