Home

Wanneer gebruik je ten behoeve van

Wanneer moet je creatine gebruiken?-MYPROTEIN‚Ą

New, Used & Rare Books.Compare Price and Edition Great Selection and Amazing Prices. Shop at AbeBooks¬ģ Marketplace. Search from 300+ Million Listings ten aanzien van (t.a.v.) over: ten behoeve van (t.b.v.) om, voor, bestemd voor, gericht aan: ten bewijze van: als bewijs van, om te bewijzen: ten dele: gedeeltelijk: ten detrimente van: op kosten van: teneinde: om: ten gevolge van: als gevolg van, door: ten grondslag liggen aan: de reden is: ten gunste van: voor: ten minste: minstens, in elk geval, minimaal: ten principal Een voorzetseluitdrukking is een vaste combinatie van woorden die samen de functie hebben van een voorzetsel. Je kunt ze meestal vervangen door √©√©n woord. Ten behoeve van kun je vervangen door voor. Je kunt niet zeggen: De directie doet geen mededelingen voor de geruchten. Daarom is ten behoeve van hier fout

zero-advertising website · one-of-a-kind items · world-class securit

  1. uut: ander zaak = andere zaak
  2. Ten behoeve van één van die percelen (hierna: het heersende erf) is anno 1929 een erfdienstbaarheid van weg gevestigd ten laste van het perceel van eisers tot cassatie (hierna: het dienende erf). Eisers hebben de doorgang van het dienende erf naar het heersende erf geblokkeerd door plaatsing van een betonnen schutting
  3. Screeningsformulier ten behoeve van het ondergaan van een MRI-onderzoek Wanneer u op een (of meerdere) van bovenstaande vragen ja hebt beantwoord of wanneer de vragen u niet helemaal duidelijk zijn kunt u contact opnemen met de Unit Forensische Radiologie van het Maastricht UMC+
  4. ste 70% gebruikt voor de vaart op volle zee, buiten de 'twaalf mijlszone' van Nederland; én

Indien je ten behoeve van je thesis onderzoek doet binnen een bepaalde organisatie, kan die organisatie geen geheimhouding van de publicatie worden toegezegd omdat wetenschappelijke kennis toegankelijk, toetsbaar en cumulatief dient te zijn. Indien je ten behoeve van je thesis onderzoek doet binnen een bepaalde organisatie, kan die organisatie geen. informatie ten behoeve van incidentonderzoek. Wanneer informatie over de mentale en fysieke gesteldheid van slachtoffers vereist is, komt er een dimensie bij. Deze informatie is immers haar eigen randvoorwaarden ten aanzien van het gebruik ervan

Voor ondeelbare lading (lading die ten behoeve van het vervoer niet zonder overmatige kosten of risico van schade, in twee of meer ladingen kan worden gesplitst) gelden afwijkende regels: lading mag aan de achterzijde van een eenassige aanhangwagen maximaal 5 meter uitsteken, gemeten vanaf de achterste achtera Volgens de wet is erfdienstbaarheid een last waarmee een onroerende zaak -het dienende erf- ten behoeve van een andere onroerende zaak -het heersende erf- is bezwaard. Praktisch gezien betekent dit dat de eigenaar van het ene erf iets moet dulden dat de eigenaar van het andere erf doet Persoonsgegevens in verband met de aanvraag tot registratie als geregistreerde exporteur worden verwerkt ten behoeve van het Algemeen Preferentieel Systeem of een preferenti√ęle regeling van de Unie met een derde land zoals omschreven in de desbetreffende EU-wetgeving. De genoemde wetgeving vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoons-gegevens in verband met de aanvraag tot registratie als geregistreerde exporteur TEN BEHOEVE VAN DEN BOSCHBOUW, door Ir p, A, VAN DEN BAR .' Vroeger werd bij het klaarmaken van grond om te bebosschen veel gebruik gemaakt van handwerk, Nu wil men overgaan tot een mecha¬≠ nische bewerking, Deze bewerking zal nu veelal geschieden met behulp van een motortrekker. . ' De motortrekkers kunnen' in 3 typen ingedeeld worden, noL rups- Omdat de werking van aspirine al zo vroeg in de zwangerschap begint, is het belangrijk om met aspirine te starten tussen 12 en 16 weken zwangerschap. Als u later begint, heeft het geen effect meer. Bij het innemen van aspirine moet u op het volgende letten: - Neem elke dag √©√©n keer 80-100 mg aspirine (Acetylsalicylzuur) i

Als de vertoning deel uitmaakt van het schoolprogramma, zoals het beschreven is in het schoolplan, dan is het gebruik ten behoeve van de directe ondersteuning van het onderwijs. Kijk bij het overnemen van materiaal, waarvoor toestemming nodig is, altijd onder welke voorwaarden een werk gebruikt mag worden Goed testen hoort bij een correcte invulling van beheer, en zorgt uiteindelijk voor een hogere kwaliteit en ook beschikbaarheid van de ict-infrastructuur. Het is dan ook raadzaam voor bedrijven om deze functie goed te beleggen, en voldoende tijd te reserveren voor het uitvoeren van testen. x 2 De kosten van de in artikel 5, eerste lid, onder f bedoelde vluchten ten behoeve van leden van het koninklijk huis, behoudens de Koning en echtgenoot of echtgenote, waarvan het doel een openbaar belang dient, alsmede de in artikel 5, eerste lid, onder b bedoelde vluchten ten behoeve van de minister-president, ministers en staatssecretarissen wanneer de vlucht onderdeel is van een reis waarvan het doel een openbaar belang dient, komen indien een luchtvaartuig wordt ingehuurd op.

Het gebruik van woorden

Het CIOT is volgens het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie verplicht deze procesinformatie te verzamelen ten behoeve van de jaarlijkse audits en de rapportages aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Het gaat dus beslist niet om de inhoudelijke informatie. Die gegevens zijn uitsluitend zichtbaar voor de aanvrager zelf Risicotaxatie ten behoeve van behandeling In de nasleep van de moord op Anne Faber heeft de zaak van Michael P. veel losgemaakt omtrent de rol van ri- praktijk in het gebruik van risicotaxatie-instrumenten. van het recidiverisico14 en dus al helemaal van weinig praktisch nut zijn. Wanneer deze instrumenten vervol laden ten behoeve van het gebruik van dit formulier. ‚ÄĘ Aan alle reguliere instructies voor het gebruik van het formulier moet worden voldaan. ‚ÄĘ Het formulier moet door de werknemer gebruikt worden in PDF-formaat (om het digitaal te tonen) of als geprint exemplaar: gebruik van het Word-bestand is niet toegestaan ten behoeve van aanbesteding Wmo hulpmiddelen in de gemeente Zwolle Aanleiding In de aanloop naar de aanbesteding van de hulpmiddelen Wet maatschappelijke Ondersteuning is in de gemeente Zwolle de vraag ontstaan om periodiek panelgesprekken te voeren met gebruikers van de hulpmiddelen 1. investeringen ten behoeve van energie-effici√ęntie die voldoen aan de voorwaarden van artikel 38 van de algemene groepsvrijstellingsverordening; 2. investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval die voldoen aan de voorwaarden van artikel 47 van de algemene groepsvrijstellingsverordening

alternatieven voor ouderwets taalgebruik Genootschap

Zo vind je het juiste voorzetsel - Scribb

Gebruik van open data in het onderwijs. Tijdens deze workshop leer je hoe je op een effectieve wijze open data kunt vinden in databases en repositoria ten behoeve van onderwijs. Ook leer je waar je op moet letten bij het gebruik ervan. Workshop voor docenten van de Universiteit van Amsterdam De kosten van de in artikel 5, eerste lid, onder f bedoelde vluchten ten behoeve van leden van het koninklijk huis, behoudens de Koning en echtgenoot of echtgenote, waarvan het doel een openbaar belang dient, alsmede de in artikel 5, eerste lid, onder b bedoelde vluchten ten behoeve van de minister-president, ministers en staatssecretarissen wanneer de vlucht onderdeel is van een reis waarvan. Stickeren ten behoeve van de houdbaarheid bij producten met een THT-datum. Over stickeren/coderen ten behoeve van de houdbaarheidstermijn bestaat nog al eens verwarring. Als basisregel geldt dat een product van een openingsdatum/nieuwe THT-datum moet worden voorzien als door het openen van de verpakking de bewaartermijn wijzigt

Implantaten ten behoeve van een enkeltandsvervanging of brugconstructie. Wanneer u voldoende op de hoogte gesteld bent, Het gebruik van kunstbot tijdens het implanteren kan ook bepalend zijn voor de inhelingsfase die met u wordt afgesproken ten behoeve van - Voorzetsel 1. (formeel) voor, met het oog op ‚ôĘ Ten behoeve van de vergelijking citeer ik het volledige sonnet. Woordherkomst vaste verbinding van ten (voorzetsel) en behoeve (zelfstandig naamwoord) en van (voorzetsel) Lees verder. toon meer resultaten 1 De ambtenaar die ten aanzien van een vreemdeling die wordt uitgezet gebruik heeft gemaakt van een hulpmiddel ten behoeve van uitzetting als bedoeld in artikel 23a, eerste lid, meldt dit onverwijld schriftelijk aan de meerdere, onder vermelding van de aard van het hulpmiddel, de redenen die tot het gebruik hebben geleid en de daaruit voortvloeiende gevolgen toepassing zijnd voorschrift ten aanzien van de brandblusvoorziening, is bedoeld als minimale eis voor een nieuw aan te leggen Collectieve Bluswatervoorziening (hiervoor lezen CBV) ten behoeve van bedrijventerreinen met meerdere gebruikers. Voor BRZO (Besluit Risicovolle Zware Ongevallen) plichtige bedrijven kunnen er hogere eisen worden gesteld Ondernemers die dus thuis eten voorbereiden in het kader van cateringactiviteiten of ten behoeve van een foodtruck moeten zich dus afvragen of deze werkzaamheden niet in strijd zijn met de woonbestemming van de huurwoning. Gastouderopvang. Een vaak voorkomende bedrijfsmatige activiteit in woningen is gastouderopvang

De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals: de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten Een voorbeeld: Ten behoeve van een onroerende zaak die niet direct bereikbaar is vanaf de openbare weg kan een erfdienstbaarheid worden gevestigd welke inhoudt dat de eigenaar van het achterliggende erf van het voorliggende erf gebruik mag maken om de openbare weg te bereiken

Wat is het verschil tussen 'ten opzichte van' en 'ten

Bekijk de 5 meest gemaakte fouten bij ladingzekering van een aanhangwagen en hoe je ze voorkomt: 1 . De aanhangwagen te zwaar beladen. Zorg er voor dat u de aanhangwagen niet te zwaar belaadt. Overbelading be√Įnvloedt de remvertraging en hierdoor dus ook de verkeersveiligheid. Hiernaast kunt u het wegdek beschadigen Ongeveer de helft van de gemeenten maakt gebruik van deze bevoegdheid. Voor het doorgeven dat vastgoed beschikbaar komt voor woonruimteverdeling en per wanneer de eenheid leeg komt voor de nieuwe gebruiker Tevens kunnen publicatiegegevens worden meegeven ten behoeve van het publicatieproces

Testen ten behoeve van de beschikbaarheid. Vele organisaties onderschatten het belang van een testomgeving waarop een wijziging in de infrastructuur getest kan worden. Een recent voorbeeld helpt hopelijk om de neuzen weer in de juiste richting te krijgen. De 'Commonwealth Bank of Australia' legde met een foute patch een groot deel van de. toetst aan de criteria van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu, bekend-gemaakt in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 72 van 10 maart 1994. De onderhavige kaderregeling is niet van toepassing op de ‚ÄĒgestrande kostenÔ¨ā (stranded costs), waarvoor specifieke regels zullen worden vastgesteld (18)

Gebruik van een erfdienstbaarheid ten behoeve van een

De levensverzekering dient daarom gekwalificeerd als een beding ten behoeve van een derde. Er zijn derhalve bij de uitbetaling geen successierechten verschuldigd. De wijziging van de begunstigde van de levensverzekering. De verzekeringsnemer kan de begunstigde wijzigen en kan bij gemengde verzekeringen een recht van afkoop laten gelden Het is een uniek nummer waarmee verpakte producten van elkaar kunnen worden onderscheiden. Het wordt met name gebruikt ten behoeve van kassa-afhandeling en voorraadadministratie. Ook wanneer je online, via webwinkels of platformen zoals Bol.com, producten wil aanbieden, is een EAN vereist

door de instellingen en organen van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van toepassing. Wanneer de bevoegde autoriteiten van een begunstigd land of een derde land, die Richtlijn 95/46/EG omzetten, persoonsgegevens verwerken die in deze aanvraag tot registratie als geregistreerde exporteur zij In de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol 'Kerkelijk Leven op anderhalve meter' vastgesteld. Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en me

Instructies ten behoeve van VO-gebruikers VO-MBO & DDD In deze Nieuwsbrief staan acties beschreven in het monitoren van de vo-overstappers van vo naar mbo via Intergrip. Om onze regionale doelen te behalen, is het correct opvolgen van acties wenselijk. Voor de komende periode ligt de nadruk op de volgende regionale doelstellingen ten behoeve van materi√ęle controles te blijken wanneer die prestaties zijn geleverd, Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het gebruik van de controle instrumenten en de proportionaliteit die hierbij in acht genomen dient te worden. Dit houdt in dat pas mag worde Op 1 mei 2017 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet natuurbescherming ontvangen voor het onder zich hebben en vervoeren van twee otters, om deze te laten prepareren door de heer Leendert Houweling, ten behoeve van het tonen ervan aan bezoekers aan de bezoekerscentra en scholen projecten voor educatie en scholing

conformeren. Dit is de basis voor de aanvraag van de bulkvergunning, die de ondernemers elk nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard ten behoeve van derden. 3 Feitelijke weergave van de voorgenomen verwerking 6. Het doel van het winkelverbod is om de criminele derving, agressie en geweld tegen te gaan binnen d De bedrijven die in een bedrijfsgroep zitten kunt u zien in de go2UBL app nadat u bent ingelogd. In het voorgaande voorbeeld zijn in de app dus te zien: - go2UBL B.V. - R.M. Tolstra Beheer B.V. Het aanmaken van gebruikers voor de app kunt u als beheerder van uw Hoofdaccount zelf instellen Data/IT Optimaal Inzetten ten behoeve van Samen Beslissen ze het sterkst wanneer ze stroomt. Bij New Power is het doel niet om haar op te potten, maar Oriented Architecture te ontwikkelen en gebruik te maken van de Personal Health Train. De Apple Store, CARRIER en OncolinQ als voorbeelden Wanneer een factuur is aangemaakt en de producten zijn in Animana al uit de voorraad gehaald, en achteraf blijkt er een fout gemaakt te zijn, dan kan je gebruik maken van de credit factuur functionaliteit. Meer hierover in dit artikel. Gerelateerde artikelen. Hoe stel ik eenheden en factoren in op producten 5 Systematiek en opbouw van de voorschriften. In het Bouwbesluit 2003 werd de tabelregelgeving ge√Įntroduceerd. In dit besluit wordt in de hoofdstukken 2 tot en met 8 waar nodig gebruik van deze tabellen gemaakt. Het begrip ¬ęgebruiksfunctie¬Ľ is daarbij een kernbegrip. Elk bouwwerk heeft ten minste √©√©n gebruiksfunctie

Longsleeve | Denise Rein | Hoodies & sweatvesten | Miinto

ten behoeve van BEDRIJVENTERREINEN met meerdere gebruikers datum November 2005 Technisch bulletin 62 Per december 2020 is in TB 62 weggevallen nummering van subparagrafen hersteld. De eisen aan Collectieve Bluswatervoorziening ten behoeve van bedrijventerreinen met meerdere gebruikers zijn inhoudelijk ongewijzigd Industrie verdwijnt ten behoeve van woningbouw. Stikstofgekte en immigratie Het goede is dat deze jongen altijd en immer wanneer hij maar wil op zijn motor kan springen het krankzinnigengesticht genaamd noch voor de schade die ontstaat bij het gebruik van de informatie op deze website en evenmin voor het niet goed. De woning ten behoeve van gehandicapten. Posted by Erik Teeuw on 2 april 2018. Laatst bijgewerkt op 2020-08-20 om 17:11:18. De opzegging wegens dringend eigen gebruik van woning voor gehandicapten (dit was voor invoering van de huidige regeling vanaf 1 juli 2016 geregeld in artikel 7:274 lid 3 sub b BW en na 1 juli 2016 vernummerd naar artikel. Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer je je registreert, een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met NDC of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) NDC, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt Stelsel van lokale, regionale, landelijke en internationale voorschriften om gereguleerd woningen te verdelen. Men kan via verschillende kanalen reageren op deze woningen. Aan het einde van de publicatieperiode worden de selectie- en sorteerregels toegepast op de profielgegevens van de woningzoekenden

Aanpassing van het btw-nultarief bij zeeschepen Baker Till

Embargo Masterthesis FSW - Vrije Universiteit Amsterda

De vrijwilligersprojecten die georganiseerd worden voor NLdoet door sportverenigingen maken gemiddeld gezien meer gebruik van eigen vrijwilligers vergeleken met dienstverlenende organisaties. En inderdaad, meer nieuwe vrijwilligers leveren een bijdrage in vrijwilligersprojecten georganiseerd door dienstverlenende organisaties Brussel - Europarlementari√ęr Samira Rafaela (D66) heeft samen met haar Franse collega St√©phane Bijoux de Friendship Group voor de belangen van alle Landen en Gebieden Overzee van de EU gelanceerd. De Europese Unie heeft 13 Landen en Gebieden Overzee (LGOs) die verspreid zijn over de hele wereld. Deze eilanden hebben speciale betrekkingen met een van [ mede, dat uw persoonlijke gegevens (adres, geboortedatum, enz.) bij de verzekeraar opgeslagen worden ten behoeve van contract- en reclamedoeleinden. Wanneer u niet wenst dat uw gegevens voor reclamedoeleinden worden gebruikt, kunt u dat schriftelijk te kennen geven aan het betreffende winkel van Eye Wish Opticiens waa

Leren van incidenten zonder informatie over de mentale en

Haastrecht - Bob den Boer BV

Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer je je registreert, een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met Mediahuis of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Mediahuis, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt VERSIE TEN BEHOEVE VAN DE INTERNETCONSULTATIE waaronder uitgeven, monitoren van gebruik en intrekken ervan. 2. uitvoering van de artikelen 7 en 8 van de Wbni de AED ten minste de maatregelen beschreven i n de bijlage behorend bij artikel 3a van het Bbni neemt Het hoofdleidingstelsel ten behoeve van het transport van bluswater naar de diverse gebruikers moet geheel voldoen aan de in het BdB van de collectieve watervoorziening vastgestelde voorschriften (zie tevens het gestelde onder 2.1.4.) Om gebruik te kunnen maken van DigiD Machtigen worden zogenaamde sessiecookies aangemaakt zodra de gebruiker inlogt. Het gebruik van de sessiecookie is noodzakelijk voor het gebruik van de website van DigiD Machtigen. De sessiecookie verdwijnt zodra de gebruiker uitlogt of wanneer de sessie na een bepaalde tijd automatisch verloopt De service van PayPal-betalingen aan niet-rekeninghouders wordt aan online webwinkels aangeboden door PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., dat is erkend door en onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg

JURK-VEST -033195 | Poools | Casual jurken | Miinto00182627 Hama Optische draadloze muis met 6 knoppen "MWAbilitecToetsing Miller, wanneer gebruik je de piramide van millerStofdoeken (Decotex) ‚Äď www

Ontwikkellocatie Zwammerdam verkocht ten behoeve van woningbouw. Gefeliciteerd! U heeft de promotieknop gebruikt om het gekozen artikel te promoten. Via dit menu kunt u uw persoonlijke social media campagne instellen. Vastgoedjournaal beheert op social media de de grootste kanalen voor de Nederlandse vastgoedsector HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2270 (Eisers/School Vest) Door te oordelen dat de erfdienstbaarheid van weg mede strekt tot het gebruik van de weg om een gedeelte van het schoolterrein te bereiken ten behoeve waarvan de erfdienstbaarheid niet is gevestigd, is het hof gebleven binnen de in het arrest Van Maarseveen/Agterberg geformuleerde regel Wanneer het optreden van de officier van justitie niet kan worden afgewacht dan kan de opsporingsambtenaar de verdachte aanhouden. Inbeslagneming is het ten behoeve van strafvordering onder zich nemen of houden van voorwerpen. Van de bevoegdheden kan een opsporingsambtenaar alleen gebruik maken tegen een verdachte